3. letnik

Dentalni materiali in tehnologija dentalnih materialov

Cilji

▪ Študent na predavanjih in seminarjih spozna in osvoji izrazoslovje, znanstvena in tehnološka načela ter osnovne tehnološke postopke, da bo v četrtem letniku usposobljen za uporabo dentalnih materialov pri kliničnem delu.

▪ Spozna se z doktrinarnimi načeli uporabe različnih dentalnih materialov.

Vsebina

▪ Pozna osnovne fizikalne lastnosti materialov: mehanske (trdnost, trdota, elastičnost, plastičnost, modul elastičnosti); električne in elektrokemične; toplotne (ekspanzija in prevajanje toplote); biokompatibilnost.

▪ Spozna osnovne primerjalne lastnosti kovin, keramike in plastičnih materialov in njihov vpliv na njihovo praktično uporabnost.

▪ Spozna mavce: tipe mavca, strjevanje, volumske spremembe in njihov vpliv na natančnost odlitka, hitrost strjevanja, pospeševalce in zaviralce strjevanja, uporabo.

▪ Spozna trde in elastične odtisne materiale: vrste, sestavo, kemizem strjevanja, lastnosti in jih zna uporabljati. Spozna alginate, polisulfide, polietre in silikone. Loči med kondenzacijskimi in adicijskimi silikoni; pozna prednosti in pomankljivosti in njihovo klinično uporabnostno vrednost.

▪ Spozna različne vrste dentalnih cementov: klasične dentalne cemente, kompozitne cemente in steklastoionomerne; spozna njihove lastnosti, primerjalne prednosti, uporabo.

▪ Spozna kovine: strukturo in lastnosti kovin, kaj je nukleacija in kristalna mreža. Ve kaj je duktilnost kovine, trdnost, elastična in plastična deformacija, utrjevanje kovin.

▪ Spozna dentalne zlitine: sestavo, pripravljanje zlitin, lastnosti, izbor za uporabo. Ve kaj je rafinacija, mehansko tehnološke lastnosti in njihova funkcijska povezanost.

▪ Spozna zlitine za baze protez, zahteve, izbor, mehansko tehnološke lastnosti

▪ Spozna zlitine za porcelansko tehniko, zahteve, izbor, mehansko tehnološke lastnosti

▪ Spozna keramike

▪ Spozna precizijsko litje: splošna načela, taljenje in ulivanje, izdelava livne forme, livni sistemi, poroznost, termično obdelavo ulitkov, livnost dentalnih zlitin.

▪ Spozna polimere in proces polimerizacije: iniciacija, rast in končanje procesa polimerizacije

▪Spozna toplotno, kemično in svetlobno polimerizacijo polimerov, primerjalne prednosti in uporabo.

▪ Spozna akrilate: vrste, načine polimerizacije in vpliv na mehanske lastnosti, tehnologijo predelave akrilatov, sestavo, rokovanje, pomanjkljivosti (krčenje, absorpcijo vode, poroznost); spozna toplotne in hladne polimerizate in njihovo uporabnost.

▪ Spozna vložne mase: vrste, sestavo in vpliv sestave na strjevanje in dimenzijske spremembe, lastnosti in uporabo.

▪ Spozna se z osnovami lotanja, klasičnega in laserskega varjenja. ▪ Spozna umetne mase v protetiki: definicije in razdelitev, kemizem polimerizacije, adicijska in kondenzacijska polimerizacija; spozna bazne in fasetirne materiale.

▪ Spozna materiale za začasno zaporo preparacij.

▪ Spozna amalgam: sestava, lastnosti, strjevanje in uporaba.

▪ Spozna adhezive: generacije adhezivov, lastnosti, načini vezave na sklenino in dentin, polimerizacija in uporaba.

▪ Spozna kompozite: sestava, lastnosti, polimerizacija, krčenje in uporaba.

▪Spozna steklastoionomerni materiale in kompomere: sestava, lastnosti, polimerizacija, krčenje in uporaba.

▪ Spozna materiale za polnjenje koreninskih kanalov: sestava, lastnosti in uporaba.

▪ Spozna materiale za zalivanje fisur in druge specifične materiale za otroško zobozdravstvo.

▪ Spozna materiale za delo v ortodontiji: kovine, ortodontske žice in druge kovinske elemente, akrilate; mehanske zahteve in izbiro.

▪ Spozna voske – naravni in umetni, sestava, lastnosti in uporaba.

▪Spozna plovec, polirna sredstva in druge materiale, ki se uporabljajo v stomatološki protetiki.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)

PRILOGA 1: Določitev in načrt izvajanja nenadomestljivih oblik pouka predmetov študijskega programa v razmerah omejitvenih ukrepov COVID-19 

 

Študijski programa: DM 

Predmet: Dentalni materiali ( OBVEZNI  

Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Igor Kopač, red. prof. dr. Aleš Fidler 
(pripravila izr. prof. dr. Ksenija Rener Sitar) 

Letnik: 3 

 

Nenadomestljiva oblika pouka - 

 

Vsebina in obseg (ure, tedni) 

Predviden termin in obdobje nadomeščanja 

(npr. teden urnika, mesec, štud.leto) 

Za katero skupino študentov / rotacijo se nadomeščanje nenadomestljive oblika pouka nanaša 

Način obveščanja študentov o nadomeščanju (individualno -elekt.pošta, spletna stran predmeta, predstavnik letnika, tajništvo OE,) 

Opombe in dodatne informacije 

Predavanje 

56 ur 

Predavanja potekajo po urniku na daljavo 

 

 

 

Seminar 

4 ure 

odpade 

Za cel 3.l. 

Preko predstavnika letnika 

 

Sprotna preverjanja znanj in veščin 

Kolokviji po vsakem vsebinskem sklopu 

odpadejo 

Za cel 3.l. 

Preko predstavnika letnika 

 

 

 

 

 

Oblike predmetnega zaključnega preverjanja znanj in veščin (končni izpit) 

 

Razpisani izpitni rok (datum) 

Če se razpisani izpitni rok prestavi navedite datum nadomestnega izpitnega roka ali datum predvidenega dodatnega izpitnega roka  

Oblika preverjanja se izvede / ne izvede / nadomesti 

Če se oblika preverjanja nadomesti navedite nadomestno obliko in predviden termin izvedbe 

Opombe in dodatne informacije 

1.pisni izpit (pisni del izpita) 

8.6.20, 22.6.20, 27.8.20 

 

Se izvede, če bo možno v predavalnici, izjemoma na daljavo preko spletne učilnice 

 

 

 


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure