Centralna medicinska knjižnica

Knjižnični red

SPLOŠNA DOLOČILA

Na podlagi Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Univerze v Ljubljani, sprejetega na senatu UL ter v skladu z določili Pravilnika o organizaciji in delovanju Medicinske fakultete v Ljubljani je senat Medicinske fakultete na 34. seji, dne 22.5.2017 sprejel Poslovnik o splošnih pogojih poslovanja Centralne medicinske knjižnice Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete.  Knjižnični red ureja poslovanje Centralne medicinske knjižnice (CMK) Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (MF UL) z uporabniki. Temelji na veljavnih predpisih in etičnem kodeksu slovenskih knjižničarjev.

Poslovnik o splošnih pogojih poslovanja Centralne medicinske knjižnice (v nadaljevanju Poslovnik) ureja način poslovanja Centralne medicinske knjižnice (v nadaljevanju knjižnica) ter odnose med knjižnico in njenimi uporabniki. Z včlanitvijo v knjižnico uporabniki formalno sprejmejo tudi določila tega Poslovnika.

Knjižnični red je izvleček iz Poslovnika  in vsebuje najpomembnejša določila za poslovanje z uporabniki. Uporabniki ob vpisu prejmejo tiskan izvod Knjižničnega reda, ki je objavljen tudi na spletni strani knjižnice.

Poslanstvo CMK je razvoj informacijske podpore dejavnostim MF UL, in sicer s 24-urnim dostopom do kakovostne svetovne biomedicinske literature, s pospeševanjem učinkovite uporabe informacij in znanja ter z informacijskim opismenjevanjem uporabnikov.

CMK nudi naslednje storitve: dostop do javnih in plačljivih podatkovnih zbirk, informacije o gradivu in iz gradiva knjižnice, informacijsko opismenjevanje, izposojo in rezervacije gradiva, medknjižnično izposojo, uporabo čitalniških mest in računalniške opreme, informacijske storitve in reproduciranje knjižničnega gradiva. Knjižnica nekatere storitve opravlja brezplačno, druge pa zaračunava po veljavnem ceniku.

Informacije o knjižničnih virih in storitvah so na voljo osebno na izposoji, po telefonu 01 543 7730 in po e-pošti infocmk(at)mf.uni-lj.si.
Rezervacije knjižničnega gradiva:

  •  osebno na izposoji;
  •  preko spletne storitve COBISS - Moja knjižnica;
  •  po telefonu: 01 543 7730, 01 543 7741.

Uporabniki se lahko vpišejo v knjižnico ali podaljšajo članstvo na izposoji.

 

ČLANSTVO

V CMK se lahko kot fizične osebe včlanijo državljani Republike Slovenije in tuji državljani s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali v Sloveniji delajo ali so vpisani na enega od visokošolskih zavodov, in so stari nad 15. let.

Študenti Univerze v Ljubljani plačajo članarino ob vpisu na izbrano fakulteto. Članarina velja za študijsko leto. Študentska izkaznica postane hkrati tudi članska izkaznica v knjižnicah UL, NUK in CTK. Študenti UL brez statusa in študenti drugih univerz s statusom plačajo članarino v knjižnici, in sicer za 1 leto ali za obdobje 1, 3 ali 6 mesecev.

Ostali uporabniki plačajo članarino za 1 leto ali za obdobje 1, 3 ali 6 mesecev. Ob plačilu članarine CMK izdela člansko izkaznico.

Uporabnik lahko podaljša članstvo po poravnavi vseh obveznosti do CMK.

Plačila članarine so oproščeni: mlajši od 18 let, nezaposleni (za 6 mesecev, in sicer s potrdilom Zavoda za zaposlovanje RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni), osebe s posebnimi potrebami (z dokazilom o statusu), upokojeni profesorji MF in člani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (z veljavno člansko izkaznico za tekoče leto).

Član je dolžan knjižnico obvestiti o spremembi osebnih podatkov v 8 dneh po nastali spremembi.

 

VPIS V KNJIŽNICO

Uporabnik, ki se želi včlaniti v knjižnico, pri vpisu predloži veljaven osebni dokument s fotografijo in naslovom stalnega bivališča. Študent predloži tudi študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu. Dijak predloži dijaško izkaznico ali potrdilo o vpisu.

Tuj državljan brez stalnega bivališča v Republiki Sloveniji (RS), ki ne študira ali dela na UL, se lahko včlani ob prisotnosti poroka, ki je državljan RS, hkrati pa predloži osebni dokument in potrdilo o začasnem bivališču v RS. Redni ali izmenjalni študent UL se lahko včlani z osebnim dokumentom in študentsko izkaznico.

Click here to learn more about the library if you are an exchange student.

Ob vpisu v knjižnico bodoči član izpolni in podpiše pristopno izjavo, s katero potrjuje, da je seznanjen s Poslovnikom o poslovanju knjižnice, in se obveže, da bo upošteval njegove določbe.

 

ČLANSKA IZKAZNICA

Članska izkaznica CMK je namenjena uporabi knjižničnih storitev in ni prenosljiva. V primeru kršitev lahko pooblaščena oseba izkaznico tudi odvzame. Če uporabnik izkaznico izgubi, se izdela nadomestna, za katero uporabnik plača stroške po ceniku.

 

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Knjižnično gradivo si lahko v prostore knjižnice ali na dom praviloma izposojajo samo člani knjižnice s predložitvijo veljavne članske izkaznice (študenti študentske izkaznice) ali osebnega dokumenta s sliko.

Uporabniki so odgovorni za izposojeno gradivo in so ga dolžni vrniti v enakem stanju, kot je bilo ob izposoji.

 

Izposoja na dom

Član si lahko gradivo izposodi na dom osebno ali preko uradno pooblaščene osebe, ki mora biti član CMK. V primeru upravičenega razloga si lahko v imenu člana knjižnice izjemoma gradivo izposodi druga oseba, vendar le s pisnim pooblastilom člana. Pooblaščena oseba se izkaže z osebnim dokumentom in predloži člansko izkaznico pooblastitelja.

Člani morajo pred izposojo gradiva poravnati vse finančne obveznosti do knjižnice.

 

Izposoja v čitalnico

Uporabnik si lahko izposodi knjižnično gradivo v čitalnico in ga mora vrniti do konca delovnega dneva. Čitalniški izvodi gradiva so namenjeni le za uporabo v čitalnici.

 

Izposoja knjig

Enoten rok izposoje za knjige je 1 mesec z možnostjo podaljšanja za 1 mesec, če gradivu rok izposoje še ni pretekel, oziroma ga ni rezerviral drug uporabnik. Uporabnik si lahko na dom izposodi do 15 knjig.

Rok izposoje učbenikov za študente MF UL:

  •  osnovni učbeniki: 3 mesece
  •  dopolnilni učbeniki: 1 mesec


Izposoja revij in posredovanje člankov

Enoten rok izposoje za revije je 6 delovnih dni z možnostjo podaljšanja za 6 dni. Izjema so tematske revije, za katere je rok izposoje 1 mesec.

CMK nudi izposojo revij na dom, kopiranje in tiskanje člankov ter posredovanje skeniranih člankov po elektronski pošti.

Vezani letniki revij se ne izposojajo, možno je le kopiranje člankov na izposoji.

 

Rezervacije

Član lahko naroči proste izvode gradiva in rezervira izposojeno gradivo preko spletne storitve COBISS - Moja knjižnica, osebno, po telefonu ali e-pošti. Rezervacija čitalniških izvodov ni možna. Član lahko rezervira največ 3 izvode gradiva, če nima izposojenih več kot 15 izvodov gradiva. Naročeno in rezervirano gradivo čaka na prevzem 3 delovne dni, za neprevzeto gradivo knjižnica zaračuna zamudnino.

