O fakulteti

Komisija za študijske zadeve UL MF

Komisijo za študijske zadeve UL MF (KŠZ UL MF) sestavlja v skladu 84. členom Pravilnika o organizaciji in delovanju UL MF 6 članov iz vrst visokošolskih učiteljev UL MF od tega 2 učitelja predkliničnih predmetov, 2 učitelja klinične medicine, 2 učitelja dentalne medicine ter 3 predstavniki študentov, ki jih predlaga Študentski svet UL MF. Po položaju sta v KŠZ UL MF imenovana oba prodekana za EMŠ programa Medicine in Dentalne medicine. Na sejah KŠZ UL MF sodelujejo še kot vabljeni člani predsedniki letnikov EMŠ programa Medicina in Dentalna medicina, vodja Službe za študentske zadeve, tajnica Oddelka za dentalno medicino in predstavnica mednarodne pisarne UL MF.

Sestava KŠZ UL MF:

 • prodekan prof. dr. Tomaž Marš (prodekan za študijsko področje medicina),
 • prodekanja prof. dr. Janja Jan (prodekanja za študijsko področje dentalna medicina),
 • izr. prof. dr. Petra Hudler,
 • prof. dr. Metoda Lipnik Štangelj,
 • prof. dr. Borut Štabuc,
 • prof. dr. Tomaž Kocjan,
 • prof. dr. Nataša Ihan Hren,
 • prof. dr. Igor Kopač,
 • Klemen Petek,
 • Anka Uršič in
 • Robert Tramte.

Komisijo vodita predsednik komisije prof. dr. Tomaž Marš in podpredsednica komisije prof.  dr. Janja Jan.

Poslovnik KŠZ UL MF


Pristojnosti KŠZ UL MF
 • obravnavanje in odločanje o predlogih za spremembo in dopolnitev EMŠ programov,
 • spremljanje izvajanja vseh oblik organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela visokošolskih učiteljev,
 • obravnava predlogov posameznih visokošolskih učiteljev za ustanovitev oziroma ukinitev  organizacijske enote in posreduje svojo odločitev senatu,
 • obravnava vprašanja s področja študijskega procesa in pripravlja gradivo v zvezi s posodabljanjem pouka in metod preverjanja in ocenjevanja znanja študentov,
 • obravnava vse druge zadeve po nalogu senata, ki so vezane na visokošolski študijski program, ki ga izvaja UL MF,
 • predlaga senatu izvajanje posameznega interdisciplinarnega študija

Časovnica postopkov KŠZ UL MF

 

Predvideni datumi sej v študijskem letu 2019/2020
 
 • 16.9. 2019
 • 7. 10. 2019 (izredna)
 • 21. 10.2019
 • 25. 11. 2019
 • 13.1. 2020
 • 24. 2. 2020
 • 30. 3. 2020
 • 18. 5. 2020
 • 15. 6. 2020
 • 14. 9. 2020
   

Pravilniki in obrazci povezani s študijskim področjem

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠ program Medicina in Dentalna medicina

 

Predlog sprememb obveznih in neobveznih sestavin predmetnika

Navodila in obrazec / predlog sprememb obveznih sestavin predmetnika

Učni načrt predmeta

Navodila in obrazec / predlog sprememb neobveznih sestavin predmetnika
 
 
Režim študij (novi obrazec sprejet na seji KŠZ UL MF dne 27.  6. 2018) - veljaven od julija 2018

Režim študija za obvezne in izbirne predmete

Course Regime for Compulsory and Elective Courses