4. letnik

Gibala


Izvajalci

Predmet Gibala izvajajo Katedra za ortopedijo, Katedra za fizikalno medicino in rehabilitacijoKatedra za kirurgijo ter Katedra za radiologijo. Obsega 4 tedne pouka (7 ECTS) in se zaključi z izpitom.

Cilji

Študent spozna najpogostejše bolezni in poškodbe skeleta in gibalnega sistema ter kože. Nauči se iz anamnestičnih podatkov in preiskav stopenjsko graditi diagnozo bolezni ali poškodbe. Nauči se samostojno nuditi nujno medicinsko pomoč pri teh boleznih ali poškodbah, spozna trenutno veljavne načine zdravljenja in se seznani z možnim bodočim razvojem načina zdravljenja. Predvsem bomo študenta usmerjali k holističnem razumevanju bolezni in poškodb s poudarjanjem vpliva bolezni/poškodb gibal in kože na celoten organizem tudi v psihosocialnem smislu, po drugi strani pa bomo obravnavali tudi vpliv bolezni izven gibal in kože na stanje gibalnega sistema.

Vsebina

Predmet je vsebinsko razdeljen na podsklope: bolezni gibal, poškodbe gibal, bolezni in poškodbe roke, lokomotorna fizikalna medicina in rehabilitacija. V sklopu bodo obravnavane teme: topografska anatomija gibal, fizikalne in fiziološke osnove kinematike giba, opisi bolezni in poškodbe gibal, poti ugotavljanja bolezni in poškodb gibal, načini zdravljenja bolezni in poškodb gibal in ugotavljanje končnega stanja (invalidnosti) po bolezni ali poškodbi gibal ter načini preprečevanja poškodb in bolezni gibal.


IZPITNI ROKI 2021/2022


Vsem študentom je zagotavljeno prosto mesto za opravljanje izpita takoj po zaključku opravljenega sklopa, zato se na rezervirane roke (20. 12. 2021, 09. 02. 2022, 29. 03. 2022, 15. 06. 2022) lahko prijavijo le študentje 4. letnika iz vsakokratnega sklopa. V primeru neopravljenega ali delno opravljenega izpita se bo študent(ka) lahko prijavil(a) le na preostale proste termine v okviru razpisanega števila mest. 
 

Indekse za vpis ocene lahko oddate na samem izpitu ali ob ponedeljkih in sredah med 8.00-9.00 v tajništvu Ortopedske klinike.
 

20. 12. 2021     PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4. letnik, prvi sklop)
                       
09. 02. 2022    PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4. letnik, drugi sklop)

09. 02. 2022    PISNI IZPIT (30 kandidatov - Erasmus, 5. in 6. letnik)

29. 03. 2022    PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4. letnik, tretji sklop)

15. 06. 2022    PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4. letnik, četrti sklop)

06. 07. 2022    PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4., 5. in 6. letnik)

07. 09. 2022    PISNI IZPIT (30 kandidatov - 4., 5. in 6. letnik)

 


REŽIM ŠTUDIJA - PREDMET GIBALA

 

  Gibala - režim študija v študijskem letu 2021/2022

 


URNIK IN NAVODILA

 

  Urnik, literatura in navodila za izpit

  Navodila za vaje iz ortopedije

  Navodila za vaje iz fizikalne in rehabilitacijske medicine
 

  Navodila za vaje iz travmatologije
 

  Prosojnice seminarjev iz ortopedije

  Osnove kliničnega ortopedskega pregleda

  Prosojnice predavanj in seminarjev skeletne radiologije


 

MENTORJI VAJ IZ ORTOPEDIJE


16.  11.- 18. 11. 2021      prof. dr. Blaž Mavčič – Lenart Zore
30. 11.- 02. 12. 2021     prof. dr. Blaž Mavčič – Lenart Zore
07. 12.- 09. 12. 2021     prof. dr. Matej Drobnič - asist. dr. René Mihalič
14. 12.- 16. 12. 2021      asist. dr. David Martinčič - Aljaž Merčun

11. 01.- 13. 01. 2022      asist. dr. Lovro Suhodolčan - asist. Nik Žlak
18. 01.- 20. 01. 2022     doc. dr. Klemen Stražar - asist. Nik Žlak
25. 01.- 27. 01. 2022     doc. dr. Rihard Trebše - Klemen Avsec
01. 02.- 03. 02. 2022     asist. dr. Janez Mohar - Klemen Avsec

01. 03.- 03. 03. 2022     prof. dr. Oskar Zupanc - Klemen Bošnjak
08. 03.- 10. 03. 2022     asist. dr. Tanja Slokar - Armand Škapin
15. 03.- 17. 03. 2022      doc. dr. Klemen Stražar - Klemen Bošnjak
22. 03.- 24. 03. 2022     prof. dr. Matej Drobnič - Jure Leban

10. 05. - 12. 05. 2022    prof. dr. Drago Dolinar - asist. Uroš Meglič
17. 05. - 19. 05. 2022     asist. dr. B. Kocjančič – Aljaž Merčun
24. 05. - 26. 05. 2022     asist. dr. Borut Pompe - Jure Leban
31. 05. - 02. 06. 2022    asist. dr. Miha Vodičar - Artmand Škapin

 

LITERATURA


ORTOPEDIJA

1. Antolič V, Herman S, Pavlovčič V: Srakarjeva Ortopedija (II. izdaja), 2006.

2. Vengust R: Degenerativne bolezni ledvene hrbtenice in operativno zdravljenje. Mavrica 2009.

3. Drobnič M: Osnove kliničnega ortopedskega pregleda.
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za ortopedijo 2019.

4. Hamblen DL, Simpson H: Adams's Outline of Orthopaedics 14th ed. Churchill Livingstone 2010.

5. Staheli LT: Fundamentals of Pediatric Orthopedics. Lippincott-Raven 2008.

6. Daniel M, Iglič A, Kralj-Iglič V: Human hip joint loading - mathematical modeling: reaction forces and contact pressures. VDM Verlag, Saaebrücken 2011.

7. Zborniki "Ortopedski dnevi" 1995-2016

 

FIZIKALNA MEDICINA IN REHABILITACIJA

Obvezna literatura:

1. Štefančič M. Osnove fizikalne medicine in rehabilitacije gibalnega sistema. DZS, 2003 – izbrana poglavja 2, 13, 15, 20, 21, 27-33, 35, 39

2. Ceravolo MG, Christodoulou N, eds. Physical and rehabilitation medicine for medical students.. Edi ermes 2018. Poglavja 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 12., 19., 20. (pdf izvid knjige je dostopen v spletni učilnici).

Priporočena literatura:

3. Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja. (pdf verzija je v spletni učilnici)

4. White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe. Eur J Phys Reh Med 2018, Vol. 54, No.2. (pdf verzija je v spletni učilnici)

5. Rehabilitacija bolnikov z okvaro hrbtenjače. Inštitut RS za rehabilitacijo, 1998.

6. (Re)habilitacija otrok z okvaro živčevja. Inštitut RS za rehabilitacijo. Ljubljana, 2000.

7. Ocenjevanje izida v medicinski rehabilitaciji. Inštitut RS za rehabilitacijo. Ljubljana, 2003.

8. Novosti v rehabilitaciji po možganski kapi. Inštitut RS za rehabilitacijo. Ljubljana, 2004.

9. Poškodba glave – vpliv celovite nevrorehabilitacijske obravnave na funkcijski izid. Inštitut RS za rehabilitacijo. Ljubljana, 2005.

10. Rehabilitacijski inženiring in tehnologija. Inštitut RS za rehabilitacijo. Ljubljana, 2007.

11. Z dokazi podprta rehabilitacija. URI – Soča, Ljubljana, 2010.

12. Z dokazi podprta rehabilitacija – II. URI – Soča, Ljubljana, 2011.

13. Novejše diagnostične in terapevtske metode v celostni rehabilitaciji. URI – Soča, Ljubljana, 2013

14 Krajnik J. Biomehanika. Inštitut RS za rehabilitacijo. Ljubljana, 2003.

15. Stam HJ ed. Acute medical rehabilitation: textbook. VitalMed Medical Book, 2012.

 

TRAVMATOLOGIJA

1. Smrkolj V. , Kirurgija, Celje 2014.

2. Smrkolj V. Praktikum ambulantne operacijske kirurgije, Ljubljana 2001.

3. Smrkolj V., Komadina R.  Gerontološka travmatologija Celje 2004.

4. McRae, Robert, Esser Max. Practical Fracture Treatment. Elsevier Churchill Livingstone, 2008. International student edition. Chapters: Section A: 1-5; Section B: 6-15.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Katedra za ortopedijo.png

NOSILCI PREDMETA

prof. dr. Matej Drobnič
prof. dr. Blaž Mavčič
doc. dr. Metka Moharić

INFORMACIJE

ortoped(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Ob ponedeljkih 14.00-15.00 po prijavi prek elektronske pošte: magda.perusko(at)kclj.si