Centralna medicinska knjižnica

Poslovnik CMK

Prenesite PDF datoteko Poslovnika CMK.

Na podlagi Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Univerze v Ljubljani, sprejetega na senatu UL na 21. Seji dne 27. 10. 2015 in dopolnil na 10. seji dne 24. 10. 2016 ter v skladu z določili Pravilnika o organizaciji in delovanju Medicinske fakultete v Ljubljani je senat Medicinske fakultete na 34. seji, dne 22.5.2017 sprejel:
 

POSLOVNIK O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA
CENTRALNE MEDICINSKE KNJIŽNICE
UNIVERZE V LJUBLJANI MEDICINSKE FAKULTETE

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet ureditve)

Poslovnik o splošnih pogojih poslovanja Centralne medicinske knjižnice (v nadaljevanju Poslovnik) ureja način poslovanja Centralne medicinske knjižnice (v nadaljevanju knjižnica) ter odnose med knjižnico in njenimi uporabniki. Z včlanitvijo v knjižnico uporabniki formalno sprejmejo tudi določila tega Poslovnika.

 

II. ETIKA POSLOVANJA KNJIŽNICE

2. člen
(etična načela delovanja knjižnice)

Delavci knjižnice pri svojem poslovanju in odnosih z uporabniki upoštevajo načela Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev, Etičnega kodeksa Univerze v Ljubljani in Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev. Besedila so uporabnikom dostopna na spletni strani knjižnice.

Skladno s svojim poslanstvom, cilji in možnostmi knjižnica zagotavlja uporabnikom najvišjo možno dostopnost, kakovost, učinkovitost in raznovrstnost storitev.

Odnos delavcev knjižnice do uporabnikov temelji na enakopravnosti, nepristranskosti, intelektualni svobodi in spoštovanju tako na strokovni kot človeški ravni ter na prijazni in vljudni komunikaciji in učinkovitem reševanju uporabnikovih informacijskih potreb.

Knjižnica varuje zasebnost uporabnikov glede osebnih podatkov, iskanega gradiva in informacij.

 

III. POSLANSTVO, NALOGE IN DOSTOPNOST STORITEV KNJIŽNICE

3. člen
(naloge in poslanstvo knjižnice)

Poslanstvo knjižnice je zagotavljanje informacijske podpore izobraževanju, raziskovanju in strokovno-zdravstvenemu delu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (MF  UL) ter stalnemu strokovnemu izobraževanju z dostopom do kakovostne svetovne biomedicinske literature, pospeševanjem učinkovite uporabe informacij in znanja in izvajanjem informacijskega opismenjevanja uporabnikov.

Knjižnica je organizacijska enota MF UL, ki podpira pedagoško, znanstveno-raziskovalno in strokovno-zdravstveno delo z izvajanjem knjižnično–informacijskih storitev, upravljanjem z informacijami ter znanjem. Knjižnica kupuje literaturo za pedagoški proces, ki ga izvajajo učitelji MF na dodiplomski in podiplomski stopnji za študente MF in študente drugih članic UL, nabavlja biomedicinsko in klinično periodiko ter zagotavlja dostop do elektronskih informacijskih virov in nacionalnega knjižnično informacijskega sistema. Knjižnica posreduje informacije, gradi knjižnični katalog in druge  zbirke, zagotavlja medknjižnično izposojo in dobavo dokumentov iz Slovenije in tujine ter izobražuje študente in druge uporabnike za učinkovito uporabo informacijskih virov in storitev.

Knjižnica je tudi informacijski servis za znanstveno in strokovno informiranje, ki uporabnikom posreduje informacije s področja biomedicine in zdravstvenih ved, in sicer iz naročenih in javno dostopnih informacijskih virov.

4. člen
(dostopnost storitev)

Knjižnica izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo. Knjižnične storitve zagotavlja v prvi vrsti zaposlenim in študentom z MF UL, UL, raziskovalcem in zdravstvenim delavcem. Knjižnica je dostopna vsem, ki potrebujejo njene storitve in spoštujejo določila tega Poslovnika.

