O fakulteti

Odbor za založništvo in knjižnično dejavnost UL MF

 

Dejavnosti Odbora za založništvo in knjižnično dejavnost so:

  • Evalvacija učnih gradiv, tiskanih in spletnih, ki bi jih avtorji po evalvaciji formalno opredelili kot primarna/dodatna učna gradiva MF. Priznanje učnega gradiva lahko Odboru predlagajo izključno katedre, pri čemer opredelijo, za kateri predmet, ki ga poučujejo, služi učno gradivo. Ob tem morajo katedre priložiti tudi veljavni režim študija predmeta, v katerem mora biti učno gradivo zapisano kot temeljno ali dopolnilno učno gradivo. Katedre lahko kot učno gradivo predlagajo tudi spletne učne pripomočke, ki pa morajo biti uredniško, vsebinsko in oblikovno dodelani in recenzirani. Temeljno študijsko gradivo je tisto, ki je kot tako navedeno v režimu študija, vsebinsko pa gre za obvezno študijsko literaturo, potrebno za izpitno učenje. Obseg temeljnega študijskega gradiva je zamejen s številom kreditov za posamezni predmet. Dopolnilno študijsko gradivo je tisto, ki je kot tako navedeno v režimu študija, vsebinsko pa gre za dopolnilno študijsko literaturo, katere obseg ni zamejen s številom kreditov za predmet.
     
  • Oblikovanje tipskih obrazcev oziroma vprašalnikov, ki ga bodo ob predlaganju študijskih gradiv morale izpolniti katedre za čim bolj enostavno predlaganje novih študijskih gradiv.
     
  • Obravnava prošenj za finančno podporo ULMF za tiskanje pedagoških publikacij. Možnosti za finančno podporo tiskanju pedagoških publikacij so odvisne od proračuna ULMF.