2. letnik

Zdravje in okolje

Cilji

Najpomembnejša cilja sta: razumeti koncept determinante zdravja, poznati vpliv determinant zdravja na zdravje ljudi. Študentje: poznajo pomen zdravega naravnega in družbenega okolja za zdravje posameznika in prebivalstva v celoti, poznajo pomen racionalnega in etičnega sistema zdravstvenega varstva za zdravje posameznika in prebivalstva, spoznavanje načina in organizacije dela v splošni in specialistični zobozdravstveni ordinaciji in laboratoriju.

Vsebina

Zdravje in okolje: Interakcije človeka in okolja –zgodovinska in sodobna perspektiva, Osnovne zahteve za zdravo okolje, Ovire in priložnosti za rezreševanje okoljskih problemov, Povezava med splošnim in delovnim okoljem. Dejavniki tveganja v naravnem okolju: Biološki dejavniki in njihov vpliv na zdravje prebivalstva, Fizikalni dejavniki in njihov vpliv na zdravje prebivalstva, Kemični dejavniki in njihov vpliv na zdravje prebivalstva, Biomehanični dejavniki in njihov vpliv na zdravje prebivalstva. Osnovni pogoji za zdravo okolje: Zrak, Voda, Hrana. ZDRAVJE IN DRUŽBENO OKOLJE Socio-ekonomski dejavniki: Izobrazba in pismenost, Zaposlenost in dohodek, Družbeni položaj. Družbene vrednote in prepričanja: Kulturne značilnosti, Veroizpoved, Spol kot družbeni dejavnik, Sodobne družbene vrednote. Socialno mreženje in socialna izključenost. Neenakost do zdravja. Vedenja, tvegana za zdravje. Stres. Zdravstveno varstvo.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure