2. letnik

Temelji biostatistike

Cilji

Poznati namen in vrste statističnih metod; razumeti osnove statističnega sklepanja; biti sposoben ustrezno prikazati množične podatke in rezultate statističnih analiz; biti sposoben ustrezno interpretirati rezultate statističnih analiz; biti sposoben ustrezno načrtovati zbiranje empiričnih podatkov in zanje izbrati ustrezne metode statistične analize; biti sposoben razumeti in kritično vrednotiti statistične analize, opisane v strokovni in znanstveni literaturi.

Vsebina

Osnovni pojmi verjetnost in statistike, verjetnostne porazdelitve: binomska in normalna porazdelitev, načela in metode prikaza podatkov, osnove ocenjevanja parametrov in statističnega preizkušanja domnev, intervali zaupanja, univariatna analiza številskih spremenljivk, univariatna analiza opisnih spremenljivk, linearna regresija in korelacija, neparametrične statistične metode, vrste raziskav, vzorčenje, večkratno preverjanje domnev.


Vse gradivo in vsa sprotna obvestila so dostopna preko spletne učilnice.


REŽIM ŠTUDIJA

Režim predmeta

Course regime


URNIK

Urnik je dostopen na spletni strani MF.

Izvedbeni urnik predmeta 2021/22


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Vsebina je v pripravi.

Nosilec predmeta

prof. dr. Maja Pohar Perme, univ. dipl. mat.
T: +386 1 543 7785
E:maja.pohar(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Maja Kunstelj
T: +386 1 543 7770
E: maja.kunstelj(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

uradne ure v dopoldanskem času po dogovoru preko elektronske pošte