3. letnik

Predklinični praktikum

Cilji

Znanje bioloških in kliničnih načel ter osnovnih praktičnih veščin, da bo v četrtem letniku usposobljen za osnovne parodontalne, restavrativne in protetične posege na pacientu.

Vsebina

▪ ergonomija in priprava terapevta, delovnega mesta in pacienta ▪ postopki za preprečevanje prenosa okužb

▪ inštrumenti, njihova uporaba in vzdrževanje

▪ inštrumenti za odstranjevanje trdih in mehkih zobnih oblog in luščenje in glajenje zobnih korenin

▪ inštrumenti za preparacijo zoba (turbina, kolenčnik, svedri) in restavracijo zoba (matrice, tlačilci, pripomočki za odtiskovanje, odtisni materiali). ▪ rokovanje s kovinami in spoznavanje zobotehničnega lotanja

▪ preparacije zob za različna fiksnoprotetična sidra in odiskovanje

▪laboratorijski postopki izdelave fiksnoprotetičnih sider (izlivanje delovnih modelov, – priprava individualnih delovnih modelčkov, modelacija do končne oblike in izgotovitev polne kovinske prevleke, fasetirane prevleke, kompozitne prevleke)

▪izdelava fiksnoprotetičnih zatičkov z nazidkom

▪ spoznavanje z elementi totalne in parcialne proteze, izdelava žičnih zapon, akrilatne individualne odtisne žlice, griznih robnikov na šelakovi bazni plošči

▪ izdelava začasne prevleke po direktni metodi

▪klinična in histološka slika kariozne lezije, epidemiologija kariesa, diagnostika, preventiva in zdravljenje, ocena tveganja

▪ preventiva okvar zobne pulpe,

▪ relativna/absolutna osušitev delovnega področja

▪ preparacije kavitet za amalgam in plombiranje

▪ preparacije kavitet za kompozitne materiale in plombiranje


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

Preclinicalpracticum(endodontics)COM3DM

 

PRILOGA 1: Določitev in načrt izvajanja nenadomestljivih oblik pouka predmetov študijskega programa v razmerah omejitvenih ukrepov COVID-19  

 

Študijski programa: DM 

Predmet:  Predklinični praktikum ( OBVEZNI)                                                                     

Nosilec / nosilci predmeta: Kopač, Jan, Štamfelj  

Letnik: 3.l 

 

 

Nenadomestljiva oblika pouka - 

 

Vsebina in obseg (ure, tedni) 

Predviden termin in obdobje nadomeščanja 

(npr. teden urnika, mesec, štud.leto) 

Za katero skupino študentov / rotacijo se nadomeščanje nenadomestljive oblika pouka nanaša 

Način obveščanja študentov o nadomeščanju (individualno -elekt.pošta, spletna stran predmeta, predstavnik letnika, tajništvo OE,) 

Opombe in dodatne informacije 

Predavanje 

 

 

 

 

 

Seminar 

 

 

 

 

 

Laboratorijske vaje 

12 tednov (72 ur)(36 protetika, 36 zobne) 

Po možnosti še letos, sicer pa št. leto 20/21 

celoten 3. l 

E-mail 

Predstavnik letnika 

 

Klinične vaje 

 

 

 

 

 

Praktične veščine in usposabljanje 

 

 

 

 

 

DOŠ 

 

 

 

 

 

Druge oblike, ki so navedene v učnem načrtu 

 

 

 

 

 

Sprotna preverjanja znanj in veščin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblike predmetnega zaključnega preverjanja znanj in veščin (končni izpit) 

 

Razpisani izpitni rok (datum) 

Če se razpisani izpitni rok prestavi navedite datum nadomestnega izpitnega roka ali datum predvidenega dodatnega izpitnega roka  

Oblika preverjanja se izvede / ne izvede / nadomesti 

Če se oblika preverjanja nadomesti navedite nadomestno obliko in predviden termin izvedbe 

Opombe in dodatne informacije 

1.pisni izpit (pisni del izpita) 

 

 

Se izvede 

 

Teoretični izpit se bo priznal, če ne bo možnosti izvedbe praktičnega dela letos 

2. ustni izpit (ustni del izpita) 

 

 

 

 

 

3. praktični izpit (praktični del izpita) 

 

 

Po možnosti se izvede letos, sicer se prestavi v št. Leto 20/21 

 

 

4. seminarski izpit (seminarski del izpita) 

 

 

 

 

 

5. delni pisni izpit 

 

 

 

 

 

drugo 

 

 

 

 

 

 

 


URNIK

SEZNAM PREDAVANJ,Predklinicnipraktikum(endodontija)OBV3DM

LECTURE SCHEDULE,preclinicalpracticum(endodontics)COM3DM

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure