Študentski svet

Ankete in mnenja o pedagoškem delu


Ankete o pedagoškem delu učiteljev in asistentov

Študenti UL MF imajo v skladu s pravili UL, UL MF in Študentskega sveta UL MF možnost izpolnjevati dva tipa anket:

1. študentske ankete o pedagoškem delu (univerzitetne ankete, predstavljene v zgornjem videu),
2. ankete študentskega sveta.

 

Študentske ankete o pedagoškem delu

Študentske ankete o pedagoškem delu so najpomembnejše orodje v rokah študentov, s katerim lahko študenti UL MF vplivate na kakovost študija na UL MF.

Študenti izpolnjujete tri vrste anket o pedagoškem delu:

 • ankete o pedagoškem delu učiteljev in asistentov,
 • ankete o predmetih,
 • anketa o splošnem študijskem procesu.


Ankete in rezultati anket so popolnoma anonimni. Rezultate študentskih anket prejme vodstvo fakultete, predstojniki pedagoških organizacijskih enot in študentski svet. Ankete so na voljo ob različnih časovnih obdobjih preko informacijskega sistema VIS, njihovo izpolnjevanje je prostovoljno.

Študentski svet UL MF vzpodbuja študente k rednemu in natančnemu izpolnjevanju študentskih anket, saj pogosto predstavljajo edini vir informacij, s katerim razpolagata vodstvo fakultete in študentski svet med oblikovanjem mnenja o pedagoškem delu učitelja ali asistenta v postopku izvolitve v naziv.

Študentski svet UL MF na podlagi študentskih anket o pedagoškem delu (ter drugih informacij, ki jih prejme) oblikuje mnenje o pedagoškem delu v postopku izvolitve v naziv, mnenja pa uporabi tudi pri pripravi poročil o študiju, posameznih učiteljih oziroma asistentih, pri sodelovanju na sejah fakultetnih komisij itd.

Rezultati študentskih anket niso javno objavljeni, dostop do rezultatov imajo samo predstavniki vodstva fakultete, predstojniki, pedagoški delavci (samo do svojih rezultatov) in svetniki študentskega sveta.

 

Ankete študentskega sveta

Dekanat UL MF študentskemu svet praviloma vsak mesec posreduje imena kandidatov, ki so v postopku izvolitve v naziv. Tudi ankete študentskega sveta so popolnoma anonimne.

Študentski svet UL MF na podlagi tega seznama pripravi hitro anketo, ki vključuje številčno in (neobvezno) pisno oceno kandidatov.

Študentski svet UL MF tudi na podlagi anket študentskega sveta o pedagoškem delu (ter drugih informacij, ki jih prejme) oblikuje mnenje o pedagoškem delu v postopku izvolitve v naziv.

Rezultati anket študentskega sveta niso javno objavljeni, dostop do rezultatov imajo samo predstavniki vodstva fakultete, predstojniki, pedagoški delavci (samo do svojih rezultatov) in svetniki študentskega sveta.
 

Mnenje o pedagoškem delu kandidata v postopku izvolitve v naziv

Pedagoški delavci UL MF so izvoljeni v nazive v skladu z merili, ki jih sprejme Univerza v Ljubljani. Pedagoški delavci so lahko izvoljeni v naziv:

 • asistent,
 • docent,
 • izredni profesor in
 • redni profesor.

Naziv asistent je asistentski naziv, nazivi docent, izredni profesor in redni profesor so učiteljski nazivi. Naziv rednega profesorja velja neomejeno dolgo, druge nazive je treba po poteku veljavnosti obnoviti ali napredovati v višji naziv.

Kot že omenjeno, pedagoški delavci napredujejo v nazive v skladu z merili, ki jih določi Univerza v Ljubljani: glede na naziv morajo ustrezati različnim strokovnim, raziskovalnim in pedagoškim kriterijem. Ustreznost zadnjemu se preverja (tudi z) mnenjem o pedagoškem delu, ki ga oblikuje študentski svet.

Študentski svet oblikuje mnenje o pedagoškem delu na podlagi:

 • rezultatov študentskih anket o pedagoškem  delu,
 • rezultatov ankete študentskega sveta o pedagoškem delu,
 • mnenj posredovanih predstavnikom letnikov,
 • pisnih mnenj posredovanih študentskemu svetu in
 • mnenja svetnikov študentskega sveta.

Mnenje študentskega sveta je lahko pozitivno ali negativno. Če študentski svet ni prejel dovolj informacij, da bi oblikoval mnenje, izda sklep, v katerega zapiše, da mnenja ne more podati.

Če je mnenje študentskega sveta pozitivno, lahko kandidat za izvolitev v naziv nadaljuje s postopkom izvolitve v naziv. V primeru negativnega mnenja kandidatova izvolitev v naziv načeloma naj ne bi bila uspešna.

Vsebina mnenja o pedagoškem delu je uradna skrivnost, zato odločitev študentskega sveta ni javno objavljena; deli sej, na katerih se odloča o mnenjih, pa so zaprti za javnost.

Postopek oblikovanja mnenja o pedagoškem delu