O študiju

EMŠ program Medicina

 

Enoviti magistrski študijski (EMŠ) program Medicine traja 6 let (12 semestrov) in obsega skupaj 360 kreditnih točk. Vsak letnik študija ima obseg 60 kreditnih točk, od katerih 54 kreditnih točk predstavljajo obvezne vsebine, 6 kreditnih točk pa predstavljajo izbirne vsebine (izbirni predmeti).

V času študija študent pridobi za medicino specifične kompetence:

 • znanje o molekularni osnovi in mehanizmih normalnega in patološkega delovanja človeškega organizma,
 • znanje o normalni in patološki strukturi na ravni celice in človeka,
 • poznavanje osnovnih bioloških, vedenjskih in socialnih dejavnikov zdravja in razvoja bolezni,
 • razumevanje mesta in vloge medicine v družbi,
 • veščino sporazumevanja z bolnikom,
 • poznavanje metod obravnavanja javnozdravstvenih problemov,
 • poznavanje osnovnih principov nege bolnika,
 • sposobnost pregledovanja bolnika,
 • poznavanje vloge okolja v nastanku in razvoju bolezni,
 • razumevanje bolezenskih stanj, njihovih znakov in simptomov,
 • poznavanje vloge življenjskega sloga pri nastanku in razvoju bolezni,
 • poznavanje diagnostike bolezni in njihovega zdravljenja,
 • poznavanje preprečevanja bolezni in njeni rehabilitaciji,
 • integriranje znanj in veščin na konkretnem delu ob bolniku v bolnišnici, ambulanti in na domu,
 • znanstvenoraziskovalno delo na področju medicine.


Te kompetence diplomantu omogočijo izvajanje strokovnih del in nalog na področju medicine, hkrati pa mu omogočijo nadaljnjo strokovno izpopolnjevanje v okviru specializacij in/ali nadaljevanje študija na doktorski stopnji (3. stopnja). Diplomant programa pridobi naziv doktor medicine/ doktorica medicine (dr. med.).

V času do enega leta po diplomi lahko diplomant opravlja izpit Clinical Comprehensive Science Examination (izpit CCSE).

 

Predstavitvena brošura UL MF 2020

 
Predstavitveni zborniki EMŠ programa Medicina

 

Predstavitveni zbornik 2022/2023

Predstavitveni zbornik 2021/2022

Predstavitveni zbornik 2020/2021

Predstavitveni zbornik 2019/2020

Predstavitveni zbornik 2018/2019

Predstavitveni zbornik 2017/2018

Predstavitveni zbornik 2016/2017

Predstavitveni zbornik 2015/2016

Toma+ż Mar+í.jpg
PRODEKAN
prof. dr. Tomaž Marš, dr. med., univ. dipl. biol.
NASLOV
Vrazov trg 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
ELEKTRONSKI NASLOV
dekanat(at)mf.uni-lj.si
TELEFON
+386 1 543 7700