RAZPIS PODIPLOMSKEGA TEČAJA

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2 razpisuje v zimskem semestru šol. leta 2020/2021  podiplomski tečaj:

JAVNO ZDRAVJE  
-  Na dvosemestrski podiplomski tečaj   "JAVNO ZDRAVJE" se lahko prijavijo kandidati, ki so končali univerzitetni študij medicine, dentalne medicine, zdravstvene nege, sanitarnega inženirstva, veterine, biologije, farmacije, prava, ekonomije, sociologije in politologije oz. ustrezni podiplomski študij 2. stopnje ter diplomanti drugih univerzitetnih in podiplomskih študijev 2. stopnje, če so zaposleni ali se nameravajo zaposliti v zdravstvenih zavodih ter drugih zavodih pri delih, povezanih z zdravstvenim varstvom. Število slušateljev ni omejeno.  Šolnina za en semester znaša 1.500,00 EUR (+DDV). Predviden pričetek tečaja bo v marcu 2021. 

Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana, in sicer do 15. januarja 2021. 

Prijavi oziroma prošnji  priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine. Kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja.