SLO ENG

Katedra za radiologijo
Zaloška 7
Ljubljana

telefon: 01/ 522 3473
Faks: 000
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Režim študija Preiskovalne metode 2017/18

 

 Režim študija za PM 2017-18.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

REŽIM ŠTUDIJA

 

Predmet: Preiskovalne

 

Vrsta predmeta:

OBVEZNI                   IZBIRNI

 

Število ECTS kreditnih točk: 4

 

                                                                                                                                                      

Nosilec predmeta:

Izr. prof. dr. Katarina Šurlan Popovič, dr. med

 

 

Študijsko leto:

2017/2018

 

 

Sodelujoče katedre oz. inštituti:

Katedra za slikovno diagnostiko: Slikovna diagnostika (SD)

Inštitut za biokemijo: Klinična biokemija (KB)

Inštitut za biokemijo: Molekularno genetska diagnostika (MGD)

 

 

 

Datum objave režima študija:

13.9.2017

 

 

  1. 1.    Cilji in kompetence

Slikovna diagnostika (SD):

Nosilka sklopa: izr.prof.dr. Katarina Šurlan Popovič: katarina.surlangmail.com

Študentje spoznajo osnove in pomen radioloških diagnostičnih tehnologij.

Seznanijo se z uporabo kontrastnih sredstev v radiologiji.

Spoznajo osnovno radiološko anatomijo in osnovna načela slikovne analize in razlage rezultatov različnih radioloških preiskav.

Spoznajo osnove intervencijske radiologije.

Seznanijo se z osnovami varstva pred ionizirajočim sevanjem.

 

 

Klinična biokemija (KB):

Nosilka: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek: katarina.trebusakkclj.si

Študenti spoznajo vrste laboratorijskih preiskav, bioloških vzorcev in vzrokov variabilnosti rezultatov preiskav. Seznanijo se z osnovnimi analitskimi metodami in osnovami laboratorijske statistike. Spoznajo pomen referenčnih vrednosti in zagotavljanja kakovosti v laboratorijski medicini. Seznanijo se s smiselno uporabo osnovnih diagnostičnih preiskav v hematologiji, analizi urina, plinski analizi, določanju elektrolitov, plazemskih proteinov in lipidov.

 

Molekularno genetska diagnostika (MGD):   

Nosilka: prof. dr. Vita Dolžan: vita.dolzanmf.uni-lj.si

Študenti se seznanijo z molekularno genetskimi metodami, s pomenom teh metod in s pristopi k diagnostiki genetskih sprememb pri monogenskih in večfaktorskih boleznih, s predsimptomatsko in  predrojstno diagnostiko. Spoznajo molekularno genetske preiskave na področju onkologije, hematologije, forenzične medicine, psihiatrije in farmakogenetike. Seznanijo se s principi genske terapije in možnostmi uporabe genskega zdravljenja v klinični praksi. Seznanijo se tudi s pomenom genetske diagnostike za personalizirano medicino in javno zdravje, kot tudi z etičnimi vidiki genetskega testiranja. 

 

 

  1. 2.    Natančen potek študija (3. člen*)

Predmet PM je sestavljen iz treh sklopov, posebnosti posameznega sklopa so opisane v nadaljevanju. Urnik je objavljen na spletni strani MF, podrobnejši urnik po sklopih pa na spletnih straneh Katedre slikovno diagnostiko, Inštituta za biokemijo in v spletni učilnici.

Pouk je sestavljen iz predavanj, vaj in seminarjev. Obvezna prisotnost na predavanjih je 50%, na vajah in seminarjih pa 80%.

 

SD:

Predavanja: Na predavnjih so študentom predstavljene osnove radioloških in nuklearnih preiskovalnih metod ter posegov intervencijske radiologije z osnovnimi kliničnimi indikacijami.Seznanijo se z osnovami kontrastnih sredstev in farmakokinetičnih sredstev nuklearne medicine. Seznanijo se z učinki ionizirajočega sevanja in zaščito.

Seminarji:  V okviru seminarjev se študenti seznanijo z radiološko anatomijo, ki je osnova radiološkega dela.

Vaje: Na vajah študenje spoznajo Klinični inštitut za radiologijo in Oddelek za nuklearno medicino UKC Ljubljana. V praksi se seznanijo z delovanjem aparatov in potekom preiskav.

