Podiplomski tečaj Družinska dinamika

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2 razpi­suje v spomladanskem semestru šol. leta 2019/2020   naslednji  podiplomski  tečaj:

 

DRUŽINSKA DINAMIKA II (nadaljevalni)

 

ad 2) Enosemestrski podiplomski tečaj "DRUŽINSKA DINAMIKA II (nadaljevalni)« je namenjen diplomantom univerzitetnih dodiplomskih študijev humanitarne smeri oz. diplomantom univerzitetnih študijskih programov 2. stopnje (medicina, psihologija, pedagogika, socialno delo) ter tudi diplomantom, na kateri od humanističnih smeri univerzitetnega študija oz. univerzitetnega študija 2. stopnje, ki delajo z ljudmi in ki so zaključili podiplomski tečaj DRUŽINSKE DINAMIKE I (uvodni). Sprejetih bo od 15 do 20 kandidatov. Kotizacija znaša predvidoma 1.000 EUR + DDV. Pričetek tečaja bo v marcu  2020. Več informacij na kat.psih(at)mf.uni-lj.si

 

Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana do 14. februarja 2020.

 

Prijavi oziroma prošnji priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine. Kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja.