4. letnik

Gibala

 

Izvajalci

Predmet Gibala izvajajo Katedra za ortopedijo, Katedra za fizikalno medicino in rehabilitacijo, Katedra za kirurgijo ter Katedra za radiologijo. Obsega 4 tedne pouka (7 ECTS) in se zaključi z izpitom.

Cilji

Študent spozna najpogostejše bolezni in poškodbe skeleta in gibalnega sistema ter kože. Nauči se iz anamnestičnih podatkov in preiskav stopenjsko graditi diagnozo bolezni ali poškodbe. Nauči se samostojno nuditi nujno medicinsko pomoč pri teh boleznih ali poškodbah, spozna trenutno veljavne načine zdravljenja in se seznani z možnim bodočim razvojem načina zdravljenja. Predvsem bomo študenta usmerjali k holističnem razumevanju bolezni in poškodb z poudarjanjem vpliva bolezni/poškodb gibal in kože na celoten organizem tudi v psihosocialnem smislu, po drugi strani pa bomo bravnavali tudi vpliv bolezni izven gibal in kože na stanje gibalnega sistema.

Vsebina

Predmet je vsebinsko razdeljen na podsklope: bolezni gibal, poškodbe gibal, bolezni in poškodbe roke, lokomotorna fizikalna medicina in rehabilitacija. V sklopu bodo obravnavane teme: topografska anatomija gibal, fizikalne in fiziološke osnove kinematike giba, opisi bolezni in poškodbe gibal, poti ugotavljanja bolezni in poškodb gibal, načini zdravljenja bolezni in poškodb gibal in ugotavljanje končnega stanja (invalidnosti) po bolezni ali poškodbi gibal ter načini preprečevanja poškodb in bolezni gibal.


IZPITNI ROKI 2018/2019


Vsem študentom je zagotavljeno prosto mesto za opravljanje izpita takoj po zaključku opravljenega sklopa, zato se na rezervirane roke (19.12.2018, 20.02.2019, 10.04.2019, 26.06.2019) lahko prijavijo le študentje 4. letnika iz vsakokratnega sklopa. Razpored za ustni del izpita bo objavljen na dan pisnega izpita v predavalnici Ortopedske klinike. V primeru neopravljenega ali delno opravljenega izpita se bo študent(ka) lahko prijavil(a) le na preostale proste termine v okviru razpisanega števila mest. 
 

Indekse za vpis ocene lahko oddate na samem izpitu ali ob ponedeljkih in sredah med 8.00-9.00 v tajništvu Ortopedske klinike.
 

19.12.2018      PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4. letnik, prvi sklop)
                         USTNI IZPIT 20.12.2018 in 21.12.2018

18.02.2019      PISNI IZPIT (30 kandidatov - Erasmus, 5. in 6. letnik)
                         USTNI IZPIT 19.03.2019 in 20.03.2019

20.02.2019      PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4. letnik, drugi sklop)
                         USTNI IZPIT 21.02.2019 in 22.02.2019

10.04.2019      PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4. letnik, tretji sklop)
                         USTNI IZPIT 11.04.2019 in 12.04.2019

26.06.2019      PISNI IZPIT (60 kandidatov - 4. letnik, četrti sklop)
                         USTNI IZPIT 27.06.2019 in 28.06.2019

10.07.2019      PISNI IZPIT (30 kandidatov - 4., 5. in 6. letnik)
                         USTNI IZPIT 11.07.2019 in 12.07.2019

09.09.2019      PISNI IZPIT (30 kandidatov - 4., 5. in 6. letnik)
                         USTNI IZPIT 10.09.2019 in 11.09.2019


REŽIM ŠTUDIJA

 

  Režim študija

 


URNIK IN NAVODILA

 

  Urnik, literatura in navodila za izpit

  Navodila za vaje iz ortopedije
 

  Navodila za vaje iz fizikalne medicine in rehabilitacije
 

  Navodila za vaje iz travmatologije
 

  POWERPOINT datoteke (Ortopedija)


 

LITERATURA


ORTOPEDIJA

1. Antolič V, Herman S, Pavlovčič V: Srakarjeva Ortopedija (II. izdaja), 2006.

2. Vengust R: Degenerativne bolezni ledvene hrbtenice in operativno zdravljenje. Mavrica 2009.

3. Hamblen DL, Simpson H: Adams's Outline of Orthopaedics 14th ed. Churchill Livingstone 2010.

4. Staheli LT: Fundamentals of Pediatric Orthopedics. Lippincott-Raven 2008.

5. Daniel M, Iglič A, Kralj-Iglič V: Human hip joint loading - mathematical modeling: reaction forces and contact pressures. VDM Verlag, Saaebrücken 2011.

6. Zborniki "Ortopedski dnevi" 2002-2012

 

FIZIKALNA MEDICINA IN REHABLITACIJA

7.   Štefančič M. Osnove fizikalne medicine in rehabilitacije gibalnega sistema. DZS, 2003 – izbrana poglavja 2, 13, 15, 20, 21, 27-33, 35, 39

8.   Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja.

9. Rehabilitacija bolnikov z okvaro hrbtenjače. IRSR, 1998.

11. Celovita rehabilitacija pacientov s hemiplegijo po ICV. IRSR, 1993.

11. Rehabilitacijska obravnava bolnikov z multiplo sklerozo. Univerzitetni zavod za rehabilitacijo. Ljubljana, 1989.

12. Fizikalna medicina v lokomotorni rehabilitaciji. IRSR. Ljubljana, 1996

13. Rehabilitacijska medicina v starosti. IRSR. Ljubljana, 1999

14. (Re)habilitacija otrok z okvaro živčevja. IRSR. Ljubljana, 2000.

15. Ortopedska obutev in ortoze. IRSR. Ljubljana, 2001.

16. Amputacije in protetika. IRSR. Ljubljana, 2002.

17. Ocenjevanje izida v medicinski rehabilitaciji. IRSR. Ljubljana, 2003.

18. Novosti v rehabilitaciji po možganski kapi. IRSR. Ljubljana, 2004.

19. Poškodba glave – vpliv celovite nevrorehabilitacijske obravnave na funkcijski izid. IRSR. Ljubljana, 2005.

20. Bolečina v rehabilitacijski medicini. IRSR. Ljubljana, 2006.

21. Rehabilitacijski inženiring in tehnologija. IRSR. Ljubljana, 2007.

22. Rehabilitacija bolnikov z rakom. IRSR. Ljubljana, 2008.

23. Rehabilitacija v prihodnosti. IRSR. Ljubljana, 2009.

24. Z dokazi podprta rehabilitacija. URI-Soča, Ljubljana, 2010.

 

TRAVMATOLOGIJA

25. Smrkolj V. , Kirurgija, Celje 2014.

26. Smrkolj V. Praktikum ambulantne operacijske kirurgije, Ljubljana 2001.

27. Smrkolj V., Komadina R.  Gerontološka travmatologija Celje 2004.

28. McRae, Robert, Esser Max. Practical Fracture Treatment. Elsevier Churchill Livingstone, 2008. International student edition. Chapters: Section A: 1-5; Section B: 6-15.


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Katedra za ortopedijo.png

NOSILCA PREDMETA

prof. dr. Vane Antolič
doc. dr. Metka Moharić

INFORMACIJE

ortoped(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Ob ponedeljkih 14.00-15.00 po prijavi prek elektronske pošte: magda.perusko(at)kclj.si