Javni razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus+ (PODALJŠANJE)

1. UVOD

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Univerza v Ljubljani podpisala sporazum s Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), v okviru katerega objavlja Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja Univerze v Ljubljani z namenom usposabljanja v tujini (ki se lahko kombinira tudi z virtualno mobilnostjo).

Mobilnost osebja za namen usposabljanja (Erasmus+ STT) (»Staff Mobility for Training«) se v okviru programa Erasmus+ med programskimi državami (KA131) nanaša na mobilnost neakademskega osebja (zaposleni v plačnih skupinah H in J) visokošolskih institucij z namenom usposabljanja.

Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami, so članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Republika Severna Makedonija in Srbija.

Namen razpisa je v okviru odobrenih sredstev omogočiti osebju Univerze v Ljubljani usposabljanje v tujini, izobraževalne obiske na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov (job shadowing) na partnerskih visokošolskih institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah. Posledično mobilnost osebja pripomore tudi k povečanju kakovosti in kvantitete študentske mobilnosti na Univerzi v Ljubljani v okviru programa Erasmus+.

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • omogočiti, da zaposleni na izobraževalni instituciji pridobijo tako znanja in izkušnje dobrih praks v tujini kot tudi praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo delo in strokovni razvoj;
 • spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj;
 • ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi in podjetji;
 • ustvarjanje priložnosti za strokovni in poklicni razvoj, izboljšanje kompetenc ter povečanje zadovoljstva na delovnem mestu;
 • okrepiti podporo in spodbudo mobilnosti za študente;
 • spodbujati zaposlene na izobraževalni instituciji, da postanejo mobilni.

Organizacija gostiteljica mora biti visokošolska institucija, ki je nosilka ECHE listine ali katera koli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, s sedežem v programski državi.

 

2. Upravičeni prijavitelji in osnovni pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati

Prijavitelj mora izvajati mobilnost v sodelujoči programski državi, ki ni država organizacije pošiljateljice ali država stalnega prebivališča prijavitelja.

Na ta razpis ni mogoče prijaviti mobilnosti, ki vključujejo udeležbo na konferencah v tujini.

Prijavitelj na ta razpis je lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih − zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno) in spada v plačno skupino H ali J. 

 

3. Trajanje posamezne mobilnosti

 

Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene od 1. 10. 2023 do porabe sredstev. Na podlagi Sklepa Univerze v Ljubljani je obdobje upravičenosti podaljšano.

Dotacija se ne sme dodeliti za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje spletne prijave za Erasmus+ dotacijo in za katere ni bil izdan Sporazum o Erasmus+ financiranju pred začetkom mobilnosti ter urejen potni nalog na članici zaposlenega.

Skupno trajanje obdobja mobilnosti v okviru tega razpisa ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna dneva za posamezno dejavnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot pred prvim dnem dejavnosti v tujini in/ali en dan (oziroma dva dni pri zelenem potovanju) za pot po zadnjem dnevu aktivnosti. 

Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati strnjeno.

 

4. Erasmus+ finančna dotacija za mobilnost osebja z namenom usposabljanja

Erasmus+ STT finančna dotacija je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja v tujini.

Najvišji znesek dotacije predstavlja vsoto dotacije za bivanje in dotacije za pot. V skladu s slovensko zakonodajo se prijavitelju izplača dotacija v višini dejanskih stroškov, skladno z obračunanim potnim nalogom. Pogoj za financiranje mobilnosti je, da se zaposleni celoten čas mobilnosti nahaja v kraju gostujoče institucije.

V okviru tega razpisa veljajo pri odobritvi Erasmus+ financiranja za mobilnost osebja z namenom usposabljanja naslednje omejitve:

 • odobrenim prijaviteljem (zaposlenim UL v plačilni skupini H ali J) se odobri Erasmus+ STT financiranje za največ 5 dni (izključujoč dneve za pot)
 • zaposleni v okviru tega razpisa (2023_24) lahko prejme največ dve Erasmus+ STT finančni dotaciji
 • posameznega usposabljanja (na isti instituciji) v tujini se lahko udeležita največ dva zaposlena iz iste članice UL

Erasmus+ finančna dotacija se lahko izplača le za izvedene mobilnosti. V primeru, da se Erasmus+ mobilnost odpove in so pred odhodom na mobilnost stroški že nastali, le-teh ni mogoče povrniti s finančno dotacijo Erasmus+ STT.

 

5. Postopek prijave

 • Zaposleni oddajo prijavo za ERASMUS+ STT na UL MF v Mednarodno pisarno (jerneja.celofiga(at)mf.uni-lj.si). Pogoj za prijavo je izpolnjen in z vseh strani podpisan Erasmus+ Sporazum za mobilnost osebja z namenom usposabljanja (Erasmus+ Mobility Agreement for Training), ki ga zaposleni priloži prijavi. O ustreznosti vsebine usposabljanja in odobritvi prijave odloči odgovorna oseba na članici (Mednarodna pisarna) s podpisom Erasmus+ Sporazuma za mobilnost osebja z namenom usposabljanja.
 • Po prejemu prijave UL prijavitelje obvesti o prejemu prijave na razpis in posreduje navodila o oddaji spletne prijave za Erasmus+ STT dotacijo, ki mora biti oddana vsaj 10 delovnih dni pred začetkom mobilnosti.

Vsaka mobilnost je upravičena do dodelitve zgolj ene dotacije iz proračuna EU.

Osebe s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za sofinanciranje dodatnih stroškov, ki bi utegnili nastati v času mobilnosti.

ROK ZA PRIJAVE: Do porabe sredstev oz. najkasneje 14 dni pred predvidenim odhodom na mobilnost.

Vse podrobnejše informacije o razpisu, vključno s finančnimi shemami so na voljo v spodaj priloženem razpisu.

Za morebitna dodatna vprašanja sem vam na razpolago v Mednarodni pisarni: mag. Jerneja Čelofiga (01 543 7801 ali jerneja.celofiga(at)mf.uni-lj.si).

RAZPIS

PRIJAVNICA

STT Dogovor o usposabljanju

Sklep o podaljšanju razpisa

Podatki o objavljenih STT tednih usposabljanja so na voljo na tej povezavi

 

Glacier steklenica PRINT.png