Nekatere osnovne storitve knjižnica omogoča le članom. To so storitve, ki knjižnici povzročajo dodatne stroške zaradi vodenja evidenc, izdaje izkaznic in potrdil, zagotavljanja sledljivosti izposojenega gradiva, obnavljanja poškodovanega gradiva, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, vezanih na uporabo določenih vrst gradiva, izpolnjevanja obveznosti, vezanih na avtorske in sorodne pravice ipd.

5. člen
(osnovne storitve za uporabnike)

Knjižnica zagotavlja naslednje osnovne storitve:

 • dostop do javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih javnih podatkovnih zbirk ter informacijskih virov in njihovo uporabo,
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,
 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • posredovanje informacij o knjižničnem gradivu in iz gradiva knjižnic,
 • posredovanje informacij iz vzajemne bibliografske podatkovne baze COBIB.SI,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • rezerviranje in naročanje knjižničnega gradiva,
 • izposoja knjižničnega gradiva v čitalnice in na dom,
 • medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov,
 • reproduciranje knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju ter uporabi knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov knjižnice,
 • izobraževanje za iskanje, vrednotenje in uporabo različnih informacijskih virov,
 • dostop do svetovnega spleta,
 • uporabo čitalniških mest in drugih javno dostopnih prostorov knjižnice,
 • uporabo računalniške in druge tehnične opreme, namenjene uporabnikom,
 • seznanjanje uporabnikov z novostmi v knjižnici,
 • dostop do prireditev in drugih dejavnosti knjižnice.

 

Nekatere osnovne storitve knjižnica omogoča le članom:

 • rezerviranje in naročanje knjižničnega gradiva,
 • izposoja knjižničnega gradiva v čitalnice in na dom,
 • dostop in uporaba naročenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, do katerih je možno dostopati le s članskim geslom,
 • uporaba prostorov in opreme, ki so v skladu s Poslovnikom namenjeni samo članom knjižnice.

6. člen
(prodaja publikacij)

Knjižnica prodaja učno gradivo za pedagoški proces, ki ga izvajajo učitelji MF UL. Seznam gradiva s cenikom je dostopen na spletni strani knjižnice.

 

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI KNJIŽNICE DO UPORABNIKOV

7. člen
(ravnanje z osebnimi in drugimi podatki o članih)

Vrsto osebnih podatkov, ki jih zbira knjižnica, določa zakon. Knjižnica podatke zbira in obdeluje v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Poleg osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka knjižnica zaradi potreb poslovanja oziroma izvajanja storitev za določene kategorije uporabnikov na osnovi osebne privolitve zbira tudi druge osebne podatke svojih članov. Član svoje strinjanje potrdi z lastnoročnim podpisom na pristopni izjavi.

Knjižnica osebne podatke o članih v zbirki osebnih podatkov vodi še največ eno leto od poteka članstva v knjižnici. Potem se podatki izbrišejo. Če ima član v tem času še neporavnane obveznosti do knjižnice, se njegovi osebni podatki izbrišejo, ko so obveznosti poravnane.

Pooblaščeni delavci knjižnice lahko podatke o posameznih transakcijah, ki so jih člani v določenem obdobju opravili v knjižnici posredujejo le članom osebno, in sicer na podlagi pisne vloge.

 

V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV DO KNJIŽNICE

8. člen
(vrste uporabnikov)

Uporabniki knjižnice so fizične ali pravne osebe, ki uporabljajo knjižnično gradivo, storitve, prostore ali opremo knjižnic. Uporabniki knjižnice so člani knjižnice in drugi uporabniki.

Dolžnost uporabnikov knjižnice je, da pri uporabi knjižničnega gradiva, storitev, prostorov in opreme knjižnice ravnajo v skladu s tem Poslovnikom.

9. člen
(član knjižnice)

Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico, da bi lahko uporabljal storitve, ki jih knjižnica omogoča le članom.

10. člen
(pogoji članstva)

V knjižnico se lahko kot fizične osebe včlanijo državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno ali začasno bivališče ali v Sloveniji delajo ali so vpisani na eno od rednih članic univerze, in so stari nad 15 let.

11. člen
(vpis v knjižnico)

Uporabnik, ki želi postati član knjižnice, ob vpisu predloži veljaven osebni dokument s fotografijo in naslovom stalnega bivališča. Oseba brez stalnega bivališča v Republiki Sloveniji predloži potrdilo o začasnem bivališču. Študent predloži tudi študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu ali indeks, dijak predloži dijaško izkaznico ali potrdilo o vpisu.

Oseba brez stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, ki ne študira ali dela na univerzi, predloži tudi pisno izjavo poroka, ki jamči za vračilo izposojenega knjižničnega gradiva in za poravnavo morebitnega nastalega dolga člana do knjižnice. Porok je lahko polnoletna oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki mora biti sama član knjižnice. Izjavo o poroštvu podpiše porok lastnoročno v knjižnici in se ob tem izkaže z ustreznim osebnim dokumentom. Redni ali izmenjalni študenti univerze predložijo osebni dokument in študentsko izkaznico.

Vse navedene dokumente predloži član tudi pri podaljšanju članstva.

Ob vpisu v knjižnico bodoči član izpolni in podpiše pristopno izjavo, s katero potrjuje, da je seznanjen s Poslovnikom o poslovanju knjižnice, in se obveže, da bo upošteval njegove določbe.

Uporabnik do 18. leta starosti mora ob vpisu predložiti od staršev ali zakonitih zastopnikov podpisano pristopno izjavo, ki s tem prevzamejo odgovornost za spoštovanje določil Poslovnika, in se izkazati z veljavnim osebnim dokumentom. Če osebnega dokumenta še nima, se lahko včlani samo ob spremstvu staršev ali zakonitih zastopnikov.

12. člen
(sprememba podatkov o članu)

O spremembi naslova bivališča ali drugih osebnih podatkov je član dolžan knjižnico obvestiti v osmih dneh po nastali spremembi. V nasprotnem primeru sam nosi posledice, ki bi nastale zaradi netočnih osebnih podatkov.

13. člen
(članarina)

Ob vpisu v knjižnico uporabnik praviloma plača članarino po veljavnem ceniku. Plačila članarine so oproščeni:

 • osebe do 18. leta starosti, 
 • upokojeni učitelji MF,
 • nezaposleni z dokazilom Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, starim do 30 dni, 
 • študentje (prve, druge in tretje stopnje, redni in izredni) Univerze v Ljubljani, ki članarino plačajo ob vpisu na redno članico univerze, 
 • člani društev bibliotekarjev, ki so vključena v Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije, z veljavno člansko izkaznico za tekoče koledarsko leto,
 • osebe s posebnimi potrebami z dokazilom o statusu.

14. člen
(trajanje in prenehanje članstva)

Članstvo za fizične osebe traja praviloma eno leto (12 mesecev) od dneva vpisa. Za študente Univerze v Ljubljani članstvo za preteklo študijsko leto traja do 31.10. Uporabniki se lahko v knjižnico vpišejo tudi za krajši čas, in sicer za obdobje 1 (enega), 3 (treh) ali 6 (šest) mesecev. Za brezposelne in osebe s posebnimi potrebami traja članstvo 6 (šest) mesecev od dneva vpisa. Po preteku članstva se slednje lahko podaljša.

Članstvo v knjižnici lahko preneha tudi predčasno, in sicer z izpisom zaradi zaključka študija na Univerzi v Ljubljani, na pisno zahtevo člana ali z izpisom zaradi kršitev določb tega Poslovnika. Izpisani član od knjižnice ne more terjati vračila plačane članarine.

15. člen
(članska izkaznica)

Člansko izkaznico prejme uporabnik ob vpisu v knjižnico in mu omogoča uporabo vseh osnovnih storitev knjižnice. Članska izkaznica se uporablja tudi pri ugotavljanju identitete njenega imetnika kot člana knjižnice. Člani se morajo izkazati s člansko izkaznico, če to zahteva pooblaščeni delavec knjižnice.

Študentje Univerze v Ljubljani po vpisu v knjižnico praviloma kot člansko izkaznico uporabljajo študentsko izkaznico, ki je hkrati tudi enotna knjižnična izkaznica za vse knjižnice univerze.

Članska izkaznica ni prenosljiva in jo lahko uporablja samo njen imetnik oziroma njegov pooblaščenec v skladu s tem Poslovnikom.

Član knjižnice je osebno odgovoren za uporabo, zlorabo, uničenje ali izgubo članske izkaznice. Odgovoren je tudi za vse knjižnično gradivo, ki je bilo izposojeno v njegovem imenu. Za članske izkaznice članov, starih do 18 let, odgovarjajo njihovi starši ali zakoniti skrbniki.

