4. letnik

Klinična fiziologija stomatognatega sistema

Cilji

Zavedati se in poznati kompleksnost medčeljustnih odnosov in delovanja SGS, poznati in uporabljati osnovne gnatološke tehnike: izbor in uporaba artikulatorjev z obraznim lokom, registracije griza, priprava modela in umavčenje v artikulator, izbor koncepta gradnje nove okluzije,spoznati patologijo okluzije, SGS in njih vpliv na telo in obratno pojav generalizirane bolezni v SGS z osnovami diagnostike in zdravljenja, vgraditi gnatologijo v celovito stomatološko zdravljenje in oskrbo v vseh stomatoloških strokah. 

Vsebina

Študent pozna kompleksnost delovanja stomatognatega sistema v fizioloških in patoloških stanjih, način zdravljenja in povezave s telesom. Študent je po koncu predmeta usposobljen za uporabo gnatoloških znanj pri kliničnem delu: ▪ lastno razumevanje teorije in izkušenj v praksi, kritično ovrednotenje skladnosti med teoretičnimi načeli in praktičnim ravnanjem, ▪ sposoben kritičnega razmišljanja in povezovanja, ▪ pridobi znanja za vseživljenjsko učenje, je sposoben kritično privzeti nove informacije, ▪ pridobi biološko, tehnično in klinično znanje, ki je podlaga za razumevanje in izvajanje FP oskrbe, ▪ pridobi znanje in spretnosti za multidisciplinarno sodelovanje medicinskih in stomatoloških strok.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure