O fakulteti

Habilitacijska komisija UL MF

 

Sestava komisije

Habilitacijska komisija ima 11 članov:

 • prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar
 • prof. dr. Ksenija Geršak
 • prof. dr. Marko Goličnik
 • prof. dr. Igor Zupan
 • prof. dr. Danica Rotar Pavlič
 • prof. dr. Ksenija Rener Sitar
 • prof. dr. Katja Seme
 • doc. dr. Ines Cilenšek
 • prof. dr. Peter Veranič
 • Domen Šraj - predstavnik študentov
 • Amadej Šenk Juh - predstavnik študentov

 

Pristojnosti komisije so:
 • obravnava vloge za izvolitve in ponovne izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
 • obravnava  predlog kandidata za predstojnika katedre oz. inštituta in ustrezen predlog posreduje senatu UL MF,
 • daje predloge za spremembo oz. dopolnitev meril za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
 • predlaga senatu UL MF člane strokovnih komisij, s tem da je v komisijo praviloma imenovan predstojnik katedre oziroma inštituta s področja, za katerega prosi kandidat. V postopku ob izvolitvi v naziv asistenta oziroma asistenta raziskovalca predlaga senatu tričlansko komisijo, v postopku za docente oziroma znanstvene sodelavce in izredne profesorje oziroma višje znanstvene sodelavce predlaga tričlansko komisijo, od katerih je en član iz druge fakultete UL, v postopku ob izvolitvi za redne profesorje oziroma znanstvene svetnike pa mora biti poleg treh članov še en poročevalec iz druge univerze,
 • opravlja še druge naloge in pooblastila po sklepu senata ali dekana UL MF.
Poslovnik o delu habilitacijske komisije Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

 

OBVESTILO:  Odpravek sklepa 11. seje Senata UL z dne 25. 10. 2022 (datum prenehanja izrednih okoliščin)

Navodila, obrazci, povezave

Portal SICRIS, ki omogoča pripravo avtomatskih točkovnikov in bibliografije

Navodila za delo s SICRIS sistemom

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, UPB št. 5 z dne 22 .11. 2022 - veljanost od 9. 12. 2022

Criteria for Appointment to the Titles of University Teachers, Researchers and Associates at the University of Ljubljana - Official consolidated text No. 3, valid from 1 August 2020

Navodila za izvajanje Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani ( tehnična navodila )- Uradno prečiščeno besedilo št. 3, veljavno od 24. 9. 2021 dalje

Instrucions for Implementation of the Criteria ( technical instructions ) - official consolidated text_valid from 1 Avgust 2020

Sklep 31. seje Senata UL z dne 20.10.2020 - možnost uveljavljanja specifičnih okoliščin pri izkazovanju pogoja delovanja v tujini zaradi pandemije COVID-19

Sklep 27. seje Senata UL z dne 21.4.2020-posledice pandemije COVID-19 ( neprekinjeno delovanje v tujini in podaljšanje dobe izvolitve ) 

Sklep Senata UL MF 5.10.2020 ( izkazan interes ); Izjava o izkazanem interesu

Interpretacija meril UL MF (oktober 2023)

Habilitacijska področja UL MF

Pravilnik o preizkusnem predavanju, UPB, velja od 24. 9. 2021

Določila Statuta UL

Sklep UO UL MF o zaračunavanju postopkov habilitacij

 

Predstavitev kandidata (vzorci)

 

Navodila za pripravo vlog:

Kandidati, ki niso zaposleni na UL, morajo vlogi za izvolitev v naziv priložiti tudi Izjavo o izkazanem interesu

Navodila kandidatom, ki vlagajo prošnjo za izvolitev v naziv asistent ali asistent - raziskovalec

Navodila kandidatom, ki vlagajo prošnjo za ponovno izvolitev v naziv asistent ali asistent - raziskovalelec 

Navodila kandidatom, ki vlagajo prošnjo za izvolitev v učiteljski naziv 

 

 

OPOZORILO:   S spremembo meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 27. 2. 2018 se z 20. 3. 2018 ukinja obveznost obveščanja kandidatov s strani strokovnih služb članic  o poteku naziva.

 

                                                                                                                                                                                                  

Povezave

Spletna stran UL - habilitacije

Statut UL

Pravilnik o organizaciji in delovanju UL MF

                                                                                                                                                                                                  

ARHIV: 

Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani št. 2 ( 23.6.2018 )

Navodila za izvajanje Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani

Prevod meril v angleški jezik

Merila z dne 5. 11. 1996 (in sprememba z dne 16. 10. 2001) 

Sprememba Meril z dne 12.5.2009

Navodila za izvajanje Meril

Interpretacija 12. člena Meril

 

 

Predvideni datumi sej v študijskem letu 2022/2023

 

V skladu z 8. členom Poslovnika o delu Habilitacijske komisije Medicinske Fakultete v Ljubljani bodo na posamezni seji obravnavane vloge, ki bodo oddane in v tajništvu UL MF evidentirane najmanj 10 delovnih pred predvideno sejo UL HK.

                           Datum seje                              Zadnji dan za oddajo vloge
21. 9. 2023 7. 9. 2023
2. 11. 2023 19. 10. 2023
7. 12. 2023 23. 11. 2023
18. 1. 2024 4. 1. 2024
29. 2. 2024 15. 2. 2024
4. 4. 2024 21. 3. 2024
9. 5. 2024 25. 4. 2024
6. 6. 2024 23. 5. 2024

 

 

Upravljalec osebnih podatkov: Univerza v Ljubljani (UL), Kongresni trg 12, Ljubljana in Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL MF), Vrazov trg 2, Ljubljana, obdelujeta vaše podatke zaradi opravljanja naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu (tč. (e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov; GDPR) (izvolitve v nazive skladu z 6. členom veljavnega Zakona o visokem šolstvu, ZVis). Podatke obdelujejo zaposleni, ki so pristojni za izvedbo notranjih postopkov izvolitvah (kadrovska služba, pravna služba, tajništvo in senat). Podatke o izvolitvah v nazive za zdravnike UL MF  na podlagi veljavnega zakona o zdravniški službi, »ZZdrS« (31., 71. in 72. člen ZZdrS) posreduje pristojni osebi na Zdravniški zbornici Slovenije.

Vaše podatke hranimo najdlje do izteka zakonsko določenih zastaralnih rokov.

Kontaktni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov: dekanat(at)mf.uni-lj.si s pripisom »ZA DPO«
Več informacij o vaših pravicah lahko najdete na povezavi: https://www.mf.uni-lj.si/o-fakulteti/pravni-akti pod tč. 8.