O fakulteti

Predstavitev


Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL MF) je najstarejši visokošolski izobraževalni in znanstveno-raziskovalni zavod na področju medicine, dentalne medicine in biomedicinskih znanosti v Republiki Sloveniji. V skladu s predpisi, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Statutom UL ter Pravilnikom o organizaciji in delovanju UL MF izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni raziskovalni program na področju biomedicine. Ustanovitelj UL MF je Republika Slovenija.

UL MF je mednarodno priznana in uveljavljena inštitucija, ki akademsko, znanstveno in strokovno sodeluje z najboljšimi medicinskimi fakultetami po svetu. 

Fakulteto zastopa in predstavlja dekan prof. dr. Igor Švab, dr. med.

Organizacijsko je UL MF razdeljena na:

  • Oddelek za EMŠ program medicine, ki ga vodi prodekan prof. dr. Tomaž Marš, dr. med., univ. dipl. biol.,
  • Oddelek za EMŠ program dentalne medicine, ki ga vodi prodekanja prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med.,
  • Oddelek za doktorski študij in znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost, ki ga vodi prodekanja prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med. in
  • Oddelek za strokovno zdravstveno dejavnost, ki ga vodi prodekan prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.

Tajnik UL MF je Urška Klakočar, univ. dipl. prav.

Pomočnik dekana za poslovne zadeve je mag. Anja Milenković Kramer, univ. dipl. ekon.

Organi Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani so:

  • dekan (in prodekani),
  • senat (predsednik je dekan prof. dr. Igor Švab, dr. med.),
  • upravni odbor (predsednik je prof. dr. Jože Pižem, dr. med.),
  • študentski svet (predsednik je Aljaž Renko, podpredsednik je Peter Franc Letonja),
  • akademski zbor (predsednica je prof. dr. Mojca Matičič, dr. med.),
  • kuratorij Oražnove zapuščine (predsednik je prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.).

Pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na UL MF poteka v okviru kateder in inštitutov. Katedre so temeljne organizacijske enote za klinično pedagoško delo in znanstveno-raziskovalno delo. Katedre s svojim delovanjem skrbijo tudi za razvoj kliničnih strok in področij. Inštituti so temeljne organizacijske enote za predklinično pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo. Znanstveno-raziskovalni centri opravljajo aktivnosti na določenem metodološkem ali znanstvenem področju.

Strokovno zdravstveno dejavnost opravljajo Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Inštitut za patologijo, Inštitut za sodno medicino, Inštitut za anatomijo, Center za baromedicino in Center za klinično fiziologijo. 

 

Predstavitvena brošura UL MF 2024