O študiju

Predmetnik

 

Prenovljen EMŠ program Medicina

(velja za študente, vpisane v 1. letnik od študijskega leta 2021/2022 dalje)

 

Splošne in predmetno specifične kompetence bo študent v študijskem programu pridobival z opravljanjem učnih enot. Učne enote so sestavni gradnik predmetnika in so:

· moduli (sestavljen iz enega ali več samostojnih predmetov z določenim številom KT, predmeti se v modulu vsebinsko povezuje in se izvajajo sočasno)

· predmeti (je samostojna učna enota, ki se umešča v modul, so bodisi obvezni ali izbirni, so enotni ali sestavljen iz več vsebinskih sklopov)

·  vsebinski sklopi (tematsko in vsebinsko zaokrožena učna enota, umeščena znotraj predmeta)

· in klinična praksa (je oblika študijske obveznosti, ki jo študent opravi v kliničnem okolju od 1. do 5. letnika v skupnem obsegu 300 ur oz. 60 ur/letnik)

Učne enote.jpg

 

Z učni enotami so v t. i. "ŠP 2020"  v največji možni meri avtonomno zastopane medicinske vede in stroke.

Struktura prenovljenega študijskega programa - Medicina

 

Predmetnik Medicina.jpg

 

Predmetnik prenovljenega EMŠ programa Medicina 

(predmetnik je informativen)

 

EMŠ program Medicina

(velja za študente, vpisane v 1. letnik pred študijskim letom 2021/2022)

 

V EMŠ programu Medicina prva tri leta študija sestavljajo temeljni medicinski predmeti (predklinični predmeti), kjer študent pridobi temeljno znanje, ki je potrebno za razumevanje kliničnih področij. Že prvi trije letniki obsegajo tudi klinične predmete. Njihov delež je z vsakim letom večji in od 4. letnika dalje predstavljajo glavnino predmetov. V kliničnem delu študija študent pridobi klinično znanje o organskih sistemih in znanje s specifičnih kliničnih področij. V 6. in tudi zadnjem letniku se znanje integrira v kliničnem okolju (klinične vaje na oddelkih) na področjih kot so: interna medicina, kirurgija, primarno zdravstveno varstvo in pediatrija.

 

Predmetnik2.jpg

 

Pogoji za napredovanje po programu

 

Pogoji za napredovanje po programu so določeni v Pravilih študija UL MF za EMŠ programa druge stopnje Medicina in Dentalna medicina. Za vse študente, ki so bili prvič vpisani v program EMŠ Medicina v študijskem letu 2017/2018 ali kasneje, veljajo naslednji pogoji za redno napredovanje po programu:

 

Iz  1. v 2. letnik: 54 kreditnih točk.

 

Iz 2. v 3. letnik: 54 kreditnih točk in opravljeni vsi predmeti 1. letnika.

 

Iz 3. v 4. letnik: 54 kreditnih točk in opravljeni vsi predmeti 1. in 2. letnika.


Iz 4. v 5. letnik: 54 kreditnih točk in opravljeni vsi predmeti 1., 2. in 3. letnika.

Iz 5. v 6. letnik: 54 kreditnih točk iz 5. letnika in vsi predmeti 1. - 4.letnika  ter naslednji izpiti iz 5. letnika: Splošna pediatrija, Oftalmologija, Otorinolaringologija.