 

KB

Predavanja: Na predavanjih specialisti medicinske biokemije študentom predstavijo osnove laboratorijske medicine s poudarkom na klinični biokemiji. Povzetki posameznih predavanj so na voljo v spletni učilnici MF.

Seminarji: V okviru seminarskih ur študenti pripravijo in predstavijo seminar. V sklopu prvih seminarjev poteka predstavitev tem, v sklopu drugih priprava seminarjev in konzultacije z učiteljem, v sklopu tretjih pa se izvedejo kratke ustne predstavitve seminarjev. Priprava seminarjev se oceni z dodelitvijo točk in sicer največ 2 točki, ki prispevata k delni oceni sklopa KB.

Vaje: Študent sme opravljati praktične vaje le, če obvlada teoretične osnove in praktični potek vaje, kar se ustno preverja pred pričetkom vaje. Študenti med vajo izpolnijo poročilo. Navodila za izvedbo vaje in osnutek poročila za posamezno vajo so na voljo v spletni učilnici MF in si jih študent natisne pred izvajanjem vaje. Vaja je opravljena, ko jo asistent potrdi s podpisom.

 

MGD: seminarji, predavanja, vaje

Predavanja: Na predavanjih specialisti laboratorijske medicinske genetike, zdravniki in raziskovalci študentom predstavijo osnove molekularno genetskih metod in molekularno genetskih preiskav, ki se uporabljajo v klinični praksi. 

Seminarji: V okviru seminarjev študenti spoznajo različna področja uporabe molekularno genetskega testiranja v klinični praksi. 

Vaje: Na vajah se študenti seznanijo z osnovami zagotavljanja kakovosti genetskih preiskav v diagnostičnem molekularno genetskem laboratoriju in si ogledajo diagnostični genetski laboratorij Službe za specialno laboratorijsko diagnostiko Pediatrične klinike, UKC Ljubljana. Spoznajo tudi bioinformatske pristope za izbiro pristopov za molekularno genetsko diagnostiko in se seznanijo z etičnimi vidiki genetskega testiranja v klinični praksi.

Povzetki posameznih predavanj, seminarjev in gradivo za vaje so na voljo v spletni učilnici MF.

 

  1. 3.    Sprotna preverjanja znanja in veščin

Po vsakem končanem sklopu sodelujoča katedra oz. inštitut razpiše rok za delni izpit za posamezni sklop. Pred začetkom izvajanja predmeta OPM, se predstavnik letnika zglasi na Katedri za slikovno diagnostiko in se dogovori o datumih izpitov ter ostalih podrobnostih.

 

  1. 4.    Pogoji za pristop končnemu preverjanju znanja (predmetni izpit) (23. člen*)

Pogoj za pristop k izpitu je 50% prisotnost na predavanjih, ter po 80% prisotnost na vajah in seminarjih.

 

  1. 5.    Končna preverjanja znanja in veščin (predmetni izpit)

Študent, ki je opravil delne izpite iz vseh treh sklopov, se lahko prijavi na uradni rok preko sistema vis in se mu povprečna ocena vseh treh delnih izpitov vpiše v indeks, ne da bi mu bilo potrebno pristopiti k izpitu. 

Za študente, ki pri katerem od delnih izpitov niso bili uspešni oz. ga niso opravljali, sta na voljo dva izpitna roka (po eden v juliju in septembru), ko študent lahko pristopi k posameznemu sklopu, k dvema sklopoma ali k vsem trem sklopom naenkrat.

 

Vsak test vsebuje 25 vprašanj izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom, brez negativnih točk. Vprašanja so sestavljena iz vsebin, ki so bile podane na predavanjih, vajah in seminarjih.

Ocenjevalna lestvica:

%

OCENA

60,00 - 67,99

6

68,00 - 75,99

7

76,00 - 83,99

8

84,00 - 91,99

9

92,00 - 100

10

 

  1. 6.    Druge določbe o preverjanjih znanja

Na izpitu je dovoljena uporaba svinčnika in radirke, mobiteli morajo biti izključeni in pospravljeni v torbah. Na zahtevo vodje izpita, se mora študent izkazati z osebnim dokumentom ali študentsko izkaznico

 

  1. 7.    Opombe in drugo

Izpitne teme, študentsko gradivo in informacije o priporočenih virih so objavljeni v spletni učilnici

 

 

*Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska programa Medicina in Dentalna medicina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani