1. letnik

Biologija celice

Cilji

Študent pridobi temeljna znanja o zgradbi in funkciji celic kot gradnikov organizmov. Spozna procese celičnih delitev, diferenciacije in medcelične komunikacije, ter razume principe in vlogo celične smrti, kar so potrebna znanja za razumevanje celičnih osnov bolezenskih procesov. Spozna celične – kromosomske osnove prenosa dednih bolezni v klasični Mendelski genetiki.

Zahtevano predznanje

Študenti morajo za razumevanje predavanj in vaj iz Biologije celice obvladati vse izpitne vsebine, ki so navedene v Predmetnem izpitnem katalogu za biologijo za splošno maturo: https://www.ric.si/mma/M-BIO-2021/2019082714564107/. Pri tem je za študij dentalne medicine še posebej pomembno, da študenti suvereno obvladajo tudi naslednja znanja:

  • Razlike v zgradbi prokariontske in evkariontske celice ter poznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti delovanja celic

  • Osnovno kemijsko sestavo celic (DNA, RNA, proteini, ogljikovi hidrati, lipidi)

  • Mitotsko in mejotsko delitev

  • Zgradbo celične membrane in osnove zgradbe in delovanja celičnih organelov

  • Osnovne zakonitosti klasične Mendlove genetike

Vsebino predmeta Biologija celice in priporočeno literaturo lahko preverite v režimu študija za predmet Biologija celice, ki je dostopen na povezavi na dnu te strani (https://www.mf.uni-lj.si/o-studiju/ems-program-medicina/predmetnik/1-letnik/obvezni-predmeti/biologija-celice).

Vsebina

Biološke membrane, principi membranskega transporta – sklopljenost različnih transportnih sistemov, medcelični stiki, celična polarnost in medcelične komunikacije ter prenos sporočil. Citoskelet in gibanje celic; mikrotubuli, aktinski in intermediarni filamenti. Nenormalna zgradba in delovanje citoskeleta kot temelj pojava določenih bolezni. Biosintetsko sekrecijska pot in endomebranski sistemi; endoplazemski retikulum, Golgijev aparat, vezikli in transport, lizosomi in razgradnja makromolekul, eksocitoza in eksocitotske poti. Endocitotska pot; endosomi in različne poti prenosa makromolekul v celico. Normalen in nenormalen potek ekso- in endocitoze. Organeli energijskih pretvorb; mitohondrij kot semiavtonomni organel. Jedro kot nosilec genoma, jedro v interfazi in jedrce, kromatin in nivoji kondenzacije kromatina, kromosomi in kromosomske ter genomske mutacije. Celične delitve; mitoza in mejoza ter genska rekombinacija. Celični ciklus; faze in kontrolne točke, mehanizmi regulacije. Celična smrt kot ravnotežje celičnim delitvam; nekroza in apoptoza. Celične osnove mendelske genetike in različne vrste dedovanj: avtosomno – dominantno in recesivno, spolno vezano na x (dominantno in recesivno) in na y vezano dedovanje. Mitohondrijsko in poligeno ter multifaktorsko dedovanje. Genski polimorfizem in temelji imunogenetike. Primordialne klične celice, spermatogeneza in oogeneza. Celične in molekularne osnove oploditve, določitev spola. Zgodnje faze embrionalnega razvoja; brazdanje in gastrulacija. Genske osnove vzpostavitve telesnih osi.REŽIM ŠTUDIJA

 

Biologija celiceOBV1DM

Biology of the cellCOM1DM


URNIK

 

Razpored predavanj

Razpored vaj


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek: prof dr Peter Veranič
peter.veranic(at)mf.uni-lj.si
T_ +386 1 5437682

uradne ure