1. letnik

Uvod v medicino

Cilji

Študent osvoji osnovne etične principe v medicini vključno z modernimi deontološkimi smernicami, spozna pomen zdravja za družbo in osnovne javnozdravstvene koncepte in pristope, razume razvoj medicine in spreminjanje pogledov na zdravje in bolezen skozi čas ter univerzalnost, internacionalnost in interdisciplinarnost medicine in obvlada osnove informacijskih sistemov in informacijskih orodij v zdravstvu.

Vsebina

Modul 1: Sklop I predstavlja predavanja o nacionalnih in mednarodnih deklaracijah, konvencijah, zakonih in kodeksih, s katerimi bo študent dobil vpogled v zdravnikovo moralno, materialno in kazensko odgovornost. Sklop II predstavlja 15 seminarjev, ki jih bodo študentje opravili v skupinah in z njimi poglobljeno proučili izbrana poglavja iz medicinske deontologije in se spoznali z nekaterimi etičnimi dilemami, s katerimi se srečuje zdravnik v svoji praksi.
Modul 2: Medicina, javno zdravje in javnozdravstvena medicina. Zdravje in bolezen. Determinante zdravja. Opredelitev determinante zdravja in dejavnika tveganja. Pregled determinant zdravja. Zdravstveno varstvo. Metode proučevanja zdravja prebivalstva. Obvladovanje zdravstvenih problemov. Javnozdravstveni pristopi in ukrepi. Veliki javnozdravstveni problemi.
Modul 3: Razvoj medicinske znanosti in prakse skozi zgodovino - od pramedicine do sodobne medicine. Dosežki slovenskih zdravnikov na tujem in nekaterih tujih zdravnikov pri nas ter razvoj organiziranih zdravniških združb, zdravstvenega šolstva in bolnišnic pri Slovencih. Spodbujanje študentskega razmišljanja in motiviranje študentov s seminarji in ekskurzijami.
Modul 4: Podatkovne zbirke. Elektronski medicinski zapisi. Informacijski sistemi v zdravstvu. Signali v medicini. Slike v medicini. Telemedicina in telematika. Sistemi za podporo pri medicinskem odločanju. Varnost informacij in kriptografija. Nomenklature in klasifikacije v medicini. Računalniška omrežja in Internet kot infrastruktura znanstvenega informiranja.


REŽIMI ŠTUDIJA

Modul Deontologija s filozofijo

 

Modul INFORMATIKA

Režim predmeta

Course Regime

 

Modul UVOD V JAVNO ZDRAVJE

Režim predmeta

Course Regime

 

Modul ZGODOVINA MEDICINE

Režim študija

Course Regime - History of Medicine

 


URNIK

Deontologija s filozofijo - Program predavanj

Deontologija s filozofijo - Program predavanj

 

Informatika

Urnik predavanj 2020/21

Urnik vaj 2020/21

 

Zgodovina medicine

Izvedbeni urnik 2020/21

 

Uvod v javno zdravje

Urnik


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU


 

ZGODOVINA MEDICINE

 

IZPITNI ROKI 

Predmetni kolokvij: 31. 5. 2021

Redni izpitni roki: 18. 6., 1. 7. in 8. 9. 2021.

 

Priporočena literatura in filmi z medicinsko tematiko 

Intervju s prof. Zvonko Zupanič Slavec o epidemijah nekoč in danes

Priporočeni filmi o pandemijah za preživlajnje časa v karanteni

 

SEMINAR/ESEJ

Navodila za pripravo seminarja/eseja najdete v režimu študija predmeta.

Seminar/esej obvezno pošljite na naslov zgodovina.medicine(at)mf.uni-lj.si. V kolikor ga boste poslali na drug naslov, ne garantiramo, da bo tudi pregledan in ocenjen.

Izjava o avtorstvu

Kako uporabljati literaturo

PRISTOP: Pri predstavitvah historiatov medicinskih strok v svetu in pri nas oz. izbrane seminarske teme črpajte podatke iz spletnih predstavitev, predvsem iz člankov, ki so lahko v nacionalni bazi COBISS ali v mednarodni medicinski bazi pubmed, do katere imate dostop, ker ste član Centralne medicinske knjižnice. Uporabljajte tudi svetovne medicinske enciklopedije, strokovne revije, Zdravniški vestnik, Zobozdravstveni vestnik, revijo Isis, Medicinske razglede, Liječnički vjesnik, različne znanstvene in strokovne knjige, članke, Enciklopedijo Slovenije idr.

Trditve, ki jih dobesedno navajate ali povzemate po virih, sprotno citirajte - glej primera. Način citiranja izberete sami, pomembno pa je, da z navajanjem jasno podate, kje se uporabljeni podatki oz. citati nahajajo. Če le ne gre za vaša spoznanja ali interpretacije, torej vse, kar povzemate iz literature, morate na mestu povzemanja ali dobesednega navajanja to označiti in po določenem principu izpisati, kje ste podatke pridobili.

Ker ima praviloma vsaka revija svoje zahteve citiranja, ki se jim morate prilagoditi, se spoznajte tudi z recenzirano študentsko revijo MF Medicinski razgledi, kjer uporabljajo zapisana klasična pravila pisanja člankov (vancouverski način citiranja za naravoslovje).


OBVESTILA O PREDMETU


Nosilci predmeta

Deontologija s filozofijo
prof. dr. Jože Balažic, dr. med.

Informatika
prof. dr. Maja Pohar Perme, univ. dipl. mat.

Uvod v javno zdravje
prof. dr. Lijana Zaletel-Kragelj, dr. med.

Zgodovina medicine
prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.

Informacije

Deontologija s filozofijo
Andreja Zagorc
T: +386 1 543 7202
E: andreja.zagorc(at)mf.uni-lj.si

Informatika
Maja Kunstelj
T: +386 1 543 7770
E: maja.kunstelj(at)mf.uni-lj.si

Zgodovina medicine
Senta Jaunig
T: +386 1 522 4549
E: zgodovina.medicine(at)mf.uni-lj.si

Uvod v javno zdravje
Nina Košir
T: + 386 1 543 75 40
E: nina.kosir(at)mf.uni-lj.si

Govorilne ure

Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec: po dogovoru po e-pošti zvonka.zupanic-slavec(at)mf.uni-lj.si.