Zdravstveno informacijski praktikum

Vsebina: 
Predmet študentom nudi pregled zdravstveno informacijskih sistemov in informacijskih rešitev, kot so programi za vnos podatkov o pacientih, zbiranje podatkov v registrih, zajem medicinskih slik, ipd, ki se uporabljajo ali načrtujejo v slovenskem zdravstvenem sistemu na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju ter pri različnih specialnostih (npr. splošna medicina, dentalna medicina, ginekologija, radiologija, farmakologija... ). Študenti se pri predmetu spoznajo z uporabniškega vidika z najpogosteje uporabljanimi ali najbolj tipičnimi rešitvami, ki jih med seboj kritično primerjajo z različnih stališč (kot so npr. nacionalni in mednarodni zdravstveno informacijski standardi, strokovni slovarji,  tezavri, ontologije, uporabnost v različnih kliničnih okoljih). V simuliranem kliničnem okolju študenti praktično preverijo delovanje in uporabnost predstavljenih informacijskih rešitev. Praktično so jim predstavljene tudi sodobne informacijske aplikacije, ki se v Sloveniji uporabljajo le v manjšem obsegu ali pa se šele načrtujejo, npr. s področja zdravja in učenja na daljavo, telemedicine in telefarmakologije ter 3D slikanja in tiskanja. Če bosta obseg znanja in motivacija študentov to omogočala, bodo predstavljene tudi rešitve, ki se uporabljajo pri kliničnih raziskavah. Pri tem bodo lahko sodelovali tudi študenti drugih (sorodnih) fakultet.

S tem predmetom študente na ustvarjalen in praktičen način seznanimo s konkretnimi rešitvami zajema, zbiranja in upravljanja s podatki v medicini in jih na tak način še dodatno osvetlimo pomen biomedicinske informatike s katero so se seznanili pri predmetu Uvod v medicino.

Predmet izvajamo v dveh različicah, ločeno za študente dentalne medicine in splošne medicine, obe različici v 1. letniku v 2. semestru. Študenti dentalne medicine se, poleg splošnega pregleda, bolj poglobljeno spoznajo z rešitvami v dentalni medicini, študenti splošne medicine pa spoznajo vsa področja.

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je vzpodbuditi pri študentih 
•    razumevanje potrebe po urejenem in standardiziranem zbiranju osebnih, administrativnih in strokovnih podatkov v zdravstvu,
•    zavedanje o obstoju temu namenjenih informacijskih rešitev v Sloveniji, 
•    sposobnost kritičnega vrednotenja programske opreme, ki je v rabi pri teh informacijskih rešitah, in
•    zavedanje o povezanosti in prepletenosti zdravstvenega sistema z biomedicinsko informatiko.

Študenti bodo pri tem predmetu pridobili osnovne kompetence s področja praktične uporabe pri nas obstoječih zdravstveno informacijskih rešitev.    
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure