2. letnik

Temelji biostatistike

Cilji

Poznati namen in vrste statističnih metod; razumeti osnove statističnega sklepanja; biti sposoben ustrezno prikazati množične podatke in rezultate statističnih analiz; biti sposoben ustrezno interpretirati rezultate statističnih analiz; biti sposoben ustrezno načrtovati zbiranje empiričnih podatkov in zanje izbrati ustrezne metode statistične analize; biti sposoben razumeti in kritično vrednotiti statistične analize, opisane v strokovni in znanstveni literaturi.

Vsebina

Osnovni pojmi verjetnost in statistike, verjetnostne porazdelitve: binomska in normalna porazdelitev, načela in metode prikaza podatkov, osnove ocenjevanja parametrov in statističnega preizkušanja domnev, intervali zaupanja, univariatna analiza številskih spremenljivk, univariatna analiza opisnih spremenljivk, linearna regresija in korelacija, neparametrične statistične metode, načrtovanje poskusov in uvod v analizo variance, osnove analize preživetja.


Vsa gradiva in sprotna obvestila so dostopna preko spletne učilnice


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija 2018/19

Course regime 2018/19


URNIK

Urnik je dostopen na tej povezavi.


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILEC

Maja Pohar Perme
T: +386 1 543 77 85
E: maja.pohar(at)mf.uni-lj.siInformacije

Maja Kunstelj
T: +386 1 543 77 70
E: maja.kunstelj(at)mf.uni-lj.si

uradne ure v dopoldanskem času po dogovoru preko elektronske pošte