4. letnik

Gibala


Izvajalci

Predmet Gibala izvajajo Katedra za ortopedijo, Katedra za fizikalno medicino in rehabilitacijoKatedra za kirurgijo ter Katedra za radiologijo. Obsega 4 tedne pouka (7 ECTS) in se zaključi z izpitom.

Cilji

Študent spozna najpogostejše bolezni in poškodbe skeleta in gibalnega sistema ter kože. Nauči se iz anamnestičnih podatkov in preiskav stopenjsko graditi diagnozo bolezni ali poškodbe. Nauči se samostojno nuditi nujno medicinsko pomoč pri teh boleznih ali poškodbah, spozna trenutno veljavne načine zdravljenja in se seznani z možnim bodočim razvojem načina zdravljenja. Predvsem bomo študenta usmerjali k holističnem razumevanju bolezni in poškodb s poudarjanjem vpliva bolezni/poškodb gibal in kože na celoten organizem tudi v psihosocialnem smislu, po drugi strani pa bomo obravnavali tudi vpliv bolezni izven gibal in kože na stanje gibalnega sistema.

Vsebina

Predmet je vsebinsko razdeljen na podsklope: bolezni gibal, poškodbe gibal, bolezni in poškodbe roke, lokomotorna fizikalna medicina in rehabilitacija. V sklopu bodo obravnavane teme: topografska anatomija gibal, fizikalne in fiziološke osnove kinematike giba, opisi bolezni in poškodbe gibal, poti ugotavljanja bolezni in poškodb gibal, načini zdravljenja bolezni in poškodb gibal in ugotavljanje končnega stanja (invalidnosti) po bolezni ali poškodbi gibal ter načini preprečevanja poškodb in bolezni gibal.


IZPITNI ROKI 2019/2020


Vsem študentom je zagotavljeno prosto mesto za opravljanje izpita takoj po zaključku opravljenega sklopa, zato se na rezervirane roke (18. 12. 2019, 19. 02. 2020, 08. 04. 2020, 17. 06. 2020) lahko prijavijo le študentje 4. letnika iz vsakokratnega sklopa. Razpored za ustni del izpita bo objavljen na dan pisnega izpita v predavalnici Ortopedske klinike. V primeru neopravljenega ali delno opravljenega izpita se bo študent(ka) lahko prijavil(a) le na preostale proste termine v okviru razpisanega števila mest. 
 

Indekse za vpis ocene lahko oddate na samem izpitu ali ob ponedeljkih in sredah med 8.00-9.00 v tajništvu Ortopedske klinike.
 

18. 12. 2019     PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4. letnik, prvi sklop)
                         USTNI IZPIT 19. 12. 2019 in 20. 12. 2019

10. 02. 2020    PISNI IZPIT (30 kandidatov - Erasmus, 5. in 6. letnik)
                         USTNI IZPIT 11. 02. 2020 in 12. 02. 2020

19. 02. 2020    PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4. letnik, drugi sklop)
                         USTNI IZPIT 20. 02. 2020

08. 04. 2020    PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4. letnik, tretji sklop)
                         USTNI IZPIT 09. 04. 2020 in 10. 04. 2020

17. 06. 2020    PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4. letnik, četrti sklop)
                         USTNI IZPIT 18. 06. 2020 in 19. 06. 2020

08. 07. 2020    PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4., 5. in 6. letnik)
                         USTNI IZPIT 09. 07. 2020 in 10. 07. 2020

07. 09. 2020    PISNI IZPIT (30 kandidatov - 4., 5. in 6. letnik)
                         USTNI IZPIT 08. 09. 2020 in 09. 09. 2020


REŽIM ŠTUDIJA

Gibala


URNIK IN NAVODILA

 

  Urnik, literatura in navodila za izpit

  Navodila za vaje iz ortopedije
 

  Navodila za vaje iz fizikalne medicine in rehabilitacije
 

  Navodila za vaje iz travmatologije
 

  Prosojnice seminarjev iz ortopedije

  Prosojnice predavanj in seminarjev skeletne radiologije


 

MENTORJI VAJ IZ ORTOPEDIJE


12. 11.- 14. 11. 2019      asist. dr. Lovro Suhodolčan - Jan Vogler
19. 11.- 22. 11. 2019      asist. dr. David Martinčič - Jan Vogler
03. 12.- 05. 12. 2019    prof. dr. Blaž Mavčič - Aljaž Merčun
10. 12.- 12. 12. 2019     prof. dr. Blaž Mavčič - Aljaž Merčun

21. 01.- 23. 01. 2020      prof. dr. Matej Drobnič - Nik Žlak
28. 01.- 30. 01. 2020     doc. dr. Klemen Stražar - Nik Žlak
04. 02.- 06. 02. 2020    doc. dr. Rihard Trebše - Klemen Avsec
11. 02.- 13. 02. 2020      asist. dr. Janez Mohar - Klemen Avsec

10. 03.- 12. 03. 2020      prof. dr. Oskar Zupanc - Taras Šarler
17. 03.- 19. 03. 2020      asist. dr. Tanja Slokar - Taras Šarler
24. 03.- 26. 03. 2020     doc. dr. Klemen Stražar - Jure Leban
31. 03.- 02. 04. 2020     prof. dr. Matej Drobnič - Jure Leban

19. 05. - 21. 05. 2020      prof. dr. Drago Dolinar - Uroš Meglič
26. 05. - 28. 05. 2020     asist. dr. B. Kocjančič - Borut Kovačić
02. 06. - 04. 06. 2020    asist. dr. Borut Pompe - Klemen Bošnjak
09. 06. - 11. 06. 2020     asist. dr. Miha Vodičar - Klemen Bošnjak

 

LITERATURA


ORTOPEDIJA

1. Antolič V, Herman S, Pavlovčič V: Srakarjeva Ortopedija (II. izdaja), 2006.

2. Vengust R: Degenerativne bolezni ledvene hrbtenice in operativno zdravljenje. Mavrica 2009.

3. Drobnič M: Osnove kliničnega ortopedskega pregleda. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za ortopedijo 2019.

4. Hamblen DL, Simpson H: Adams's Outline of Orthopaedics 14th ed. Churchill Livingstone 2010.

5. Staheli LT: Fundamentals of Pediatric Orthopedics. Lippincott-Raven 2008.

6. Daniel M, Iglič A, Kralj-Iglič V: Human hip joint loading - mathematical modeling: reaction forces and contact pressures. VDM Verlag, Saaebrücken 2011.

7. Zborniki "Ortopedski dnevi" 1995-2016

 

FIZIKALNA MEDICINA IN REHABLITACIJA

8.   Štefančič M. Osnove fizikalne medicine in rehabilitacije gibalnega sistema. DZS, 2003 – izbrana poglavja 2, 13, 15, 20, 21, 27-33, 35, 39

9.   Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja.

10. Rehabilitacija bolnikov z okvaro hrbtenjače. IRSR, 1998.

11. Celovita rehabilitacija pacientov s hemiplegijo po ICV. IRSR, 1993.

12. Rehabilitacijska obravnava bolnikov z multiplo sklerozo. Univerzitetni zavod za rehabilitacijo. Ljubljana, 1989.

13. Fizikalna medicina v lokomotorni rehabilitaciji. IRSR. Ljubljana, 1996

14. Rehabilitacijska medicina v starosti. IRSR. Ljubljana, 1999

15. (Re)habilitacija otrok z okvaro živčevja. IRSR. Ljubljana, 2000.

16. Ortopedska obutev in ortoze. IRSR. Ljubljana, 2001.

17. Amputacije in protetika. IRSR. Ljubljana, 2002.

18. Ocenjevanje izida v medicinski rehabilitaciji. IRSR. Ljubljana, 2003.

19. Novosti v rehabilitaciji po možganski kapi. IRSR. Ljubljana, 2004.

20. Poškodba glave – vpliv celovite nevrorehabilitacijske obravnave na funkcijski izid. IRSR. Ljubljana, 2005.

21. Bolečina v rehabilitacijski medicini. IRSR. Ljubljana, 2006.

22. Rehabilitacijski inženiring in tehnologija. IRSR. Ljubljana, 2007.

23. Rehabilitacija bolnikov z rakom. IRSR. Ljubljana, 2008.

24. Rehabilitacija v prihodnosti. IRSR. Ljubljana, 2009.

25. Z dokazi podprta rehabilitacija. URI-Soča, Ljubljana, 2010.

26. Ceravolo MG, Christodulou N. Physical and rehabilitation medicine for medical students. Edi.Ermes, Milano 2018 (na voljo v spletni učilnici predmeta Gibala)

 

TRAVMATOLOGIJA

27. Smrkolj V. , Kirurgija, Celje 2014.

28. Smrkolj V. Praktikum ambulantne operacijske kirurgije, Ljubljana 2001.

29. Smrkolj V., Komadina R.  Gerontološka travmatologija Celje 2004.

30. McRae, Robert, Esser Max. Practical Fracture Treatment. Elsevier Churchill Livingstone, 2008. International student edition. Chapters: Section A: 1-5; Section B: 6-15.


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Katedra za ortopedijo.png

NOSILCA PREDMETA

prof. dr. Vane Antolič, dr. med., višji svétnik
doc. dr. Metka Moharić, dr. med.

INFORMACIJE

ortoped(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Ob ponedeljkih 14.00-15.00 po prijavi prek elektronske pošte: magda.perusko(at)kclj.si