O študiju

EMŠ program Medicina

 

Enoviti magistrski študijski (EMŠ) program Medicine traja 6 let (12 semestrov) in obsega skupaj 360 kreditnih točk (KT). Vsak letnik študija ima obseg 60 KT, od katerih 54 KT predstavljajo obvezne vsebine (obvezni predmeti), 6 KT pa predstavljajo izbirne vsebine (izbirni predmeti).

 

Predstavitveni zbornik

 

Predstavitveni zbornik 2024/2025

Predstavitveni zbornik 2023/2024

Predstavitveni zbornik 2022/2023

Predstavitvena brošura UL MF 2024

 

Prenovljeni EMŠ program Medicina
(velja za študente, vpisane v 1. letnik od študijskega leta 2021/2022 dalje)

 

1. Opis študijskega programa

 

S študijskim letom 2021/2022 se je pričelo izvajanje spremenjenega in  izboljšanega enovitega magistrskega študijskega programa Medicina – t. i. "ŠP 2020". Ključne vsebinske in organizacijske spremembe in izboljšave so:

–       zgodnji stik študenta s kliničnimi vsebinami in kliničnim okoljem;

–   uvedbo klinične prakse kot sestavni del študijskega programa in obveznosti študenta (v skladu z direktivo EU);

–       navzkrižno (horizontalno) povezovanje učnih dejavnosti/vsebin;

–       vertikalizacija učnih dejavnosti in učnih izidov;

–       jasna opredelitev učnih enot;

–     povezovanje učnih enot v tri vsebinske vertikalne stebre: medicina in dentalna medicina kot znanost, profesionalni razvoj ter k pacientu in skupnosti usmerjena medicina in dentalna medicina;

–     študijski program ohranja obseg temeljnih medicinskih predmetov in utrjuje pomen temeljnih medicinskih znanj v vertikalnem stebru Medicina kot znanost;

–   primeren čas, namenjen medicinski humanistiki, profesionalizmu, komunikaciji (s pacienti, svojci, kolegi, znanstvenim svetom, širšo javnostjo), timskemu delu, skupnostni medicini, preventivi in gospodarstvu uporabne medicine;

–       poudarek na učenju znanstvenih metod in načel medicine, ki temeljijo na dokazih;

–       študijski program bo odprt in izvedljiv tudi za tuje študente;

–   kakovostno izvajanje preverjanja znanj in veščin s poudarkom na povezovanju znanja in kontinuiranem sledenju napredka študenta pri doseganju kompetenc.

 

Študijski program EMŠ Medicina obsega po ECTS sistemu skupaj 360 kreditnih točk (v nadaljevanju krajše KT) in se izvaja 6 letnikov (12 semestrov). Vsak letnik obsega 60 KT (od tega izbirni predmeti 6 KT) in klinično prakso v skupnem obsegu 300 ur od 1. do 5. letnika (60 ur / letnik).

 

2. Temeljni cilji in vertikalni stebri

 

Temeljni cilj EMŠ programa Medicina (ŠP 2020) je usposobiti strokovnjaka za izvajanje strokovnih del in nalog na področju medicine ter mu obenem dati ustrezno osnovo za nadaljnjo strokovno izpopolnjevanje v okviru specializacij in/ali nadaljevanje študija na doktorski stopnji.

Temeljni cilji študijskega programa določajo potrebna znanja in veščine, ki jih bo diplomant pridobil za razumevanje medicine kot znanosti (vertikalen steber MEDICINA KOT ZNANOST), profesionalni razvoj (vertikalen steber PROFESIONALNI RAZVOJ) in za samostojno opravljanje dela in nalog k pacientu in skupnosti usmerjene na področju medicine (vertikalen steber K PACIENTU IN SKUPNOSTI USMERJENA MEDICINA).

 

Vertikalni stebri.png

 

3. Splošne in predmetno specifične kompetence

 

Diplomant EMŠ programa Medicina bo:

 • sposoben uporabiti znanje in klinične veščine za obvladovanje pogostih splošnih kliničnih stanj;
 • kompetenten zdravljenja življenjsko ogroženih pacientov;
 • sposoben varno delati v kliničnem okolju;
 • radoveden, samoiniciativen za pridobivanje znanja in veščin, motiviran za vseživljenjsko učenje in nadaljnji poklicni razvoj;
 • razumel delovanje zdravstvenega sistema, poznal potrebe prebivalstva ter imel sposobnosti vodenja in preventivnega delovanja;
 • sposoben sodelovanja in delovanja v večprofesionalnih timih;
 • sposoben empatičnega in holističnega sporazumevanja z bolniki, sodelavci, javnostjo, zdravstvenimi zavarovalnicami in zdravstvenimi organi;
 • spoštoval zaupnost in kulturno ter socialno raznolikost;
 • zmožen sprejemati na etičnih normah in dokazih temelječe odločitve;
 • sposoben prepoznati lastne omejitve in sprejeti odgovornost za svoja dejanja in poiskati nasvet ter pomoč;
 • skrbel za svoje lastno duševno in telesno zdravje;
 • spoštoval visoke etične in profesionalne standarde.

 

Predmetno-specifične kompetence

Diplomant bo s programom pridobil znanja s področja medicine kot znanosti, profesionalne razvoja in k pacientu in skupnosti usmerjene medicine. Po zaključenem programu bo:

 

I. vertikalni steber: MEDICINA KOT ZNANOST

 1. Samostojno uporabil znanje o biomedicinskih, fizioloških in patoloških procesih v človeškem telesu.
 2. Samostojno uporabil znanje, načela in dejstva bazičnih biomedicinskih ved pri kliničnem odločanju.
 3. Uporabil znanje in izkušnje o kliničnih simptomih in znakih ter to znanje varno uporabi pri reševanju novih kompleksnih problemov.
 4. Uporabil svoje znanje za prepoznavo življenjsko ogrožajočih stanj in samostojno izvede osnovne ukrepe nujne medicinske pomoči.
 5. Uporabil svoje znanje za učinkovito in varno predpisovanje zdravil.
 6. Pri kliničnem delu uporabil orodja klasičnih in digitalnih tehnologij. 
 7. Uporabil načela in poznal metode znanstvenega raziskovanja ter omejitve raziskovanja v medicini.
 8. Pri kliničnem odločanju uporabil svoje znanje za kritično vrednotenje zanesljivosti strokovnih virov in izsledke uporabil pri kliničnem delu.
 9. Uporabil svoje znanje za razvoj medicine kot vede, medicinskih izobraževanj in medicinskih združenj.
 10. Uporabil svoje znanje za širjenje znanja o zdravju v strokovnih in nestrokovnih javnostih.

 

II. vertikalni steber: PROFESIONALNI RAZVOJ

 1. Poznal, sprejel in spoštoval etična načela in načela profesionalne odgovornosti.
 2. Poznal dejavnike v komunikacijskem polju ter sprejel in samostojno uporabil načela učinkovitega sporazumevanja v delovnem okolju.
 3. Poznal, sprejel in samostojno uporabil veščine sodelovanja v medosebnih odnosih in v odnosih s sodelavci.
 4. Poznal, sprejel in samostojno uporabil pravila organiziranja in vodenja različnih skupin. 
 5. Razvil zmožnost samorefleksije in realne samoocene znanja, dela in ravnanja v medsebojnih odnosih ter dopustljivosti za refleksije drugih.
 6. Poznal pomen in tveganja pri uporabi osebnih podatkov v medicinski obravnavi ter spoštoval veljavna pravila in zakonska določila.
 7. Razvil samoiniciativnost in samostojnost pri delu.
 8. Poznal, razvil in razumel pomen intelektualne radovednosti.
 9. Poznal, razvil in razumel pomen vseživljenjskega učenja in deljenja ter sprejemanja znanja.
 10. Poznal, sprejel in samostojno uporabil bioekopsihosocialni model zdravja v vsej njegovi kompleksnosti.
 11. Poznal in sprejel pomen in tveganja osebne pristranskosti v medicinski obravnavi.
 12. Razvil samoohranitveno držo kot pomembno komponento profesionalnega delovanja tudi z vidika sprejemanja pomoči.
 13. Uporabil znanje o zakonodaji Republike Slovenije in drugih relevantnih predpisov ter se zavedal pravne in kazenske odgovornosti.

 

III. vertikalni steber: K PACIENTU IN SKUPNOSTI USMERJENA MEDICINA

 1. Prikazal in varno izvedel k pacientu usmerjeno klinično obravnavo ter izdela načrt kratkoročne in dolgoročne zdravstvene oskrbe v skladu s sprejeto medicinsko doktrino.
 2. Samostojno uporabil svoje znanje za zagotavljanje varnosti pacienta in zdravstvenega osebja ter samostojno skrbel za zagotavljanje interesov vseh, tudi ranljivih skupin pacientov.
 3. Samostojno prikazal strokoven, zaupen, pošten in empatičen odnos do pacientov, njihovih družin, splošne in strokovne javnosti.
 4. Prikazal prodornost in občutljivost pri obravnavi pacienta.
 5. Uporabil znanje o varovanju osebnih podatkov.
 6. Samostojno in na razumljiv način podal informacije o medicinski oskrbi pacientu in njegovi družini.
 7. Pri obravnavi pacienta razumel pomen upoštevanja pacientovih želja, lastnih in sistemskih omejitev.
 8. Samostojno izvedel predajo zdravstvene oskrbe pacienta drugemu zdravstvenemu delavcu za zagotovitev celostne in varne medicinske oskrbe.
 9. Prepoznal in razumel načela medkulturne različnosti in razvija kulturne kompetence v odnosu do pacienta. 
 10. Uporabil strokovno znanje za obvladovanje in preprečevanje bolezni ter za promocijo zdravja.
 11. Razumel načela spremljanja splošnega zdravja v populaciji in zagotavljanja dostopnosti medicinske oskrbe.
 12. Razumel načela delovanja javne zdravstvene mreže in sistema izobraževanja zdravnikov v Republiki Sloveniji.

 

4. Predmetnik 

 

Splošne in predmetno specifične kompetence bo študent v študijskem programu pridobival z opravljanjem učnih enot. Učne enote so sestavni gradnik predmetnika in so:

· moduli (sestavljen iz enega ali več samostojnih predmetov z določenim številom KT, predmeti se v modulu vsebinsko povezuje in se izvajajo sočasno)

· predmeti (je samostojna učna enota, ki se umešča v modul, so bodisi obvezni ali izbirni, so enotni ali sestavljen iz več vsebinskih sklopov)

·  vsebinski sklopi (tematsko in vsebinsko zaokrožena učna enota, umeščena znotraj predmeta)

· in klinična praksa (je oblika študijske obveznosti, ki jo študent opravi v kliničnem okolju od 1. do 5. letnika v skupnem obsegu 300 ur oz. 60 ur/letnik)

Učne enote.jpg

 

Struktura prenovljenega študijskega programa - Medicina

 

Predmetnik Medicina.jpg

 

EMŠ program Medicina (velja za študente vpisane v 1. letnik pred študijskim letom 2021/2022)

 

Enoviti magistrski študijski (EMŠ) program Medicine traja 6 let (12 semestrov) in obsega skupaj 360 kreditnih točk. Vsak letnik študija ima obseg 60 kreditnih točk, od katerih 54 kreditnih točk predstavljajo obvezne vsebine, 6 kreditnih točk pa predstavljajo izbirne vsebine (izbirni predmeti).

V času študija študent pridobi za medicino specifične kompetence:

 • znanje o molekularni osnovi in mehanizmih normalnega in patološkega delovanja človeškega organizma,
 • znanje o normalni in patološki strukturi na ravni celice in človeka,
 • poznavanje osnovnih bioloških, vedenjskih in socialnih dejavnikov zdravja in razvoja bolezni,
 • razumevanje mesta in vloge medicine v družbi,
 • veščino sporazumevanja z bolnikom,
 • poznavanje metod obravnavanja javnozdravstvenih problemov,
 • poznavanje osnovnih principov nege bolnika,
 • sposobnost pregledovanja bolnika,
 • poznavanje vloge okolja v nastanku in razvoju bolezni,
 • razumevanje bolezenskih stanj, njihovih znakov in simptomov,
 • poznavanje vloge življenjskega sloga pri nastanku in razvoju bolezni,
 • poznavanje diagnostike bolezni in njihovega zdravljenja,
 • poznavanje preprečevanja bolezni in njeni rehabilitaciji,
 • integriranje znanj in veščin na konkretnem delu ob bolniku v bolnišnici, ambulanti in na domu,
 • znanstvenoraziskovalno delo na področju medicine.


Te kompetence diplomantu omogočijo izvajanje strokovnih del in nalog na področju medicine, hkrati pa mu omogočijo nadaljnjo strokovno izpopolnjevanje v okviru specializacij in/ali nadaljevanje študija na doktorski stopnji (3. stopnja). Diplomant programa pridobi naziv doktor medicine/ doktorica medicine (dr. med.).

 

CCSE - Clinical Comprehensive Science Examination

 

V času do enega leta po diplomi lahko diplomant opravlja izpit Clinical Comprehensive Science Examination (izpit CCSE).

 

Predstavitveni zborniki EMŠ programa Medicina

 

Predstavitveni zbornik 2021/2022

Predstavitveni zbornik 2020/2021

Predstavitveni zbornik 2019/2020

Predstavitveni zbornik 2018/2019

Predstavitveni zbornik 2017/2018

Predstavitveni zbornik 2016/2017

Predstavitveni zbornik 2015/2016

Toma+ż Mar+í.jpg
PRODEKAN
prof. dr. Tomaž Marš, dr. med., univ. dipl. biol.
NASLOV
Vrazov trg 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
ELEKTRONSKI NASLOV
dekanat(at)mf.uni-lj.si
TELEFON
+386 1 543 7700