 

Zamudnine in obvestila

Član mora izposojeno gradivo vrniti v predpisanem roku. Za vsak delovni dan po preteku izposojevalne dobe plača zamudnino na enoto gradiva izposojenega na dom ali v čitalnico.
Knjižnica pošilja obvestila o poteku roka izposoje gradiva enkrat tedensko.

Uporabnik prejme za pretečeno gradivo tri obvestila in obvestilo pred tožbo, za katere plača stroške po ceniku.

 

Poškodovano ali izgubljeno gradivo

Poškodovano ali izgubljeno gradivo lahko nadomesti:

  •  uporabnik z enakim gradivom (plača tudi stroške obdelave po veljavnem ceniku),
  •  CMK proti plačilu stroškov nabave, obdelave ter bančnih stroškov (pri dobavi iz tujine) po veljavnem ceniku.

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA IN DOBAVA DOKUMENTOV

Vsem uporabnikom je na voljo dobava dokumentov iz CMK, drugih slovenskih knjižnic in tujine po veljavnem ceniku.

Sprejem naročil: osebno na izposoji, po e-pošti illcmk(at)mf.uni-lj.si in preko storitve COBISS - Moja knjižnica.

 

SLUŽBA ZA POSREDOVANJE IN ISKANJE INFORMACIJ

Služba za posredovanje in iskanje informacij zagotavlja uporabnikom individualno podporo pri iskanju literature ter posreduje napotke za uspešno rabo informacijskih virov in storitev knjižnice. Zahtevke sprejema osebno, po telefonu in e-pošti.

 

UPORABA E-VIROV IN INTERNETA

Uporabniki lahko v knjižnici brezplačno uporabljajo e-vire, e-pošto in internet. Navodila za uporabo brezžičnih omrežij dobijo na izposoji.

Portal CMK www.mf.uni-lj.si/cmk/ nudi različne informacije in 24-urni dostop do brezplačnih in plačljivih e-virov v digitalni knjižnici.

Člani CMK z MF UL (študenti, zaposleni in pedagoški delavci) z aktivnim članstvom lahko dostopajo do digitalne knjižnice neposredno iz računalniške mreže MF UL ali preko oddaljenega dostopa z geslom.

Prijavo na oddaljen dostop uporabnik opravi s številko članske izkaznice (izkaznica CMK ali študentska izkaznica) in geslom (isto kot COBISS - Moja knjižnica).

Vsem članom CMK je ob plačilu letne članarine na voljo dostop z geslom do določenih e-virov.

Zahtevek za gesla za uporabo e-virov je potrebno poslati na naslov infocmk(at)mf.uni-lj.si.

 

POGOJI UPORABE CMK

Pri vpisu v CMK uporabnik podpiše soglasje, da se bo ravnal po določilih Knjižničnega reda CMK.

 

Čitalnice

Čitalnice so namenjene uporabnikom za študij in raziskovalno delo. Uporaba prenosnih telefonov ni dovoljena. V čitalnice je dovoljeno prinašati samo brezalkoholne pijače v zaprti embalaži in vodo.

 

Računalniki

Računalniki so namenjeni izključno za uporabo v študijske in raziskovalne namene. Uporabniki ne smejo spreminjati nastavitev.

 

Garderobne omarice

Garderobne omarice so uporabnikom na voljo v 1. nadstropju, proti plačilu kavcije. Ključe je potrebno prevzeti na izposoji.

Uporabniki naj svojih osebnih predmetov ne puščajo nenadzorovano v prostorih knjižnice. CMK za morebitne kraje ali izgubo ne odgovarja.

 

Uporaba informacijskih virov

Tiskano in elektronsko gradivo CMK je namenjeno študiju, raziskovanju in strokovnemu izpopolnjevanju. Pri uporabi gradiva je potrebno upoštevati določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

 

Pohvale in pritožbe

Pohvale, predloge in pripombe lahko uporabniki izrazijo v pisni obliki. Uporabniki pritožbe zaradi poslovanja knjižnice oddajo v pisni obliki in jih naslovijo na predstojnico knjižnice.