O kraji, izgubi ali možnosti zlorabe njegove članske izkaznice je član dolžan knjižnico obvestiti v najkrajšem možnem času, sicer sam odgovarja za njeno morebitno zlorabo.

Če je članska izkaznica izgubljena ali poškodovana tako, da je ni mogoče več uporabljati, mora član pridobiti nadomestno izkaznico. Nadomestno izkaznico lahko dobi proti plačilu.

16. člen
(poravnava obveznosti do knjižnice)

Referat za študentske zadeve pred izdajo potrdila o diplomiranju / doktoriranju od študentov zahteva potrdilo o poravnanih obveznosti do knjižnice. Knjižnica izda potrdilo na podlagi zahtevka študenta.

Pred odhodom tujega rednega ali izmenjalnega študenta služba za mednarodno sodelovanje, od njega zahteva potrdilo o poravnanih obveznostih v knjižnici.

17. člen
(pohvale, predlogi, pripombe in pritožbe uporabnikov)

Uporabnik knjižnice lahko svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z opravljenimi knjižničnimi storitvami izrazi v tiskani ali elektronski obliki. Svoje mnenje lahko odda v nabiralnik v 1. nadstropju knjižnice, po pošti na naslov Vrazov trg 2, Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov infocmk(at)mf.uni-lj.si.

Uporabnik knjižnice se lahko zaradi poslovanja knjižnice pritoži. Pritožbo mora oddati v pisni obliki in jo nasloviti na predstojnico knjižnice. Pritožba mora vsebovati ime in priimek uporabnika in njegov naslov, kamor mu knjižnica posreduje odgovor.

Odgovor na pritožbo knjižnica uporabniku posreduje najpozneje pa v 30 (tridesetih) dneh od dneva njenega prejema.

Obrazca za pohvale/predloge/pripombe in pritožbe sta na voljo na izposoji revij in knjig ter na spletni strani knjižnice.

 

V. DOSTOPNOST IN POGOJI UPORABE KNJIŽNICE TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

18. člen
(odpiralni čas in delovni koledar)

Odpiralni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za uporabnike. Delovni koledar vključuje informacije o tem, katere dneve v letu bo knjižnica zaprta ali pa bo poslovala po spremenjenem odpiralnem času. Informacije o odpiralnem času in delovnem koledarju so dostopne na spletni strani knjižnice.

Odpiralni čas knjižnice:

 • redni odpiralni čas
  • ponedeljek -  četrtek: 8:00 - 19:30
  • petek: 8:00 - 15:00
    
 • poletni odpiralni čas (julij in avgust)
  • ponedeljek,torek, četrtek, petek: 8:00 do 15:00
  • sreda: 8:00 – 18:00

19. člen
(pogoji posredovanja gradiva)

Knjižnica je pri posredovanju knjižničnega gradiva uporabnikom vezana na določila avtorskopravne zakonodaje in licenčnih pogodb, sklenjenih ob nakupu gradiva.

20. člen
(izposoja gradiva)

Uporabniki si lahko izposodijo knjižnično gradivo v prostore knjižnice ali na dom s predložitvijo članske izkaznice ali osebnega dokumenta s sliko.

Gradivo, izposojeno za čitalniško uporabo, mora član vrniti do konca izposojevalnega dne.

Uporabnik je dolžan knjižnično gradivo neposredno po izposoji pregledati in pooblaščenega delavca knjižnice opozoriti na morebitne poškodbe ali manjkajoče dele gradiva, sicer odgovarja za škodo sam. Knjižnica kasnejših reklamacij ne more upoštevati.

Uporabnik je odgovoren za izposojeno knjižnično gradivo. Vrniti ga mora v enakem stanju, v kakršnem si ga je izposodil. Odgovoren je za poškodovanje, izgubo ali krajo gradiva.

21. člen
(omejitve pri izposoji gradiva)

Knjižnica ne izposoja na dom čitalniškega gradiva, izjemoma ga lahko izposodi na dom od petka popoldne do ponedeljka zjutraj. Knjižnica ne izposoja na dom vezanih letnikov revij, možno je le kopiranje člankov v kopirnici knjižnice.

