O fakulteti

Komisija za študentska vprašanja UL MF

 
Komisija za študentska vprašanja (KŠV) šteje 6 članov, in sicer 4 visokošolske učitelje UL MF in 2 predstavnika študentov, ki ju vsako leto imenuje Študentski svet UL MF. 
V skladu s Pravilnikom o organizaciji in delovanju Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ima KŠV naslednje pristojnosti:
 • odloča o izjemnem vpisu v višji letnik, kadar študent izpolnjuje izjemne pogoje Statuta UL,
 • odloča o pravicah študentov do ponovnega vpisa v isti letnik in delnega vpisa,
 • obravnava vloge študentov drugih fakultet za vzporedni vpis na UL MF v prvi letnik in vpis diplomantov na UL MF,
 • obravnava in daje predloge za spremembo maturitetnih meril in meril sprejemnih izpitov srednješolcev za nadaljevanje študija na UL MF,
 • člani komisije skupaj z dekanom vodijo informativni dan na UL MF ter navzočim pojasnijo podrobnosti sprejemnega postopka,
 • odloča o prošnjah za izjemno šesto opravljanje izpita na prošnjo študenta,
 • odloča o vlogah za izjemen prepis študentov UL MF s programa medicine na dentalno medicino in obratno,
 • odloča o podaljšanju statusa študenta v skladu z veljavno zakonodajo.
Člani komisije so:
 • prof. dr. Erika Cvetko, dr. dent. med. (predsednica komisije)
 • prodekan prof. dr. Tomaž Marš, dr. med., univ. dipl. biol.,
 • prof. dr. Žare Finderle, dr. med.,
 • prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med.,
 • Klemen Petek in
 • Anka Uršič.

Študij na UL MF urejajo:
Pravila študija na UL MF    

Oddaja prošenj
 

Prošnje je treba oddati skladno z navodili za oddajo prošenj. Podpisane prošnje je treba najkasneje 3 delovne dni pred sejo KŠV nasloviti na:    

Komisija za študentska vprašanja
Medicinska fakulteta
Univerze v Ljubljani
Vrazov trg 2
SI-1000 Ljubljana
Navodila za oddajo prošenj o zadevah, ki so v pristojnosti KŠV  UL MF

Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in prilagoditvami
 

Prošnja mora biti ustrezno utemeljena, k prošnji morajo biti priloženi ustrezni originalni dokumenti, na podlagi katerih bo lahko KŠV presojala o razlogih navednih v utemeljitvi prošnje. KŠV bo pri obravnavi prošenj študentov upoštevala le uradne dokumente v slovenskem jeziku. Dokumenti v tujem jeziku brez uradnega prevoda v slovenski jezik so brezpredmetni. Pritožbo na odločbe KŠV je potrebno oddati najkasneje v treh delovnih dneh od datuma sprejetja odločbe KŠV UL. Pritožbe na sklepe KŠV bo obravnaval II. stopenjski organ UL MF, to je Senat UL MF.
 
Vprašanja v zvezi z zadevami, ki so v pristojnosti KŠV in o zadevah, ki so povezane s študijskim procesom, lahko naslovite v elektronski obliki na elektronski naslov ksv(at)mf.uni-lj.si.
 

Pomembno:
KŠV UL MF in Služba za študenske zadeve UL MF nista dolžni odgovarjati na vprašanja, na katera so odgovori in pojasnila jasno razvidni v dostopnih dokumentih in navodilih.
Komisija in Služba ravno tako nista dolžna pojasnjevati ali utemeljevati odločitev po elektronski pošti ali telefonu in pozivati prosilce k dopolnitvi vloge.

 

Rokovnik sej v študijskem letu 2019/2020

 
Seje KŠV UL MF v študijskem letu 2019/2020 bodo predvidoma:
 • 11. 10. 2019
 • 12. 12. 2019
 • 27. 2. 2020
 • 16. 4. 2020
 • 12. 6. 2020
 • 3. 9. 2020
 • 15. 9. 2020
 • 24. 9. 2020