INFORMACIJE O ŠTUDIJU V RAZMERAH COVID-19

Spoštovani študenti UL MF!

Zaradi  razglasitve epidemije covid-19 so v Sloveniji nastale nove razmere, ki vplivajo na delo Univerza v Ljubljani in Medicinske fakultete. 

Študente UL MF obveščamo, da se kljub nastalim razmeram študij in s tem študijske obveznosti ne prekinjajo, temveč bodo potekale na prilagojen način. Zato vas pozivamo, da ravnate odgovorno, skrbno spremljate obvestila in sledite navodilom, ki vam jih posredujejo UL MF, nosilci in izvajalci predmetov in da izpolnjujejte obveznosti in naloge, ki so vam dodeljene.

Kot bodoči zdravniki in zobozdravniki po svojih močeh in znanju prispevajte k varovanju javnega zdravja v lokalni in širši skupnosti in pokažite solidarnost do skupnosti pri reševanju aktualnih razmer. Pri tem upoštevajte lastne omejitve in dosledno izvajajte ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe.

Prosimo, da v teh razmerah pokažete strpnost in kar najbolje skrbite za svoje zdravje in za zdravje vaših bližnjih. 

prof. dr. Igor Švab
dekan


 

Pomembno obvestilo glede predavanj  na daljavo

Ogled predavanj je namenjen študentom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in študentom drugih študijskih programov Univerze v Ljubljani, ki se izvajajo na UL MF, za uresničitev njihovih lastnih študijskih obveznosti in interesov. Predavanja so v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 , 110/13 , 56/15 , 63/16 – ZKUASP in 59/19 ) pravno varovana kot avtorsko delo. Brez predhodnega pisnega soglasja imetnika avtorske pravice, Univerze v Ljubljani, ni dovoljeno reproduciranje (izdelava kopij, vključno s shranitvijo v elektronski obliki), razširjanje in druge javne priobčitve posnetka predavanja (npr. javno prikazovanje, spletna objava), spreminjanje in druge oblike izkoriščanja posnetka. Morebitne kršitve avtorske pravice bo Univerza v Ljubljani sodno preganjala. Kršitev moralnih in materialnih avtorskih pravic pomeni tudi kaznivo dejanje po 147. in 148. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr. , 54/15 , 38/16 in 27/17 ).

 


 


IZVAJANJE PREDMETOV in IZPITOV

1., 2. in 3. letnik:

Predmeti 1., 2. in 3. letnika se izvedejo v največji možni meri po obsegu, vsebini in v časovnih terminih, kot je predvideno v urnikih predmetov, s prilagoditvami v načinu izvajanja. Nosilci so bili pozvani, da pouk za prve tri letnike zaključijo do 31. 5. 2020.

Pri predmetih, ki vključujejo oblike pouka, kot so laboratorijske vaje, klinične vaje, se lahko izvede najmanj 70% predvidenega obsega, po presoji nosilca predmeta. V termine, kjer bi se sicer izvajale oblike pouka, ki jih ni mogoče izvesti (npr. vaje), lahko nosilci predmetov uvrstijo druge oblike pouka (seminarji, klinični primeri, DOŠ, itd.) in tako deloma nadomestijo vaje

Sprotna preverjanja znanj se izvedejo na prilagojen način. Po presoji nosilcev predmetov se lahko določena sprotna preverjanja znanj, kjer izvedba časovno ali tehnično ni mogoča, opustijo.
 

IZPITI:

Končna preverjanja znanj (izpiti) se izvedejo v razpisanih rokih. Način izvajanja preverjanj znanja se zaradi izjemnih razmer lahko prilagodi in ni potrebno, da je v celoti tak, kot je zapisan v najavi pouka za to študijsko leto.

 

4., 5. in 6. letnik:

Pri predmetih 4. in 5. letnika se izvede teoretični del pouk, kolikor je mogoče po obsegu, vsebini in v časovnih terminih po urniku.

Praktični del pouka se izvede, ko bodo vzpostavljeni pogoji zanj.

Dopustno je, da se po presoji nosilcev predmetov opravi le del ( vsaj 70%) predvidenega kliničnega in praktičnega dela pouka. V termine, kjer bi se sicer izvajale oblike pouka, ki jih ni mogoče izvesti (npr. klinične vaje), lahko OE in nosilci predmetov uvrstijo druge oblike pouka (seminarji, klinični primeri, DOŠ, itd.) in tako deloma nadomestijo vaje

Sprotna preverjanja znanj se izvedejo na prilagojen način. Po presoji nosilcev predmetov se lahko določena sprotna preverjanja znanj, kjer izvedba časovno ali tehnično ni mogoča, opustijo.
 

IZPITI:

Izvedejo se tudi delna končna preverjanja znanj, ki predstavljajo teoretični del izpita, lahko tudi v prilagojeni obliki. Ocena se v tem primeru ne vpiše v VIS, dokler študent ne opravi praktičnega dela pouka. Ko študent izvede praktični del pouka, se študentu končna ocena izpita vpiše v VIS.

 

6.letnik EMŠ Medicina

Pri predmetih 6. letnika, kjer pouk poteka v obliki individualnih kliničnih vaj, se izvajanje prilagodi vsakemu študentu. Posamezni predmeti organizirajo klinični pouk takoj, ko bodo to dopuščale razmere. V termine, kjer bi se sicer izvajale oblike pouka, ki jih ni mogoče izvesti (npr. klinične vaje), lahko OE in nosilci predmetov uvrstijo druge oblike pouka (seminarji, klinični primeri, DOŠ, itd.) in tako deloma nadomestijo vaje.


Pri predmetih, kjer pouk poteka kot kombinacija teoretičnega in praktičnega (klinične vaje) pouka, veljajo enaka pravila kot za predmete 4. in 5. letnika.

Klinične vaje: Kliničnih vaj predmetov, ki niso bile izvedene v obdobju od 6. 3. - 23. 3. 2020, ni potrebno nadomeščati in se smatrajo kot priznane.

 

 

PODROBNEJŠE INFORMACIJE O IZVAJANJU PREVERJANJ ZNANJ IN VEŠČIN V ČASU IZREDNIH RAZMER (vsi letniki)

Komisija za študijske zadeve je vse nosilce predmetov pozvala, da pripravijo načrt izvajanja preverjanja znanj in veščin za posamezni predmet. Nosilci morajo študente o načrtu izvajanja izpitov obvestiti preko predstavnikov letnikov, obvestilo pa mora biti objavljeno tudi na spletni strani predmeta.

IZPITNI ROKI :

Kolikor je le mogoče, se je potrebno držati obstoječih rokov in načinov preverjanja. Zaradi izjemnih razmer je dovoljeno, da vsak nosilec predmeta oz. katedra in inštitut prilagodi preverjanje tako, da je v izjemnih razmerah izvedljivo, ob tem pa ohrani zahtevane kriterije kakovosti.

 

Sprotna preverjanja

Sprotna preverjanja znanj se izvedejo na enega izmed dveh priporočenih načinov:

  1. Pisna sprotna preverjanja znanj se lahko izvedejo kot ustna preverjanja prek videokonference ali na druge načine, glede na presojo nosilca predmeta (npr. ocenjevanje izdelkov ipd.) oz. glej točko Končna preverjanja znanj/Pisni izpiti.
     
  2. Določena sprotna preverjanja znanj se lahko po presoji nosilcev predmetov opustijo, vsebine pa se smiselno vključijo v končna preverjanja znanj in veščin.

V primeru, da se bodo omejevalni ukrepi sprostili, se izvedejo tista sprotna preverjanja znanj in veščini, ki bi se sicer izvedla po urnikih do 19.6. 2020 (za predmete 1., 2., 3. letnika pa do 31. 5. 2020)

 

Končna preverjanja (izpiti)

Nosilci so bili pozvani, da se držijo razpisanih izpitnih rokov v največji možni meri. V kolikor se izpit na dan, v katerem je razpisan ne bo izvedel, mora o tem nosilec predmeta seznaniti študente.

Študenti se morajo v vsakem primeru za namen vpisa ocene prijaviti na enega od v VISU razpisanih izpitnih rokov, saj sicer vpis ocene ne bo mogoč. Prijavijo naj se na tisti rok, v katerem bodo opravljali izpit.

 

DOPUSTNE PRILAGODITVE IZPITOV:

 

PISNI IZPITI:

a. Za predmete, kjer je edina možna oblika končnega preverjanja znanj in veščin pisni izpit, se razpisani izpitni roki v terminu od 16.3. dalje lahko prestavijo na nove termine od 15. 6. 2020 dalje (od junijskega izpitnega obdobja), po potrebi se v poletnem in jesenskem izpitnem obdobju razpišejo dodatni izpitni roki, v 4., 5, 6. letniku pa se študentom omogoči prijava na izpitne roke tudi v drugi rotaciji.

b. Če je možno, se po presoji nosilcev predmetov pisni izpit nadomesti in izvede kot ustno preverjanja znanja in veščin. Alternativno se lahko pisni izpit do sprostitve posebnih ukrepov izvede na prilagojen način, npr.

  • Z uporabo prosto dostopne aplikacije: https://exam.net/
  • Google forms (Quizzes), Kvizi v spletni učilnici
  • kot Word ali Powerpoint izpitna pola s vprašanji, ko se izpitna datoteka kandidatom pošlje na elektronske naslove in določi omejen čas reševanja, rok za oddajo datoteke izpraševalcu

 

USTNI IZPITI:

Ustni izpiti se izvedejo na prilagojen način prek videokonference preko aplikacij npr. Skype, Zoom.

Tajništva organizacijske enote in izpraševalec se s kandidatom dogovorijo za termin izvedbe v naprej (vsaj 5 dni).

 

PRAKTIČNI IZPITI:

Pri izpitih, ki so sestavljeni iz praktičnega in teoretičnega dela, se teoretični del (pisni in/ali ustni izpit) izvedejo v razpisanem roku in urniku. Praktični del pouka predmeta se izvede takoj po sprostitvi omejevalnih ukrepov. Ko študent izvede praktični del pouka, se študentu omogoči izvedba praktičnega dela izpita in končna ocena izpita in ocena vpiše v VIS (študent mora biti v VISu prijavljen na določen izpitni rok).

V primeru, da se bodo omejevalni ukrepi sprostili, se vsa končna preverjanja znanj izvedejo, kot bi se izvedla sicer.

 

KONČNA PREVERJANJA ZNANJA ZA OBVEZNE PREDMETE 6.LETNIKA

Če ima študent opravljene vse obveznosti za pristop k izpitu, se izpit izvede v razpisanih rokih na prilagojen način.

Če študent nima izpolnjenih vseh pogojev za pristop k izpitu, mora opraviti vse obveznosti (npr. klinične vaje, ..), takoj ko bodo to razmere omogočile. Izpit se lahko dokončno izvede šele, ko so opravljene vse obveznosti.

V primeru, da se bodo omejevalni ukrepi sprostili, se vsa končna preverjanja izvedejo, kot bi se izvedla sicer.

 

 

IZVAJANJE RAZISKOVANIH NALOG IN PROJEKTOV ZA PREŠERNOVO NAGRADO

Izredne razmere so prekine in onemogočile tudi izvajanje raziskovalnih nalog in projektov za Prešernovo nagrado.

Komisija za študijske zadeve je sprejela naslednji sklep:

Študentom in mentorjem, kjer je izvajanje raziskovalne naloge in projekta za Prešernovo nagrado onemogočeno in prekinjeno in zaradi izrednih razmer projekta ocenjuje, da projekta ni mogoče izpeljati in naloge oddati v roku do 1. 9. 2020 se omogoči, da TEMO raziskovalne naloge podaljšajo za eno leto (v leto 2020/2021).

Vlogo za podaljšanje TEME morajo oddati na

posebnem obrazcu do 15. 5. 2020

na naslov referat(at)mf.uni-lj.si .

KŠZ UL MF bo UL predlagala, da se omogoči oddaja naloge tudi po zaključku študija, vendar najkasneje do roka za oddajo nalogo v letu 2021.