O fakulteti

Navodila za izvolitev v razvojne nazive


Pravilnik o razvojnih nazivih na UL, sprejet 29. 5. 2018, določa pogoje, kvalitativne in kvantitativne kazalnike ter merila in postopek za izvolitev v razvojne nazive na Univerzi v Ljubljani, in sicer:

 • razvijalec,
 • višji razvijalec,
 • samostojni razvijalec.

Pogoji za izvolitev so določeni s kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalniki. Za izvolitev v razvojni naziv morajo biti izpolnjeni kvalitativni kazalniki raziskovalca in kvantitativni kazalniki znanstvene in strokovne uspešnosti raziskovalca.
 

Kandidat mora za izvolitev v razvojni naziv izpolnjevati naslednje minimalne kvalitativne in kvantitativne kazalnike:

1. Razvijalec

 • raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu (kandidat vlogi priloži dokazilo o izobrazbi);
 • sposobnost za razvojno delo (kandidat v vlogi navede reference).

2. Višji razvijalec

 • raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu (kandidat vlogi priloži dokazilo o izobrazbi);
 • uspešno razvojno delo, ki kaže na sposobnost kandidata za samostojno razvojno delo (kandidat v vlogi navede reference);
 • najmanj tri leta delovnih izkušenj (kandidat v vlogi navede delovne izkušnje).

3. Samostojni razvijalec

 • raven izobrazbe, pridobljene po magistrskem študijskem programu, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po magistrskem študijskem programu (kandidat vlogi priloži dokazilo o izobrazbi);
 • strokovne in organizacijske sposobnosti (kandidat v vlogi navede reference);
 • najmanj šest let delovnih izkušenj (kandidat v vlogi navede delovne izkušnje).


Poleg kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov se znanstveno in strokovno delo kandidata ocenjuje tudi z merilom za ocenjevanje kakovosti, zato

kandidat v vlogi posebej predstavi pet najpomembnejših znanstveno raziskovalnih in pet najpomembnejših družbeno ekonomsko oziroma kulturno relevantnih dosežkov v zadnjih petih letih oziroma v obdobju od zadnje izvolitve .

Pri obravnavi kandidata se kot kvalitativno merilo uporabi in upošteva tudi celotna bibliografija kandidata, zavedena v sistemu SICRIS, zato

kandidat vlogi priloži izpis osebne bibliografije iz sistema SICRIS .

Kandidat naj vlogi priloži tudi izjavo o resničnosti in točnosti navedenih podatkov.

Postopek za izvolitev v razvojni naziv se začne na prošnjo kandidata, ki vloži vlogo na članici, na kateri je zaposlen.

Postopek za izvolitev mora biti zaključen v šestih mesecih od vložitve vloge (roki julija in avgusta ne tečejo).

Veljavnost izvolitve je za naziv:

 • razvijalec: 3 leta,
 • višji razvijalec: 3 leta,
 • samostojni razvijalec: 3 leta.

Veljavnost izvolitve se na prošnjo zaposlenega s sklepom senata članice podaljša za čas porodniškega oziroma starševskega dopusta ali bolniške odsotnosti, če ta traja več kot tri mesece. Kandidat mora vlogo za nadaljnjo izvolitev vložiti najmanj tri mesece pred potekom veljavnega naziva (pravočasna vloga). Če kandidat pravočasno odda vlogo in postopek do izteka veljavnosti obstoječega naziva še ni končan, se šteje obstoječi naziv za veljavnega do dokončnosti odločitve o vlogi. Če je kandidat pravočasno oddal vlogo, velja novo izvolitveno obdobje od dneva, ko se izteče prejšnja veljavnost izvolitve. Če poteče veljavnost razvojnega naziva v času postopka za izvolitev, velja novo izvolitveno obdobje od dneva sprejema sklepa senata članice.

Kandidat, ki ne doseže pogojev za izvolitev v višji naziv, je lahko ponovno izvoljen v isti ali nižji naziv.

Več informacij o pogojih, kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikih ter merilih in postopkih za izvolitev v razvojne nazive najdete v Pravilniku o razvojnih nazivih na UL in neuradnem prečiščenem besedilu Pravilnika o raziskovalnih nazivih (ARRS) .