O študiju

Bodoči študenti - informacije

 

Predstavitev študijskih programov: 

EMŠ Medicina

EMŠ Dentalna medicina

Predstavitvena brošura UL MF 2024

 

Vpis na študij EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

Razpis za vpis za študijsko leto 2024/2025 je objavljen na portalu eVŠ

Informacije o prijavno sprejemnih postopkih najdete v Razpisu za vpis in na spletni strani Univerze v Ljubljani. 

Razpis za vpis 2024/2025 - Medicinska fakulteta

 

​​​​​​Prosta mesta za vpis v študijskem letu 2024/25:

EMŠ Medicina

 • za Slovence in državljane držav članic EU: 205 prostih mest*
 • za Slovence brez slovenskega državljanstva: 5 prostih mest
 • za tujce, ki prihajajo iz držav nečlanic EU: ne razpisujemo prostih mest*
 • za vpis na mesta za diplomante: 5 prostih mest**
 • za vzporedni vpis: ne razpisujemo prostih mest
 • za vpis v višji letnik (po merilih za prehode): 5 prostih mest

EMŠ Dentalna medicina

 • za Slovence in državljane držav članic EU: 55 prostih mest*
 • za Slovence brez slovenskega državljanstva: 1 prosto mesto
 • za tujce, ki prihajajo iz držav nečlanic EU: ne razpisujemo prostih mest*
 • za vpis na mesta za diplomante: 2 prosti mesti**
 • za vzporedni vpis: ne razpisujemo prostih mest
 • za vpis v višji letnik (po merilih za prehode): 2 prosti mesti

* Na prosta mesta za Slovence in državljane držav članic EU se lahko prijavijo tudi:

- državljani držav nečlanic EU, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali njihovi starši rezidenti R. Slovenije za davčne namene;
- osebe s priznanim statusom mednarodne ali začasne zaščite in prosilcem za mednarodno ali začasno zaščito;
- tuji državljani (ne EU), ki so v Republiki Sloveniji dokončali srednješolsko izobraževanje in opravili maturo, pri čemer se na ta mesta ne morejo prijaviti kandidati - državljani držav nečlanic EU z zaključeno mednarodno srednjo šolo v Republiki Sloveniji. 

** Na prosta mesta za diplomante na enovitih magistrskih študijskih programih se lahko prijavijo le slovenski državljani in državljani držav članic Evropske unije ter Slovenci brez slovenskega državljanstva.

 

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode)

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu medicina ali dentalna medicina, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v študijskem programu na UL MF -  EMŠ program Medicina ali EMŠ program Dentalna medicina.

Kandidat se mora za prehod med programi prijaviti preko portala eVŠ v skladu s pogoji in določili vsakokratnega razpisa za vpis. Vloge za prehode na EMŠ program Medicina oziroma EMŠ program Dentalna medicina, ki jih predložijo kandidati, obravnava Komisija za študentska vprašanja UL MF. Če je prijavljenih več kandidatov kot je vpisnih mest, so kandidati izbrani na podlagi uspeha kandidata pri dosedanjem študiju na izobraževalni ustanovi, s katere se kandidat želi prepisati.

Prijavni rok za vpis v višji letnik (po merilih za prehode): skladno z Razpisom za vpis - med 1. in 16. 9. 2024

Vlogi za prehod med programi področja medicine oziroma dentalne medicine morajo biti najkasneje do zaključka prijavnega roka priloženi dokumenti:

 • spričevala o opravljeni splošni maturi,
 • potrdilo o znanju slovenskega jezika na B2 ravni (če je kandidat maturo  opravil v R. Sloveniji tega ni potrebno poslati),
 • potrdilo o opravljenih izpitih na dosedanjem študiju medicine oziroma dentalne medicine,
 • predmetnik študija in učni načrti opravljenih predmetov - potrebno je priložiti informacije o obsegu predmetov po ECTS. 

Zgoraj navedeni dokumenti morajo biti uradno prevedeni v slovenski jezik, dopuščeno je tudi, da so dokumenti v angleškem ali v srbohrvaškem jeziku, če so zapisani v latinici. 

