1. letnik 2021/2022

Izbrane teme iz biofizike

Pri predmetu predstavimo pregled metod slikanja, ki se jih uporablja v medicini, s poudarkom na najpomembnejših fizikalne lastnosti, ki določajo prednosti in omejitve posamezne metode. Poleg že uveljavljenih metod (CT, MRI, SPECT, UZ) predstavimo tudi metode, ki se šele uveljavljajo (npr. funkcijska MRI, difuzijska MRI, pozitronska emisijska tomografija - PET, optična koherenčna tomografija - OCT, elektro-impedančna tomografija - EIT). Pri predmetu obravnavamo tudi obdelavo in analizo slik.

Študenti bodo razumeli osnovne principe slikanja in nastanka slike ter jih znali povezati z uporabo v klinični praksi. Znali bodo uporabljati strokovno literaturo na področju slikanja ter o tem poročati. Pridobljeno znanje bodo znali uporabljati za optimalno uporabo in boljši izkoristek razmeroma dragih naprav za slikanje.

Temeljit pregled bodo študenti pridobivali na predavanjih, na vajah bodo utrdili znanje o principih slikanja in o fizikalnih zakonitostih, semenarji pa so namenjeni diskusiji ob gradivu, ki ga pripravijo študenti. Predmet se bo izvajal v zimskem semestru. Pouk bo potekal osem dni, deveti dan bo namenjen pisnemu izpitu, deseti dan pa bo namenjen ustnim izpitom. Ocena je sestavljena iz pisnega in ustnega izpita. Uspešno sprotno delo lahko nadomesti ustni izpit.


PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

IZVEDBENI URNIK


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Vsebina je v pripravi.

NOSILEC PREDMETA

Doc. dr. Bojan Božoč
T: +386 1 543 7602
E: bojan.bozic(at)mf.uni-lj.si

Doc. dr. Gregor Gomišček
T: +386 1 543 7621
E: gregor.gomiscek(at)mf.uni-lj.si

INFORMACIJE

Ime in priimek
T: +386 1 543 xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

uradne ure