1. letnik

Temelji biokemije

Cilji

Študent spozna biomolekule v človeškem telesu in temeljne zakonitosti ter mehanizme biokemičnih dogajanj, ki predstavljajo osnovo za razumevanje življenjskih procesov v zdravem in bolezenskem stanju organizma.

 

Zahtevano predznanje

Študenti morajo za razumevanje vseh oblik pouka pri predmetu Temelji biokemije obvladati izpitne vsebine iz Predmetnega izpitnega kataloga (PIK) za kemijo za splošno maturo, ki se ga najde na spletni strani Državnega izpitnega centra:

https://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/kemija/

 

Pri tem je za študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani še posebej pomembno, da študenti suvereno obvladajo znanja iz PIK, ki so izpostavljena v pripravljenem dokumentu.

 

Vsebina predmeta Temelji biokemije

Uvod: atomi, kemične vezi, medmolekulske sile. Voda: struktura, lastnosti, H-vezi, hidrofobne interakcije. Raztopine: raztopine plinov, koligativne lastnosti, osmozni pojavi, ionizacija vode, Kw, pH, elektroliti, kisline in baze, pufri. Termodinamika: termodinamski zakoni in funkcije, standardno stanje, kemični potencial. Kemično ravnotežje: kemični, kinetični in termodinamski aspekt; topnostni produkt; sklopljene reakcije in ATP, transport. Oksidoredukcija: kvantitativna karakterizacija, fotosinteza in respiracija. Hitrost kemičnih reakcij: red in molekularnost; teorije o hitrosti reakcije; vplivi na hitrost reakcije; kataliza. Molekulske osnove življenja: bioelementi, ioni in biomolekule; Ogljikov atom: zgradba, resonanca, sterične lastnosti, vezi. Biomolekule: izomerija; pregled funkcionalnih skupin, medsebojni vplivi. Ogljikovi hidrati: kemija sladkorjev; mono-, oligoin polisaharidi; glikozidna vez; detoksifikacija v organizmu; glikoproteini; celična stena; membranske karakteristike; krvne skupine. Lipidi: klasifikacija, enostavni in sestavljeni: maščobne kisline, triacilgliceroli, fosfolipidi, sfingolipidi; lipoproteini, biološke membrane; prostaglandini in terpeni, steroidi. Nukleotidi: purinske in pirimidinske baze, nukleozidi in nukleotidi, prenos energije; ciklični nukleotidi. Nukleinske kisline: razdelitev, struktura in biološka vloga, gen, osnove replikacije, transkripcije in translacije; mutacije; človeški genom, genomika, proteomika, genske bolezni, Vitamini: vodotopni in lipidotopni, koencimi in prostetične skupine. Aminokisline: struktura, lastnosti, analitika. Peptidi in biogeni amini: struktura in delovanje. Beljakovine: razdelitev, struktura, samosestavljanje, konformacija. Fibrilarne beljakovine: α-keratin, kolagen in elastin. Monomerne in oligomerne beljakovine: mioglobin in hemoglobin. Kontraktilne beljakovine: mišične in nemišične; krčenje mišic. Membranske beljakovine: v membrani eritrocita; K, Na-ATPaza; receptorji, G-proteini. Encimi: encimski mehanizmi in kinetika, regulacija, klasifikacija. Druge beljakovine: apolipoproteini, imunoglobulini. Funkcionalne povezave: od biomolekul do kompleksnih celičnih struktur.


REŽIM ŠTUDIJA

Temelji Biokemije Režim

 

Concepts of Biochemistry Regime


URNIK

Izvedbeni urnik

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilci predmeta

Prof. dr. Damjana Rozman
T: +386 1 543 7591
E: damjana.rozman(at)mf.uni-lj.si

Prof. dr. Tea Lanišnik Rižner
T: +386 1 543 7657
E: tea.lanisnik-rizner(at)mf.uni-lj.si

Prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
T: +386 1 543 7650
E: marko.golicnik(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna
David Fatur
T: +386 1 543 7647
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Študentska pisarna
pon. - pet.: med 10 - 13h