O študiju

Erasmus+ praktično usposabljanje

ERASMUS__razpis.gif

Na tej spletni strani lahko najdete koristne informacije o opravljanju Erasmus+ praktičnega usposabljanja, ki je namenjeno predvsem nabiranju praktičnih izkušenj, kar za študente UL MF pomeni predvsem opravljanje kliničnih vaj ali pa opravljanje raziskovalnega dela na instituciji gostiteljici.

 

1. NA KRATKO O PROGRAMU ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

2. PRIPRAVA NA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

3. PO KONČANEM USPOSABLJANJU

 

NA KRATKO O PROGRAMU ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Program Erasmus+ omogoča študentom in mladim diplomantom, da v okviru svojega študija ali v 12 mesecih po diplomi opravijo prakso/ usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Posameznik lahko Erasmus+ praktično usposabljanje oprvlja bodisi kot študent bodisi kot mladi diplomant, med opravljanjem praktičnega usposabljanje kandidat ne sme zaključiti študija. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

  • izboljšanje učnih kompetenc
  • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
  • povečanje iniciativnosti in podjetništva
  • povečanje samozavesti in samospoštovanja
  • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
  • povečanje medkulturne zavesti
  • aktivnejše sodelovanje v družbi
  • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
  • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti 

Praksa/ usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor na matični članici študenta ali Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišeta dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM za prakso (Learning Agreement for Traineeship).

 

NOVO Razpis Erasmus+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 2023-24

z upravičenim obdobjem od 1. septembra 2023 do 30. septembra 2024.

Pogoj za prijavo je že sklenjen Erasmus+ ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje (»Learning Agreement for Traineeship«)ki ga podpišejo študent, delodajalec in odgovorna oseba na članici (prof. dr. Tomaž Marš oz. prof. dr. Maja Ovsenik).

Prijavo v sistem VIS UL MF je potrebno oddati vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti.

Rok za oddajo popolnih vlog v sistem VIS UL MF z začetkom izvedbe mobilnosti do konca tekočega študijskega leta 2023/24 (30. 9. 2024) je 30. 6. 2024.

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL, z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (do datuma zaključka študija) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po zaključku študija (diplomiranju oz. magistriranju) oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2024. Za datum zaključka študija se šteje zadnji izpit  in ne datum, do kdaj ima študent status študenta. Študent se mora že ob prijavi odločiti ali bo opravljal praktično usposabljanje kot študent s statusom za celotno obdobje mobilnosti ali kot mladi diplomant (opravljanje praktičnega usposabljanja v 12 mesecih po zaključku študija in najdlje do 30. 9. 2024). Ta status se med izvedbo mobilnosti ne sme spremeniti (študent torej med mobilnostjo ne sme zaključiti svojega študija).

Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 30.6.2024.

______________________________________

ODPRTE PRIJAVE NA RAZPIS ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 2022/2023

z upravičenim obdobjem od 1. junija 2022 do 30. septembra 2023.

Rok za oddajo popolnih vlog v sistem VIS UL MF z začetkom izvedbe mobilnosti do konca študijskega leta 2022/23 (30. 9. 2023) je 30. 6. 2023.!!

Prijavo v sistem VIS UL MF je potrebno oddati vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti.

Vse mobilnosti znotraj tega razpisa se morajo začeti najkasneje 1. 8. 2023, da se izpolni kvota minimalnega trajanja 2 mesecev (60 dni), tj. do 30. 9.

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL, z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (do datuma zaključka študija) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po zaključku študija (diplomiranju oz. magistriranju) oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2023. Za datum zaključka študija se šteje zadnji izpit  in ne datum, do kdaj ima študent status študenta. Upoštevati je potrebno tudi, da se med izvajanjem praktičnega usposabljanja ne sme diplomirati.

 

Zaradi omejenih sredstev je finančna pomoč za prakse v okviru  razpisa 2022/23 časovno omejena na največ 5 mesecev (150 dni) in eno Erasmus+ mobilnost na študenta (upošteva se mobilnost za študij in mobilnost za prakso). Morebitni preostali dnevi mobilnosti (do največ 360 ) so nefinancirani (zero grant). Bodite pozorni, da skupna vsota Erasmus+ mobilnosti na eni stopnji študija ne sme presegati 360 dni (oz 720 dni za enovite študije). V to kvoto se štejejo vsi dnevi mobilnosti, tudi nefinancirani.

