Novi redni profesorji UL Medicinske fakultete

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je na svečanosti 21. decembra razglasil nove redne profesorje Medicinske fakulete Univerze v Ljubljani.

Novi redni profesorji UL Medicinske fakultete so 21. decembra 2017 postali:

  • prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med., za področje interna medicina, 
  • prof. dr. Matjaž Bunc, dr. med., za področje interna medicina,
  • prof. dr. Toma Marš; dr. med., univ.dipl.biol., za področje patološka fiziologija,
  • prof. dr. Manica Mueller – Premru, dr. med., za področje mikrobiologija in imunologija,
  • prof. dr. Mirta Koželj, dr. med., za področje interna medicina,
  • prof. dr. Darja Paro Panjan, dr. med., za področje pediatrija,
  • prof. dr. Peter Pregelj, dr. med., za področje psihiatrija,
  • prof. dr. Adolf Lukanović, dr. med., za področje ginekologija in porodništvo.


Zbrane je nagovoril slavnostni govornik prof. dr. Adolf Lukanović:

Spoštovani rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, spoštovani dekani, spoštovani gostje, spoštovane redne profesorice in redni profesorji.

V izredno čast mi je, da vas lahko nagovorim v imenu novoizvoljenih rednih profesoric in profesorjev.

Hrabri in veseli me spoznanje, da nas združujejo visoke moralno etične vrednote izhajajoče iz tradicije preteklosti.  Historia est lux veritatis (zgodovina je luč resnice) in Historia vitae magistra (zgodovina je učiteljica življenja).

Izobraževanje in raziskovanje je naša obveza stalnica in mora  zajemati dejavnosti, s katerimi bomo  intelektualno, telesno in socialno dozorevali in pridobili nova znanja, spretnosti ter razvijali nova stališča in vrednote. S tem bomo spremenili pogled na sedanjost, na soljudi ter hkrati sooblikovali našo prihodnost. Vzgoja in učenje sta porok za dosego tega cilja   in to je pravzaprav sinonim za nadaljnje razvijanje osebnostnih lastnosti kot so motivacija za raziskovanje novega in strokovni razvoj. To je oblika nadgradnje osebnostnega razvoja, kjer s sistematično, načrtno dejavnostjo pridobivamo, bolj želene osebnostne lastnosti ter svoje izkušnje bogatimo z novimi spoznanji o sebi in svetu in kot je dejal kitajski filozof Konfucij 500 let pr.n.š.: »Z izobraževanjem si lepšamo svoj lastni Jaz. Brez sramu se učimo in sprašujmo! Vprašanja in raziskovanja so korenine znanja, mišljenje in razmišljanje pa sta pot do njega«

Krepiti moramo  avtonomnost razmišljanja  o samostojnosti znanstveno raziskovalnega dela, osebnostni razvoj in ustvarjalnost.  Razvijati moramo  pogled na samega sebe, na svoje okolje, čustva, motive, sposobnosti. S tem  vzpostavljamo  notranji dialog, iz katerega se razvije občutek vrednosti, preko tega pa zdravo okolje, ki omogoča strokovni napredek. In spet h Konfuciju, ki je dejal: »Učiti se brez misli je nično. Misliti in se nič naučiti pa je nevarno.« Za predrugačenje življenjskih vrednot je  pomembno izobraževanje in raziskovanje, ki temelji na razvoju človeka, kot inovativnega bitja, kjer so postavljeni na prvo mesto posameznikov razvoj in njegova sreča s ciljem ustvariti večjo blaginjo družbe.  Potrebna je nova vzpodbuda, da bi se izobraževanje in usposabljanje odzvalo na prihodnje potrebe po inovativnosti. To pomeni, da je treba gojiti ustvarjalnost in znanstveno raziskovalno delo. Spoštovani: ne pozabite: Učenje je kot veslanje proti toku. Takoj ko prenehaš veslati, te odnese nazaj.

Kljub zaostrenim razmeram in neizprosnem ritmu današnjega sveta, ko se izgubljajo obče človeške vrednote znamo in zmoremo priznati sebi in vsem drugim pomen tradicionalnih  etičnih načel. Smo »sodobna« družba, vendar smo hote ali nehote prevzeli drugačne vrednote, ki se odmikajo od tradicionalnih etičnih in moralnih idealov, ki so od nekdaj dajali v ospredje poštenost, humanost, resnicoljubnost  in človekoljubnost.

Ustvarjali bomo delovno okolje, ki bo temeljilo na razvoju posameznikove svobode - ta z znanjem postane svobodnejši. Svoboda pa je pogoj za razvoj inovativne miselnosti. Pogoj za osvoboditev samega sebe pa je moč in drznost in kot so nekoč modrovali AUDENTES DEUS IPSE IUVAT (drznim pomaga sam bog). Namreč zgodovina nas uči, da uspeh gradijo drzni, ki verjamejo vase in si upajo spreminjati ustaljene stvari.

Vztrajati moramo na poti, ki so jo začrtali že naši  predhodniki. Izobraževanje in raziskovanje naj bo most v stalnem pretoku novih informacij, ki nam bodo omogočale  razumevati življenske resnice in pomagale pri vsakodnevnem strokovnem, raziskovalnem in  pedagoškem delu.

Prof. dr. Adolf Lukanović