6. letnik

Primarno zdravstveno varstvo

Cilji

Celostno razumeti varovanje zdravja posameznika in delovne populacije. Ppredmetno specifične kompetence: klinične veščine usmerjene na probleme prvega stika bolnika zzdravstveno službo, sporazumevanje in odnos med bolnikom in zdravnikom, sodelovanje z okoljem kjer zdravnik dela, osnove ekonomike in poslovanja, poznajo oblike in metode ter načine proučevanj tveganj na delu, poznajo vplive delovnega okolja na zmogljivosti posameznih organov in organskih sistemov ter človeka kot celote, poznajo vplive delovnega okolja na zdravje in delazmožnost, poznajo obremenitve in zgodnje učinke obremenjenosti na zdravje in delazmožnost, poznajo vplive delovnega okolja na specifične kazalce negativnega zdravja posameznika ali skupine,poznajo osnovne principe ocenjevanja začasne in trajne delanezmožnosti ter poklicne orientacije, selekcije in rehabilitacije, poznajo osnove promocije zdravja v delovnem okolju. 

Vsebina

V tem sklopu sodelujejo sledeče stroke: družinska medicina, medicina dela. Predmetje vsebinsko razdeljen na dva sklopa: poučevanje predmeta poteka v oblikišesttedenskih blokov. Med poukom se individualno praktično delo v mentorski ambulanti prepleta z delom, ki ga študentje opravljajo v skupini.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure