O študiju

Podpora študentom

 

Vključevanje in podpora študentom ter odpravljanje vseh oblik diskriminacije je danes ena od prednostnih nalog Univerze v Ljubljani. Hkrati se na Univerzi v Ljubljani zavzemamo za ničelno stopnjo strpnosti do vsakršnih oblik nasilja, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja.
Skladno s tem so bile na UL razvite različne oblike podpore pri vključevanju ter pomoči študentom in zaposlenim na UL, ki so jim lahko v pomoč pri njihovem študiju in delovanju na matični univerzi.

 

Psihosocialna svetovalnica za študentke in študente ter zaposlene

Psihosocialna svetovalnica za študentke in študente ter zaposlene je namenjena vsem, ki se soočate z različnimi situacijami (na področju medosebnih odnosov, študija ...), ob katerih se vam porajajo: 

 • (vsakdanja) vprašanja, ki bi jih želeli »premleti« z nekom,
 • stiske, neprijetna doživljanja,
 • želje po razmisleku o nadaljnjih korakih (povezanih s konkretnim problemom, ali v življenju na sploh, osamosvajanju, partnerstvu itd.),
 • potrebe po soočanju s preteklimi bolečimi izkušnjami,
 • težave pri doseganje ciljev, problemi z  motivacijo, ipd. in bi si želeli nekaj narediti s tem,
 • vprašanja povezana s samopodobo, identiteto, 
 • želje po izboljšanju komunikacije in medosebnih odnosov (partnerskih, odnosov z avtoritetami, starši ...), asertivnosti ...

V psihosocialno svetovalnico ste vabljeni tudi študentje/ke, ki bi si želeli z nekom razmišljati o različnih pogledih, vprašanjih, dilemah, nejasnostih glede (bodočega) profesionalnega dela ali vprašanjih, ki se vam pojavljajo tekom prakse, obiskov, soočanj … z uporabniki in institucijami (supervizija, koučing).

Namenjena pa je tudi vsem, ki ste zgolj radovedni, ali pa bi želeli poklepetati o sebi, dobiti kakšno povratno informacijo o svojem delovanju...

Več infromacij najdete na https://www.pef.uni-lj.si/studij/psihosocialna-svetovalnica-za-studentke-in-studente-ter-zaposlene/

 

Mreža zaupnih oseb Univerze v Ljubljani

Vsem, ki so žrtve kakršnega koli nasilja, želimo na Univerzi v Ljubljani zagotoviti varen prostor in zaščito ter dosledno izpeljavo vseh za to predvidenih postopkov.

Na Univerzi v Ljubljani sje bil sprejet Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju, ki določa ukrepe, s katerimi Univerza v Ljubljani ustvarja okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb ter postopek in ukrepe v primeru njegovega nespoštovanja. V kolikor doživljate nasilje se lahko obrnete na zaupno osebo na vaši fakulteti/akademiji/rektoratu.

Zaupna oseba

 • vam bo zagotovila podporo, poskrbela za varen prostor za pogovor z vami,
 • vas bo seznanila z vašimi pravicami in informirala o možnostih ukrepanja zoper izvajalca nasilja,
 • vas bo seznanila z možnimi oblikami psihosocialne pomoči,
 • vam nudila drugo podporo pred in med postopkom prijave, v kolikor se boste zanjo odločili,
 • bo varovala vse podatke, s katerimi jo boste seznanili. Razkritje podatkov tretjim osebam je mogoče le, če se boste s tem strinjali.

Zaupna oseba na UL Medicinski fakulteti je doc. dr. Nena Kopčavar Guček, pri čemer se lahko študent ali zaposleni na UL obrne na katero koli zaupno osebo, delujočo na Univerzi v Ljubljani. 

Več informacij in kontaktne zaupnih oseb najdete na https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/varovanje_dostojanstva/ 

 

Varuh študentov in pisarna varuha študentov

Pisarna varuha študentov je univerzitetno središče za uveljavljanje načel enakosti in vključevanja, varovanja dostojanstva, spoštovanja in skrbništva pravic študentov in študentk. Je posrednik med akademskim okoljem in širšo družbo s ciljem krepitve kulture odprtega in spoštljivega odnosa do raznolikosti. Pisarna združuje delo Varuhinje, ki deluje kot povezovalni člen med študenti in  delovnimi komisijami Senata UL, predvsem Komisije za vprašanja študentov, Komisije za pritožbe študentov in Psihosocialne svetovalnice. Temelji na uveljavljanju in promociji pravnih dokumentov in smernic za razvoj vključujoče, strpne in dialoške akademske skupnosti.

Več informacij o pisarni in varuhinji študentov, doc. dr. Mileni Košak Babuder najdete na https://www.uni-lj.si/pisarna_varuha_studentov/

 

Študenti s posebnimi potrebami in posebnim statusom

Na Univerzi v Ljubljani lahko študent pridobi status študenta s posebnimi potrebami ali posebni status, ki ga ureja Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani (v nadaljevanju: Pravilnik).
Za status študenta s posebnimi potrebami lahko na 1., 2. in 3. stopnji študija zaprosijo študenti z dolgotrajnimi okvarami, motnjami, primanjkljaji ali boleznijo.

Za posebni status lahko na 1., 2. in 3. stopnji študija zaprosijo

 • študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, mednarodnih tekmovanjih, 
 • študenti starši do začetka obveznega šolanja otroka.

Vlogo za pridobitev posebnega statusa vloži študent v skladu z navodili Komisije za študentska vprašanja (EMŠ program) oziroma skladno z navodili referata za podiplomski študij za 3. stopnjo. 

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom je na voljo tukaj: https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/20141017122 92151/