Član knjižnice ima lahko hkrati na dom izposojenih največ 15 (petnajst) enot knjig. Član si lahko hkrati izposodi le en izvod istega naslova in izdaje gradiva.

Če ima član knjižnice neporavnane finančne obveznosti do knjižnice ali nevrnjeno gradivo, ki mu je potekel rok izposoje, si knjižničnega gradiva do poravnave obveznosti ne more izposojati.

Tuji državljani brez stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, ki ne študirajo ali delajo na univerzi, si lahko izposodijo gradivo na dom samo s poroštvom iz 11. člena tega pravilnika.

Gradiva si člani praviloma ne morejo izposojati za druge osebe ali pod tujim imenom.

V primeru upravičenega razloga (na primer daljša odsotnost ali bolezen) si lahko v imenu člana knjižnice izjemoma gradivo izposodi druga oseba, vendar le s pisnim pooblastilom člana. Pooblaščena oseba se izkaže z osebnim dokumentom in predloži člansko izkaznico pooblastitelja.

22. člen
(naročanje in rezervacija gradiva)

Člani lahko naročijo proste izvode gradiva in rezervirajo izposojeno gradivo preko spletne storitve COBISS - Moja knjižnica, osebno, po telefonu ali e-pošti. Rezervacija čitalniških izvodov ni možna. Član lahko rezervira največ 3 izvode gradiva. Naročeno in rezervirano gradivo čaka na prevzem 3 (tri) delovne dni, za neprevzeto gradivo knjižnica zaračuna zamudnino po veljavnem ceniku.

23. člen
(izposojevalni rok za knjige)

Enoten izposojevalni rok za izposojo knjig na dom  je 1 (en) mesec z možnostjo podaljšanja za 1 (en) mesec, če gradivu rok izposoje še ni pretekel, oziroma ga ni rezerviral drug uporabnik.

Študenti MF si lahko izposodijo na dom osnovne učbenike za 3 (tri) mesece in dopolnilne učbenike za 1 (en) mesec ter podaljšajo izposojevalni rok za 1 (en) mesec.

Izposojevalni rok je mogoče podaljšati osebno, po telefonu, po elektronski pošti ali prek spletne storitve COBISS – Moja knjižnica.

24. člen
(izposojevalni rok za revije)

Enoten izposojevalni rok za revije je 6 (šest) delovnih dni z možnostjo podaljšanja za 6 (šest) dni. Izjema so tematske revije, za katere je rok izposoje 1 (en) mesec.

25. člen
(izposojevalni rok za neknjižno gradivo)

Enoten izposojevalni rok za neknjižno gradivo (CD, DVD …) je 14 dni z možnostjo podaljšanja za 7 dni.

26. člen
(seznam izposojenega gradiva)

Ob izposoji knjižnica članu izda izpis s seznamom izposojenega gradiva. Član je na izpisu dolžan preveriti pravilnost podatkov.

27. člen
(zamudnine in stroški obveščanja o poteku roka izposoje)

Član mora izposojeno knjižnično gradivo vrniti v predpisanem izposojevalnem roku. V primeru prekoračitve roka mu knjižnica zaračuna zamudnino za vsak delovni dan po preteku izposojevalne dobe na enoto gradiva, izposojenega na dom ali v čitalnico, ter najkasneje sedmi delovni dan po preteku roka izposoje pošlje pisno obvestilo.

Član prejme za pretečeno gradivo tri obvestila in obvestilo pred tožbo, za katere plača stroške po veljavnem ceniku.

28. člen
(poškodovano ali izgubljeno gradivo)

Član mora poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomestiti z enakim nadomestnim gradivom in ob tem poravnati stroške vnovične strokovne obdelave ter opreme gradiva po veljavnem ceniku. Če gradivo nadomesti knjižnica, mora član poravnati tudi vse stroške nabave.

Če gradiva ni mogoče nadomestiti, član plača odškodnino za gradivo in stroške vnovične strokovne obdelave ter opreme gradiva po veljavnem ceniku.

29. člen
(medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov)

Knjižnica naroča za svoje uporabnike knjižnično gradivo oziroma dokumente v drugih knjižnicah ter pri drugih dobaviteljih gradiva v Republiki Sloveniji ali iz tujine. Gradivo, namenjeno izposoji, naroča in posreduje le članom, kopije dokumentov in druge nevračljive dokumente pa tudi drugim uporabnikom knjižnice.

Gradivo za medknjižnično izposojo lahko uporabnik naroči osebno, po pošti, prek faksa, prek spletne storitve COBISS – Moja knjižnica ali po elektronski pošti.

Naročnik medknjižnične izposoje se ob oddaji naročila obveže, da bo

 • dosledno spoštoval avtorske in sorodne pravice pri uporabi gradiva,
 • poravnal vse stroške, ki bodo nastali z medknjižnično izposojo oziroma posredovanjem dokumentov,
 • poravnal vse stroške tudi v primeru, če gradiva ne bo prevzel,
 • izposojeno gradivo vrnil pravočasno in nepoškodovano,
 • v primeru prekoračitve izposojevalnega roka poravnal vse nastale stroške,
 • v primeru poškodovanja ali izgube izposojenega gradiva poravnal vse nastale stroške.

30. člen
(reproduciranje gradiva knjižnice, izpisovanje in prenašanje podatkov)

Reproduciranje knjižničnega gradiva in izpisi ali prenosi podatkov iz elektronskih virov so uporabnikom knjižnice na voljo proti plačilu, in sicer v skladu z avtorskopravno zakonodajo in določili licenčnih pogodb, ki jih je knjižnica sklenila ob nabavi gradiva. Cene storitev so določene v veljavnem ceniku.

31. člen
(dostopnost in uporaba elektronskih virov ter interneta)

Uporabniki lahko v knjižnici brez omejitev dostopajo in uporabljajo javno dostopne elektronske vire. Pri dostopanju do podatkovnih zbirk in drugih zakupljenih elektronskih virov ter pri njihovi uporabi so dolžni spoštovati določila avtorskopravne zakonodaje in licenčnih pogodb, ki jih je knjižnica sklenila ob nabavi virov.

Uporabniki podatkovnih zbirk in drugih zakupljenih elektronskih virov knjižnice se obvezujejo:

 • da bodo skrbeli za tajnost dodeljenih članskih gesel, ki jih ne smejo posredovati drugim osebam, 
 • da bodo podatke uporabljali le za nepridobitne namene v okviru izobraževalne oziroma raziskovalne dejavnosti, 
 • da podatkov ne bodo kopirali, distribuirali, prodajali ali z njimi gradili svojih podatkovnih zbirk, 
 • da bodo za lastne potrebe naredili le en izvod izpisov rezultatov posameznega iskanja v elektronski ali natisnjeni obliki.

 

VII. UPORABA KNJIŽNIČNIH PROSTOROV IN OPREME

32. člen
(uporaba prostorov)

Prostori knjižnice se lahko v času odprtosti uporabljajo samo za dejavnost knjižnice v skladu z njenim poslanstvom. Nenamensko uporabo prostorov s strani uporabnikov ima pooblaščeni delavec knjižnice ali varnostna služba pravico in dolžnost preprečiti z ustnim opozorilom in zahtevo, da se taka uporaba takoj preneha.

Uporabniki sami odgovarjajo za svojo lastnino, ki jo pustijo v čitalniških ali drugih prostorih knjižnice. Knjižnica ne odgovarja za krajo ali izgubo osebne lastnine uporabnikov, kar je posebej označeno na vidnem mestu, na vhodu v prostore knjižnice.

33. člen
(uporaba garderobe)

Uporabniki lahko svojo prtljago shranijo v garderobnih omaricah v 1. nadstropju. Ključe za omarice prevzamejo v kopirnici proti plačilu kavcije.

34. člen
(uporaba čitalnic)

Čitalniška mesta so namenjena uporabnikom za branje,  študij in raziskovalno delo. Čitalnica za študente v 1. nadstropju je namenjena študentom za študij. Sejna soba je namenjena za individualen  in skupinski študij. Čitalnica v 2. nadstropju je namenjena samo članom knjižnice. Uporaba prenosnih telefonov v čitalnicah ni dovoljena. V čitalnice je dovoljeno prinašati samo brezalkoholne pijače v zaprti embalaži in vodo.

