O študiju

Vseživljenjsko učenje

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, razpisuje v poletnem semestru šol. leta 2023/2024 naslednje podiplomske tečaje


- DRUŽINSKA DINAMIKA I (uvodni) 
- JAVNO ZDRAVJE OTROK, MLADOSTNIC IN MLADOSTNIKOV

 
Ad1) Enosemestrski podiplomski tečaj »DRUŽINSKA DINAMIKA I (uvodni)« je namenjen diplomantom s končanim univerzitetnim diplomskim študijem humanitarne smeri (psihologija, pedagogika, medicina, socialno delo…) ter končanim uvodnim tečajem družinske dinamike. Število slušateljev je omejeno na 25. Šolnina znaša 1.100 € + DDV. Tečaj se bo začel predvidoma marca 2024. 
Več informacij o tečaju: Katedra za psihiatrijo UL MF, e-mail kat.psih(at)mf.uni-lj.si, tel. +386 1 587 23 35. 

Ad2) Osem tedenski podiplomski tečaj »JAVNO ZDRAVJE OTROK, MLADOSTNIC IN MLADOSTNIKOV« je namenjen zdravnikom – specializantom pediatrije. Predvideno število slušateljev je 30. Predvidena šolnina znaša 704,00 € in se refundira iz naslova obveznih tečajev v sklopu specializacije iz pediatrije. Tečaj bo potekal od 16. 8. 2024 do 14. 10. 2024. Več informacij o tečaju na Katedri za pediatrijo (branka.kenda(at)mf.uni-lj.si).

 

Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana, in sicer za podiplomski tečaj »DRUŽINSKA DINAMIKA I (uvodni)« do 30. 1. 2024. Prijave za podiplomski tečaj »JAVNO ZDRAVJE OTROK, MLADOSTNIC IN MLADOSTNIKOV« sprejema Katedra za pediatrijo UL MF. 

 

Prijavi oziroma prošnji priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine.

 

Kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja.

________________________________________________________________________________________________

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, razpisuje v zimskem semestru šol. leta 2023/2024 naslednje podiplomske tečaje

- BOLNIŠNIČNA HIGIENA 
- KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA – SMER ELEKTROMIOGRAFIJA - EMG

 
Ad1) Enosemestrski podiplomski tečaj »BOLNIŠNIČNA HIGIENA« je namenjen diplomiranim medicinskim sestram, diplomiranim fizioterapevtom, diplomiranim delovnim terapevtom in diplomiranim sanitarnim inženirjem, zaposlenim v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše občane. Število udeležencev je najmanj 12. Šolnina za en semester znaša 2.200,00 EUR z DDV. Tečaj se bo začel predvidoma februarja 2024.

Več informacij o tečaju: 
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (sanda.sukarov(at)mf.uni-lj.si), spletna stran: https://imi.si/strokovna-izobrazevanja/bh/.

Kandidatom je na voljo spletni obrazec za prijavo in izjavo o plačilu šolnine:
https://imi.si/wp-content/uploads/2023/06/BH_podatki-o-slusatelju-in-izjava-o-placilu-solnine.pdf,

 

d2) Enosemestrski podiplomski tečaj »KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA, SMER ELEKTROMIOGRAFIJA (EMG)« je namenjen nevrologom. Število slušateljev je omejeno na 2. Predvidena šolnina znaša 6.000,00 EUR z DDV. Tečaj bo potekal od 3. 1. 2024 do 30. 6. 2024. Več informacij o tečaju je na voljo pri gospe Tanji Trdič (tanja.trdic(at)kclj.si).

 

Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana, in sicer za podiplomski tečaj »Bolnišnična higiena« do 31. 12. 2023, za podiplomski tečaj »Klinična nevrofiziologija, smer elektromiogradija (EMG)« pa do 15. 12. 2023. 

 

Prijavi oziroma prošnji priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine.

 

Kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja.

_________________________________________________________________________________________________

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, razpisuje v zimskem semestru šol. leta 2023/2024 naslednji podiplomski tečaj

- BOLNIŠNIČNA HIGIENA 

DRUŽINSKA DINAMIKA II

 

Enosemestrski podiplomski tečaj »BOLNIŠNIČNA HIGIENA« je namenjen zdravnikom in zobozdravnikom, zaposlenim v zdravstvenih ustanovah, ter specializantom infektologije in klinične mikrobiologije. Število udeležencev je omejeno na 25. Šolnina za en semester znaša 2200,00 EUR z DDV. Tečaj se bo začel predvidoma januarja 2024.. 

Več informacij o tečaju: 
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (sanda.sukarov(at)mf.uni-lj.si), spletna stran: https://imi.si/strokovna-izobrazevanja/bh/

Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana, in sicer do 31.10. 2023 za podiplomski tečaj »Bolnišnična higiena«. 


Kandidatom je na voljo tudi spletni obrazec za prijavo: 
https://imi.si/wp-content/uploads/2023/06/BH_podatki-o-slusatelju-in-izjava-o-placilu-solnine.pdf,

 

Obrazec lahko z drugimi potrebnimi dokumenti pošljejo z e-pošto, npr. dekanat(at)mf.uni-lj.si in sanda.sukarov(at)mf.uni-lj.si

Prijavi oziroma prošnji priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine. 

_________________________________________________________________________________________________

 

Enosemesterski podiplomski tečaj »DRUŽINSKA DINAMIKA III (nadaljevalni)« je namenjen diplomantom univerzitetnih študijskih programov 2. stopnje humanitarne smeri (psihologija, pedagogika, medicina, socialno delo in ostalih študijev humanitarne smeri), ki so opravili predhodne tečaje družinske dinamike. Število slušateljev je omejeno na 15-25. Šolnina znaša 1.200,00 EUR + DDV. Predviden začetek tečaja je oktober 2023. Več informacij na kat.psih(at)mf.uni-lj.si.

Prijave sprejema tajništvo katedre za psihiatrijo Univerze v Ljubljani na e-naslov kat.psih(at)mf.uni-lj.si, in sicer do 30. september 2023.

Prijavi oziroma prošnji priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine. 

 
Kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, razpi¬suje v zimskem semestru šol. leta 2023/2024 naslednji podiplomski tečaj

- KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA - SMER ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG) 


Enosemestrski podiplomski tečaj »KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA SMER ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG)« je namenjen specialistom nevrologije in otroške nevrologije. Število slušateljev je omejeno na 6. Šolnina za en semester znaša 3.000,00 EUR z DDV. Tečaj bo potekal od 1. 9. 2023 do 28. 2. 2024. Več informacij o tečaju je na voljo pri gospe Tanji Trdič (tanja.trdic(at)kclj.si).


Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana, in sicer do 7. 7. 2023. 

Prijavi oziroma prošnji priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine. 

 

Kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja. 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, razpisuje v poletnem semestru šol. leta 2022/2023 naslednja podiplomska tečaja

- JAVNO ZDRAVJE
- JAVNO ZDRAVJE OTROK, MLADOSTNIC IN MLADOSTNIKOV
- KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA - SOMNOLOGIJA

 

ad 1) Dvosemestrski podiplomski tečaj »JAVNO ZDRAVJE« je namenjen kandidatom, ki so končali univerzitetni študij medicine, dentalne medicine, zdravstvene nege, sanitarnega inženirstva, veterine, biologije, farmacije, prava, ekonomije, sociologije in politologije oz. ustrezni univerzitetni študij 2. stopnje, ter diplomantom drugih univerzitetnih študijev, če so zaposleni ali se nameravajo zaposliti v zdravstvenih zavodih ter drugih zavodih pri delih, povezanih z zdravstvenim varstvom. Šolnina za en semester znaša 1.500 EUR (+DDV). Omejitve števila slušateljev ni. Predviden pričetek tečaja bo v marcu 2023. Več informacij na Katedri za javno zdravje (nina.kosir(at)mf.uni-lj.si).

ad 2) Osem tedenski podiplomski tečaj »JAVNO ZDRAVJE OTROK, MLADOSTNIC IN MLADOSTNIKOV« je namenjen zdravnikom – specializantom pediatrije. Organiziran bo od 14. 8. 2023 do 13. 10. 2023. Predvideno število slušateljev je 30. Predvidena kotizacija znaša 704,00 EUR in se refundira iz naslova obveznih tečajev v sklopu specializacije iz pediatrije. Več informacij na Katedri za pediatrijo (branka.kenda(at)mf.uni-lj.si).

ad 3) Enosemestrski podiplomski tečaj »KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA – SOMNOLOGIJA« je namenjen nevrologom, otroškim nevrologom in v posebnih primerih tudi specialistom ostalih specialnosti (npr. internistom-pulmologom). Organiziran bo od 3. 1. 2023 do 30. 6. 2023. Predvideno število slušateljev je 4. Šolnina za en semester znaša 4.000,00 EUR z DDV. Več informacij na Kliničnem inštitutu za klinično nevrofiziologijo (tanja.trdic(at)kclj.si).

 

Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana, in sicer do 31. januarja 2023, za podiplomski tečaj Klinična nevrofiziologija – somnologija do 21. decembra. 2022.

Prijavi oziroma prošnji priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine.

 

Kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja.