O študiju

Druge mobilnosti

 

UL Medicinska fakulteta ima sklenjene bilateralne sporazume, ki omogočajo kratkotrajne študijske izmenjave študentov medicine ali dentalne medicine. Aktualni sporazumi, ki omogočajo mobilnosti so:

1. Mobilnosti s švicarskimi partnerskimi univerzami (medicina)

2. Texas Medical Centre v Houstonu, ZDA (medicina) 

3. Virginia Commonwealth University (dentalna medicina)

4. Program mobilnosti za Slovence z ali brez slovenskega državljanstva (medicina)

 

1. Razpis študijske izmenjave s švicarskimi partnerskimi univerzami

Medicinska fakulteta UL (UL MF) vsako leto objavlja razpis za študijske izmenjave za študente Medicine s Švico (Swiss European mobility programme). V okviru tega razpisa UL MF zbira prijave študentov UL MF za opravljanje študijske izmenjave na partnerskih univerzah v Švici (Universität Basel, Universite de Lausanne, Universität Zürich). Zaradi izključitve Švice iz programa Erasmus+ potekajo izmenjave s Švico preko švicarskega nacionalnega programa.

Razpis študijske izmenjave za študijsko leto 2020/2021 s ŠVICO

 

2. Texas Medical Centre v Houstonu, ZDA

UL MF bo vrednotila v obliki rednih študijskih obveznosti in dodatnih študijskih obveznosti oz. izpopolnjevanj vse študijske izmenjave in praktična usposabljanja, ki jih vodi Mednarodna pisarna UL MF (Erasmus+ oz. njegovo nadaljevanje, CEEPUS, mobilnosti v Houstonu (ZDA) in druge mobilnosti, izvedene na podlagi institucionaliziranih oblik sodelovanja, ki temeljijo na podpisanih sporazumih med UL MF in partnersko institucijo).


Razpis Medicinske fakultete UL (UL MF) za mobilnosti v okviru Texas Medical Center v Houstonu  (ZDA) za obdobje mobilnosti od 29.06.2020 do 13.11.2020 za študente EMŠ Medicina je objavljen tukaj.
Na razpis se lahko prijavijo študentje UL MF EMŠ Medicine za sledeča področja:

  • 1 mesec srčno-žilne kirurgije (CV Surgery) ali
  • 1 mesec kardiologije (Cardiology) ali
  • 2 meseca, od tega 1 mesec srčno-žilne kirurgije in 1 mesec kardiologije

Več informacij o razpisu lahko dobite v mednarodni pisarni ali preko spletne pošte outgoing(at)mf.uni-lj.si

Houston priznavanje

Listina študenta

 

3. Virginia Commonwealth University, ZDA (dentalna medicina)

V okviru tega razpisa UL MF zbira prijave študentov MF UL dentalne medicine za opravljanje 3-tedenske študijske izmenjave na VCU, ZDA. Razpis je odprt za študente zadnjih dveh letnikov.

Razpis za študijsko leto 2019/2020 

Več informacij o razpisu lahko dobite pri koordinatorici programov mobilnosti dentalne medicine prof. Maji Ovsenik ali v Mednarodni pisarni UL MF.

 

4. Program mobilnosti za Slovence z ali brez slovenskega državljanstva

 

Informacije o možnosti študija in študijskih izmenjav na UL MF za Slovence z ali brez slovenskega državljanstva  


UL MF izvaja enotni magistrski študij (EMŠ) medicine in dentalne medicine, v oba študija se lahko Slovenci z ali brez slovenskega državljanstva vključijo na naslednje načine:  


a) bodoči študenti, ki bi želeli pričeti študij medicine / dentalne medicine na UL MF 

  • Slovenci brez slovenskega državljanstva ki imajo željo študirati medicino ali dentalno medicino na UL MF, in ki so državljani nečlanic EU, se lahko prijavijo na razpisana vpisna mesta, ki so objavljena v razpisu za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce, UL MF vsako leto razpiše 1-2 mesti (prijavni rok v mesecu februarju za naslednje štud. leto).
  • Slovenci s slovenskim državljanstvom, vendar prebivališčem izven RS, se lahko prijavijo na razpisana vpisna mesta za študij medicine ali dentalne medicine tako kot vsi ostali kandidati (prijavni rok je v mesecu marcu za naslednje štud. leto).    

b) obstoječi študenti medicine/dentalne medicine na univerzah v državah izven EU, ki nameravajo nadaljavati študij na UL MF ali se udeležiti študijske izmenjave na UL MF  

  • Slovenci z ali brez slovenskega državljanjstva, ki študirajo medicino ali dentalno medicino na kateri koli univerzi/fakulteti v ali izven EU, lahko nadaljujejo študij medicine ali dentalne medicine na UL MF; UL MF vsako leto od študijskega leta 2017/2018 naprej razpiše določeno število t. i. vpisnih mest za nadaljevanje študija po merilih za prehode, prehod je možen v 2. ali 3. letnik EMŠ medicine in 2. letnik EMŠ dentalne medicine. Znanje slovenskega jezika je obvezno. Kriteriji za izbiro kandidatov so objavljeni v vsakokratnem Razpisu za vpis MIZŠ. 
  • UL MF spodbuja Slovence z ali brez slovenskega državljanstva, ki študirajo medicino ali dentalno medicino na kateri koli univerzi/fakulteti v ali izven EU, da na UL MF opravijo eno ali dvosemestrsko izmenjavo v okviru programov mobilnosti, kot je program Erasmus+ ali v okviru drugih programov; znanje slovenskega jezika je zaželjeno, ni pa obvezno; v primeru izkazanega interesa študentov bo UL MF storila, kar je v njeni moči za ureditev medsebojnega sporazuma o priznavanju izmenjave med matično univerzo študenta in UL MF.    (študente pozivamo, da izkažejo interes z dopisom, naslovljenim na Mednarodno pisarno UL MF) do najkasneje meseca januarja za naslednje štud. leto)
  • UL MF je v sodelovanju s predstavništvi RS v državah z večjimi skupnostmi Slovencev ustanovila štipendijski sklad, preko katerega dodeljuje finančno podporo namenjeno spodbujanju eno ali dvosemestrske študijske izmenjave na UL MF in spodbuja izkušnjo študija v matični domovini. Razpis je z rokom za prijavo (predvidoma do junija za naslednje štud. leto) in številom štipendij odprt za vsako leto glede na razpoložljiva sredstva sklada. Kriteriji izbora so določeni v razpisu (osnovni kriteriji so: število opravljenih letnikov študija, študijski uspeh (povprečna ocena študija), dokazana slovenska narodnost). Znanje slovenskega jezika je zaželjeno, vendar ne obvezno. Predviden znesek mesečne podpore je 300 € z možnostjo kritja stroškov bivanja v študentskem domu.