Centralna medicinska knjižnica

O knjižnici

Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook

Centralna medicinska knjižnica Medicinske fakultete je največja in najbogatejša knjižnica za področje biomedicine v Sloveniji. Zagotavlja dostop do kakovostnih informacijskih virov za vsa področja klinične medicine in temeljnih ved. CMK nudi kakovostno informacijsko podporo študentom in zaposlenim na Medicinski fakulteti ter raziskovalcem in zdravstvenim delavcem v slovenskem prostoru. Vsa ponudba knjižnice, vključno z bogato digitalno knjižnico, je vedno dosegljiva na portalu CMK, 24 ur na dan. Knjižnični fond obsega okoli 140.000 tiskanih enot knjig in periodičnih publikacij, 3.300 tekočih naslovov elektronskih in tiskanih biomedicinskih revij ter okoli 48.000 elektronskih knjig. CMK opravlja različne informacijske storitve za knjižnice in uporabnike iz vse Slovenije, zato ima vlogo nacionalne medicinske knjižnice.


Poslanstvo

V CMK vidimo svoje poslanstvo v stalnem razvoju informacijske podpore dejavnostim MF, in sicer izobraževanju, raziskovanju, kliničnem delu in javnemu zdravju, in vseživljenjskemu učenju tako da:

 • nudimo 24/7 dostop do kakovostne svetovne biomedicinske literature,
 • pospešujemo učinkovito uporabo informacij in znanja,
 • izvajamo informacijsko opismenjevanje uporabnikov.


Vizija

 • S pomočjo izkušenj in znanj se uspešno prilagajamo hitro spreminjajočemu se okolju.
 • Razvijamo odličen informacijski servis za področje biomedicine po meri učiteljev in študentov MF, s katerimi sooblikujemo kakovostno informacijsko podporo učenju, poučevanju, raziskovanju in zdravstveni oskrbi.
 • Utrjujemo svojo vlogo nacionalne biomedicinske knjižnice v Sloveniji in se uvrščamo med ugledne evropske visokošolske knjižnice.


Temeljni strateški cilji do leta 2020

 • Razvoj interaktivne in uporabniku prijazne digitalne knjižnice s ponudbo sodobnih orodij za iskanje
 • Razvoj celovite ponudbe biomedicinskih informacij za potrebe izobraževanja, raziskovanja in zdravstvene oskrbe v slovenskem prostoru
 • Večanje dodane vrednosti in razvoj upravljanja z znanjem
 • Pospeševanje informacijske pismenosti in podpora vseživljenjskemu učenju ter razvoj orodij za učenje na daljavo in samostojno učenje
 • Spremljanje informacijskih potreb skupin uporabnikov in oblikovanje ponudbe po njihovi meri
 • Razvoj strokovnosti in odličnosti zaposlenih
 • Posodobitev in razširitev prostorov za boljše zadovoljevanje potreb uporabnikov in bolj kakovostno ponudbo storitev
 • Pospeševanje zdravstvene pismenosti med prebivalci RS
 • Aktivno sooblikovanje slovenskega knjižničnega sistema v skladu z zahtevami sodobne informacijske družbe in usmerjanje njegovega razvoja v skladu z razvojem knjižničnih sistemov najbolj razvitih univerz v EU


Vrednote

 • Skrb za kakovostno zbirko informacijskih virov
 • Odlične in uporabniku prijazne storitve
 • Strokovnost, kompetentnost in integriteta zaposlenih
 • Prijazen in spoštljiv odnos do uporabnikov, sodelavcev ter delovne organizacije
 • Informacijsko opismenjevanje uporabnikov za podporo samostojnemu in vseživljenjskem učenju
 • Usmerjenost k skupnim ciljem matične ustanove
 • Spoštovanje načela splošne dostopnosti informacij
 • Spoštovanje in upoštevanje Etičnega kodeksa Univerze v Ljubljani
 • Spoštovanje in upoštevanje Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev
 • Spoštovanje in upoštevanje Kodeksa javnih uslužbencev