O fakulteti

Komisija za študijske zadeve UL MF

 

Komisijo za študijske zadeve UL MF (KŠZ UL MF) sestavlja v skladu 84. členom Pravilnika o organizaciji in delovanju UL MF 6 članov iz vrst visokošolskih učiteljev UL MF, od tega 2 učitelja predkliničnih predmetov, 2 učitelja klinične medicine, 2 učitelja dentalne medicine ter 3 predstavniki študentov, ki jih predlaga Študentski svet UL MF. Po položaju sta v KŠZ UL MF imenovana oba prodekana za EMŠ programa Medicine in Dentalne medicine. Na sejah KŠZ UL MF sodelujejo še kot vabljeni člani predsedniki letnikov EMŠ programa Medicina in Dentalna medicina, vodja Službe za študentske zadeve, tajnica Oddelka za dentalno medicino in predstavnica mednarodne pisarne UL MF.

Sestava KŠZ UL MF:

 • prodekan prof. dr. Tomaž Marš (prodekan za študijsko področje medicina)
 • prodekanja prof. dr. Janja Jan (prodekanja za študijsko področje dentalna medicina)
 • izr. prof. dr. Petra Hudler,
 • prof. dr. Metoda Lipnik Štangelj,
 • izr. prof. dr. Špela Smrkolj,
 • izr. prof. dr. Tomaž Kocjan,
 • prof. dr. Nataša Ihan Hren,
 • izr. prof. dr. Peter Jevnikar,
 • Tilen Jurčevič, 
 • Aljaž Renko, 
 • Peter Franc Letonja. 

Komisijo vodita predsednik komisije prof. dr. Tomaž Marš in podpredsednica komisije prof.  dr. Janja Jan.

Poslovnik KŠZ UL MF


Pristojnosti KŠZ UL MF
 • obravnavanje in odločanje o predlogih za spremembo in dopolnitev EMŠ programov,
 • spremljanje izvajanja vseh oblik organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela visokošolskih učiteljev,
 • obravnava predlogov posameznih visokošolskih učiteljev za ustanovitev oziroma ukinitev  organizacijske enote in posreduje svojo odločitev senatu,
 • obravnava vprašanja s področja študijskega procesa in pripravlja gradivo v zvezi s posodabljanjem pouka in metod preverjanja in ocenjevanja znanja študentov,
 • obravnava vse druge zadeve po nalogu senata, ki so vezane na visokošolski študijski program, ki ga izvaja UL MF,
 • predlaga senatu izvajanje posameznega interdisciplinarnega študija

Časovnica postopkov KŠZ UL MF

 

Predvideni datumi sej v študijskem letu 2023/2024
 
 • 12. 9. 2023
 • 5. 10. 2023 
 • 23. 10. 2023 
 • 27. 11.2023
 • 22. 1. 2024
 • 19. 2. 2024
 • 25. 3. 2024
 • 6. 5. 2024 13. 5. 2024
 • 10. 6. 2024
 • 16. 9. 2024
Pravilniki in obrazci povezani s študijskim področjem

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠ program Medicina in Dentalna medicina

 

Predlog sprememb obveznih in neobveznih sestavin predmetnika

 

Navodila in obrazec / predlog sprememb obveznih sestavin predmetnika

Učni načrt predmeta

Navodila in obrazec / predlog sprememb neobveznih sestavin predmetnika

 

 

Učni načrt z režimom študija - veljaven od julija 2020 za vse učne enote (predmeti, vsebinski sklopi) prenovljenega študijskega programa

 

Učni načrt z režimom študija ŠP 2020

 

Režim študij - veljaven izključno za predmete starega študijskega program 

 

Režim študija za obvezne in izbirne predmete 

Course Regime for Compulsory and Elective Courses

 

Režim študija za obvezne in izbirne predmete 

Course Regime for Compulsory and Elective Courses