 

Posnetek predstavitve letošnjega razpisa Erasmus+ praktično usposabljanje se nahaja v Spletni učilnici: https://pouk.mf.uni-lj.si/course/view.php?id=957

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERASMUS+ PRAKSA za študente Medicinske fakultete v Ljubljani - Podcast Vox Hermes študentov UL MF, ki poteka v okviru projekta Medical Student Journal Club

_____________________________________________________________________________________________

Predstavitev razpisa Erasmus+ praktično usposabljanje 2020/21

 

PRIPRAVA NA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ERASMUS+

Študenti, ki se prijavijo na Erasmus+ praktično usposabljanje, si morajo sami poiskati institucijo (npr. klinične bolnišnice) in mentorja. Medicinska fakulteta UL ima z nekaterimi partnerskimi institucijami sklenjene bilateralne sporazume tudi za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.

Seznam partnerskih institucij za opravljanje Erasmus praktičnega usposabljanja

Študentom, diplomantom ter zaposlenim Univerze v Ljubljani je omogočen brezplačen dostop do portala GoinGlobal, ki predstavlja odličen vir informacij pri iskanju praks oz. pripravništev v tujini.

Navodila za dostopanje do portala GoinGlobal

 

V kolikor želi kandidat za praktično usposabljanje institucijo gostiteljico poiskati samostojno, so mu lahko v pomoč poročila študentov, ki so Erasmus+ praktično usposabljanje opravljali v preteklih letih:

Prav tako pa si je vredno ogledati spletne strani medicinskih fakultet in preveriti, ali morda same omogočajo opravljane praktičnega usposabljanja. Študentom priporočamo, da institucijam in mentorjem pošljejo izčrpen življenjepis, motivacijsko pismo ter priporočila mentorjev in učiteljev.

Prakso lahko začnete kot študent ali kot mladi diplomant

V sistem Vis se morate prijaviti pred zaključkom študija.
Tekom praktičnega usposabljanja ne smete diplomirati.


Mladi diplomanti morajo praktično usposabljanje zaključiti najkasneje eno leto po diplomiranju ter znotraj obdobja upravičenosti razpisa. Za datum zaključka študija se šteje zadnji izpit in ne datum veljavnosti statusa študenta!

Pred pričetkom praktičnega usposabljanja mora študent/mladi diplomant pridobiti soglasje Medicinske fakultete UL in izpolniti naslednja dokumenta:

- Študijski sporazum za praktično usposabljanje: gre za tristransko pogodbo, ki jo podpišejo študent, koordinator matične fakultete in odgovorna oseba na instituciji, kjer bo študent prakso opravljal.

- Listina študenta UL MF na mobilnosti v tujini: gre za dokument, ki določa način vrednotenja praktičnega usposabljanja na UL MF; bodisi kot del rednega študijskega programa EMŠ medicina ali EMŠ dentalna medicina ali v obliki dodatnih študijskih obveznosti, ki jih lahko mladi diplomant uveljavlja pri razpisu za specializacije.

Študent mora dokumentacijo za opravljanje Erasmus+ praktičnega usposabljanja zaključiti najmanj mesec dni pred opravljanjem praktičnega usposabljanja, kar vključuje tudi podpis s strani institucije gostiteljice.

 

PO KONČANEM USPOSABLJANJU

 

Po končanem praktičnem usposabljanju mora študent/mladi diplomant v roku enega meseca (30 dni) po zaključku usposabljanja v medanrodno pisarno predložiti naslednje dokumente:

- potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju (After mobility del Študijskega sporazuma za praktično usposabljanje ali drugo obliko ustreznega dokazila) ter

- vsebinsko poročilo o opravljeni mobilnosti

 

Na podlagi listine študenta UL MF, ki jo je študent pripravil pred odhodom na mobilnost in potrdila o opravljenih obveznostih v času mobilnosti, bo mednarodna pisarna študentu UL MF pripravila potrditev mobilnosti in mu opravljene obveznosti zavedla v informacijski sistem VIS.

V kolikor študent omenjene dokumentacije ne more predložiti v roku enega meseca, mora o tem obvestiti mednarodno pisarno.