2. letnik

Temelji biostatistike

Cilji

Poznati namen in vrste statističnih metod; razumeti osnove statističnega sklepanja; biti sposoben ustrezno prikazati množične podatke in rezultate statističnih analiz; biti sposoben ustrezno interpretirati rezultate statističnih analiz; biti sposoben ustrezno načrtovati zbiranje empiričnih podatkov in zanje izbrati ustrezne metode statistične analize; biti sposoben razumeti in kritično vrednotiti statistične analize, opisane v strokovni in znanstveni literaturi.

Vsebina

Osnovni pojmi verjetnost in statistike, verjetnostne porazdelitve: binomska in normalna porazdelitev, načela in metode prikaza podatkov, osnove ocenjevanja parametrov in statističnega preizkušanja domnev, intervali zaupanja, univariatna analiza številskih spremenljivk, univariatna analiza opisnih spremenljivk, linearna regresija in korelacija, neparametrične statistične metode, vrste raziskav, vzorčenje, večkratno preverjanje domnev.


Vso gradivo in vsa sprotna obvestila so dostopna preko spletne učilnice.


REŽIM ŠTUDIJA

Temelji biostatistike

Basics of Biostatistics (eng)


URNIK

Urnik tem (celoten urnik je na tej povezavi)

Urnik predavanj 2018/19

Urnik vaj 2018/19


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Maja Pohar Perme
T: +386 1 543 7785
E: maja.pohar(at)mf.uni-lj.siInformacije

Maja Kunstelj
T: +386 1 543 7770
E: maja.kunstelj(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

uradne ure v dopoldanskem času po dogovoru preko elektronske pošte