Informacije o študiju v razmerah COVID-19

Spoštovani študenti UL MF!

Zaradi  razglasitve epidemije covid-19 so v Sloveniji nastale nove razmere, ki vplivajo na delo Univerza v Ljubljani in Medicinske fakultete. 

Študente UL MF obveščamo, da se kljub nastalim razmeram študij in s tem študijske obveznosti ne prekinjajo, temveč bodo potekale na prilagojen način. Zato vas pozivamo, da ravnate odgovorno, skrbno spremljate obvestila in sledite navodilom, ki vam jih posredujejo UL MF, nosilci in izvajalci predmetov in da izpolnjujejte obveznosti in naloge, ki so vam dodeljene.

Kot bodoči zdravniki in zobozdravniki po svojih močeh in znanju prispevajte k varovanju javnega zdravja v lokalni in širši skupnosti in pokažite solidarnost do skupnosti pri reševanju aktualnih razmer. Pri tem upoštevajte lastne omejitve in dosledno izvajajte ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe.

Prosimo, da v teh razmerah pokažete strpnost in kar najbolje skrbite za svoje zdravje in za zdravje vaših bližnjih. 

prof. dr. Igor Švab
dekan


 

SKLEP REKTORJA (14. 5.)

 


 

Pomembno obvestilo glede predavanj  na daljavo

Ogled predavanj je namenjen študentom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in študentom drugih študijskih programov Univerze v Ljubljani, ki se izvajajo na UL MF, za uresničitev njihovih lastnih študijskih obveznosti in interesov. Predavanja so v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 , 110/13 , 56/15 , 63/16 – ZKUASP in 59/19 ) pravno varovana kot avtorsko delo. Brez predhodnega pisnega soglasja imetnika avtorske pravice, Univerze v Ljubljani, ni dovoljeno reproduciranje (izdelava kopij, vključno s shranitvijo v elektronski obliki), razširjanje in druge javne priobčitve posnetka predavanja (npr. javno prikazovanje, spletna objava), spreminjanje in druge oblike izkoriščanja posnetka. Morebitne kršitve avtorske pravice bo Univerza v Ljubljani sodno preganjala. Kršitev moralnih in materialnih avtorskih pravic pomeni tudi kaznivo dejanje po 147. in 148. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr. , 54/15 , 38/16 in 27/17 ).

 


 


IZVAJANJE PREDMETOV in IZPITOV

 

Priloga 1: Priporočila za preverjanje znanja in veščin v študijskem letu 2019/2020 (14. 5. 2020)

 

 

1., 2. in 3. letnik:

Predmeti 1., 2. in 3. letnika se izvedejo v največji možni meri po obsegu, vsebini in v časovnih terminih, kot je predvideno v urnikih predmetov, s prilagoditvami v načinu izvajanja. Nosilci so bili pozvani, da pouk za prve tri letnike zaključijo do 31. 5. 2020.

Pri predmetih, ki vključujejo oblike pouka, kot so laboratorijske vaje, klinične vaje, se lahko izvede najmanj 70% predvidenega obsega, po presoji nosilca predmeta. V termine, kjer bi se sicer izvajale oblike pouka, ki jih ni mogoče izvesti (npr. vaje), lahko nosilci predmetov uvrstijo druge oblike pouka (seminarji, klinični primeri, DOŠ, itd.) in tako deloma nadomestijo vaje

Sprotna preverjanja znanj se izvedejo na prilagojen način. Po presoji nosilcev predmetov se lahko določena sprotna preverjanja znanj, kjer izvedba časovno ali tehnično ni mogoča, opustijo.
 

IZPITI:

Končna preverjanja znanj (izpiti) se izvedejo v razpisanih rokih. Način izvajanja preverjanj znanja se zaradi izjemnih razmer lahko prilagodi in ni potrebno, da je v celoti tak, kot je zapisan v najavi pouka za to študijsko leto. 
Študenti se morajo, ne glede na način izvedbe preverjanj znanj in veščin, prijaviti na izbrani izpitni rok, saj sicer vpis ocene ne bo možen.

 

4., 5. in 6. letnik:

Pri predmetih 4. in 5. letnika se izvede teoretični del pouk, kolikor je mogoče po obsegu, vsebini in v časovnih terminih po urniku.

Praktični del pouka se izvede, ko bodo vzpostavljeni pogoji zanj.

Dopustno je, da se po presoji nosilcev predmetov opravi le del (vsaj 70%) predvidenega kliničnega in praktičnega dela pouka. V termine, kjer bi se sicer izvajale oblike pouka, ki jih ni mogoče izvesti (npr. klinične vaje), lahko OE in nosilci predmetov uvrstijo druge oblike pouka (seminarji, klinični primeri, DOŠ, itd.) in tako deloma nadomestijo vaje

Sprotna preverjanja znanj se izvedejo na prilagojen način. Po presoji nosilcev predmetov se lahko določena sprotna preverjanja znanj, kjer izvedba časovno ali tehnično ni mogoča, opustijo.
 

IZPITI (4. in 5. letnik):

Izvedejo se tudi delna končna preverjanja znanj, ki predstavljajo teoretični del izpita, lahko tudi v prilagojeni obliki. Pri izpitih, ki sestojijo iz praktičnega in teoretičnega dela, se teoretični del (pisni in/ali ustni izpit) izvede v razpisanem roku. Praktični del pouka predmeta se izvede po sprostitvi omejevalnih ukrepov in če učne ustanove to omogočajo. Ko študent izvede praktični del pouka, se študentu omogoči izvedba praktičnega dela izpita in končna ocena izpita in ocena vpiše v VIS. Če do 18. 9. 2020 ne bo možno opraviti praktičnega usposabljanja, se študentu vpiše začasna ocena v VIS s pripombo, da mora opraviti še praktični del izpita. Praktični del pouka pri predmetu študent opravi v dogovoru z nosilcem predmeta, takoj po sprostitvi omejevalnih ukrepov oziroma, ko bo to možno, ob upoštevanju določil učnih kliničnih enot, najkasneje pa do 31. 12. 2020 ali do zaključka 6. letnika. Ko študent opravi praktični del pouka in opravi praktični izpit, se študentu v VISu pri oceni izbriše Opomba - Neopravljene obveznosti pri predmetu.
Študenti se morajo, ne glede na način izvedbe preverjanj znanj in veščin, prijaviti na izbrani izpitni rok, saj sicer vpis ocene ne bo možen.

 

6. letnik EMŠ Medicina

Pri predmetih 6. letnika, kjer pouk poteka v obliki individualnih kliničnih vaj, se izvajanje prilagodi vsakemu študentu. Posamezni predmeti organizirajo klinični pouk takoj, ko bodo to dopuščale razmere. V termine, kjer bi se sicer izvajale oblike pouka, ki jih ni mogoče izvesti (npr. klinične vaje), lahko OE in nosilci predmetov uvrstijo druge oblike pouka (seminarji, klinični primeri, DOŠ, itd.) in tako deloma nadomestijo vaje.

Pri predmetih, kjer pouk poteka kot kombinacija teoretičnega in praktičnega (klinične vaje) pouka, veljajo enaka pravila kot za predmete 4. in 5. letnika.

Klinične vaje: Kliničnih vaj predmetov, ki niso bile izvedene v obdobju od 6. 3. - 23. 3. 2020, ni potrebno nadomeščati in se smatrajo kot priznane.

 

IZPITI (6. letnik)

Če ima študent opravljene vse obveznosti za pristop k izpitu, se končno preverjanje znanja in veščin izvede v razpisanih rokih v izpitnih obdobjih na prilagojen način. 
Če študent nima izpolnjenih vseh pogojev za pristop k izpitu, mora, ko bodo razmere to dopuščale, opraviti vse obveznosti (npr. klinične vaje, druge oblike pouka ...) po navodilih nosilcev predmeta. Končno preverjanje znanja in veščin se izvede po tem, ko študent opravi vse obveznosti.
Študenti se morajo, ne glede na način izvedbe preverjanj znanj in veščin, prijaviti na izbrani izpitni rok, saj sicer vpis ocene ne bo možen.

 

PODROBNEJŠE INFORMACIJE O IZVAJANJU PREVERJANJ ZNANJ IN VEŠČIN V ČASU COVID-19 UKREPOV (vsi letniki)

Komisija za študijske zadeve je vse nosilce predmetov pozvala, da pripravijo načrt izvajanja preverjanja znanj in veščin za posamezni predmet. Nosilci morajo študente o načrtu izvajanja izpitov obvestiti preko predstavnikov letnikov, obvestilo pa mora biti objavljeno tudi na spletni strani predmeta.

IZPITNI ROKI :

Kolikor je le mogoče, se je potrebno držati obstoječih rokov in načinov preverjanja. Zaradi izjemnih razmer je dovoljeno, da vsak nosilec predmeta oz. katedra in inštitut prilagodi preverjanje tako, da je v izjemnih razmerah izvedljivo, ob tem pa ohrani zahtevane kriterije kakovosti.