 

Prehodi so možni med študijskimi programi:

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc;

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje predhodnega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prehod je mogoč na program EMŠ Medicina v 2. oziroma 3. letnik, na program EMŠ Dentalna medicina pa le v 2. letnik.

Kandidat mora izpolnjevati vpisne pogoje za vpis v 1. letnik glede znanja slovenskega jezika, imeti opravljeno splošno maturo, uspešno mora zaključiti prvi oz. prvi in drugi letnik študija na programu matične ustanove (vseh 60 ECTS KT/letnik) in imeti povprečno oceno 8,5 ali več.

KŠV UL MF preverja število kreditnih točk in povprečno oceno 1. letnika kandidatov, ki zaprosijo za nadaljevanje študija na UL MF v 2. letnik EMŠ Dentalna medicina. Komisija preverja število kreditnih točk in povprečno oceno 1. letnika kandidatov, ki zaprosijo za nadaljevanje študija na UL MF v 2. letnik oziroma povprečno oceno 1. in 2. letnika kandidatov, ki zaprosijo za nadaljevanje študija na UL MF v 3. letnik EMŠ Medicina (po merilih za prehode). Povprečna ocena 1. oziroma 1. in 2. letnika se izračuna kot povprečje vseh številčnih ocen, ki jih je kandidat pridobil pri predmetih 1. letnika (pri prehodu v 2. letnik) oziroma 1. in 2. letnika (pri prehodu v 3. letnik) na matični izobraževalni ustanovi (ustanovi, s katere se želi prepisati na UL MF). Opisne ocene se ne vštevajo v izračun povprečne ocene.

KŠV UL MF v postopku priznavanja predhodnega izobraževanja za namen nadaljevanja študija na UL MF določi, katere predmete se kandidatu na UL MF prizna in katere predmete se kandidatu ne prizna. Določi se lahko tudi morebitne diferencialne izpite iz predmetov, ki odstopajo od programa EMŠ Medicina oz. Dentalna medicina na UL MF.

Vpis višji letnik po merilih za  prehode je mogoč v primeru ugodno rešene vloge in le v skladu s pogoji, ki so zapisani v Razpisu za vpis.

 

Dodatne informacije o prijavno sprejemnih postopkih in postopkih priznavanja tujega izobraževanja: 

Prijavno informacijska služba Univerze v Ljubljani. 
 

Znanje slovenskega jezika

Vsi kandidati, ki se želijo vpisati na študijski program EMŠ Medicina ali EMŠ Dentalna medicina morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Informacije o ustreznih potrdilih najdete v razpisu. Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika, zahtevani podatek Prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center.

 

Zahtevano predznanje pred vpisom v 1. letnik

Zahtevano predznanje za študente, ki se vpisujejo v 1. letnik programa EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina 

 

Šolnina: 

Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali so že spremenili študijski program, se lahko prijavijo in so sprejeti na redni študij, a je za njihov študij skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu predvideno plačilo šolnine. 

 

Študij diplomantov

Skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu je študij za diplomante druge stopnje plačljiv (ne glede na to, da gre za redni študij), skladno s cenikom Univerze v Ljubljani. Za diplomante prve stopnje študij ni plačljiv.

Objavljamo pravno tolmačenje 77.člena Zakona o visokem šolstvu ter dodatno pojasnilo MIZŠ glede plačevanja šolnine diplomantov predbolonjskih programov ter diplomantov II. stopnje, ki so študij zaključili v tujini. 

Kriteriji za izbor v primeru več prijavljenih kandidatov bodo enaki kriterijem za izbor študentov za vpis v 1. letnik študija. 

 

Dodatne informacije

Pregled študentskih pravic - najpogostejša vprašanja glede uveljavljanja praviv študentov na Univerzi v Ljubljani (april 2023)

Informacije za tuje študente na spletni strani Univerze v Ljubljani

Bivanje v Oražnovem dijaškem domu

Centralna medicinska knjižnica

 

Bivanje v študentskem domu Univerze v Ljubljani (objavljeno 15. 6. 2023)

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2023/2024 je na voljo TUKAJ