35. člen
(uporaba računalniških delovnih postaj knjižnice)

Računalniške delovne postaje v knjižnici so namenjene izključno za uporabo v študijske in raziskovalne namene. Uporabniki ne smejo spreminjati nastavitev in nameščati svoje programske opreme. Odgovorni so za morebitno zlorabo in namerno povzročene okvare strojne ali programske opreme.

Računalniške delovne postaje v 2. nadstropju so namenjene samo članom knjižnice.

Knjižnica si pridržuje pravico, da prekine nadaljnjo uporabo računalniške delovne postaje, če  uporabnik z njo moti druge uporabnike ali dejavnost knjižnice.

36. člen
(vedenje v prostorih knjižnice)

Čitalniški prostori so namenjeni predvsem študiju, zato v njih ni dovoljeno pogovarjanje z drugimi prisotnimi, kakor tudi ne po telefonu,  razen v prostorih za skupinsko delo.

Uporaba prenosnih telefonov je dovoljena na hodniku v 1. nadstropju knjižnice.

37. člen
(uporaba knjižničnih prostorov in storitev za uporabnike s posebnimi potrebami)

Knjižnica nudi uporabnikom s posebnimi potrebami pomoč pri dostopu do knjižničnih prostorov in pri uporabi knjižničnih storitev. Za pomoč se lahko obrnejo na pooblaščenega delavca knjižnice za uporabnike s posebnimi potrebami.

38. člen
(zagotavljanje reda v knjižnici)

Če uporabnik krši red v knjižnici, sta ga pooblaščeni delavec knjižnice oziroma varnostna služba dolžna opozoriti in zahtevati, da s kršitvijo takoj preneha. Ob tem ga morata opozoriti, da krši določila tega Poslovnika.

Uporabnika, ki moti red in mir v knjižničnih prostorih oziroma moti druge uporabnike ali knjižnične delavce, lahko iz knjižnice odstrani varnostna služba ali v primeru hujših kršitev knjižničnega reda policija.

39. člen
(drugi pogoji uporabe knjižnice)

V primeru nevarnosti ali požarnega alarma so uporabniki dolžni hitro in tiho zapustiti knjižnico ter slediti ustreznim oznakam v prostorih knjižnice in navodilom varnostne službe oziroma pooblaščenih delavcev knjižnice.

Snemanje in fotografiranje knjižničnih prostorov je dovoljeno samo po predhodni odobritvi predstojnika. Fotografiranje ali snemanje oseb, prisotnih v prostorih knjižnice brez njihove privolitve ni dovoljeno.

Uporabniki so odgovorni za namerno ali nenamerno povzročitev škode knjižnici ali tretji osebi.

 

VIII. POSEBNE DOLOČBE

40. člen
(kršitve Poslovnika)

Uporabniku, ki se ne ravna po določilih tega Poslovnika, lahko predstojnik knjižnice glede na težo kršitve izreče katero od naslednjih sankcij:

 • opomin, 
 • prepoved uporabe katere od knjižničnih storitev za določeno obdobje, 
 • prepoved uporabe knjižničnih prostorov in storitev knjižnice za določeno obdobje, 
 • odstranitev iz prostorov knjižnice, 
 • izključitev iz članstva za določeno obdobje ali trajno.

41. člen
(videonadzor)

Knjižnica uporablja videonadzor za zagotavljanje varnosti knjižničnega gradiva, prostorov in opreme. Osebne podatke, ki se zbirajo z videonadzorom, hrani, varuje in uporablja v skladu z zakonskimi predpisi s področja varovanja osebnih podatkov.

42. člen
(varnostna služba)

Nadzor prostorov in opreme knjižnice lahko izvaja pooblaščena varnostna služba.

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen
(seznanitev s Poslovnikom)

Uporabniki so ob vpisu seznanjeni z določili tega pravilnika. Pravilnik je dostopen v pisni obliki v prostorih na izposoji knjig in revij in v elektronski obliki na spletni strani knjižnice.

Knjižnični red je izvleček iz tega pravilnika in vsebuje najpomembnejša določila za poslovanje z uporabniki. Uporabniki ob vpisu prejmejo tiskan izvod Knjižničnega reda, ki je objavljen tudi na spletni strani knjižnice.

44. člen
(veljavnost Poslovnika)

Ta Poslovnik stopi v veljavo, ko ga sprejme senat Medicinske fakultete in se objavi na spletni strani knjižnice.

 

Priloge: