Seznam rednih profesorjev izvoljenih na Senatu UL v letu 2020

 

Seznam rednih profesorjev izvoljenih na Senatu UL v letu 2020  (zaposleni ter habilitirani na UL MF ) 

 

1. prof. dr. Maja Pohar Perme, univ. dipl. mat., redna profesorica za področje biostatistika  in biomedicinska informatika 

Prof. dr. Maja Pohar Perme je leta 2002 diplomirala na Fakulteti za matematiko in fiziko ter leta 2007 doktorirala iz Statistike na Univerzi v Ljubljani. Od leta 2003 je zaposlena na Inštitutu za biostatistiko in medicinsko informatiko Medicinske fakultete, najprej kot mlada raziskovalka, nato asistentka, od leta 2019 kot profesorica in predstojnica inštituta. Poučuje na vseh ravneh študija Univerze v Ljubljani,  aktivno skrbi za razvoj statistike v Sloveniji, je predsednica programskega sveta magistrskega programa Uporabna statistika. Njeno področje raziskovanja je analiza preživetja, najbolj odmevni so njeni članki s področja relativnega preživetja, na tem področju je razvila metodo, ki se imenuje po njej in predstavlja standard analize podatkov preživetja po raku. Njena bibliografija obsega 75 člankov v revijah z IF, približno polovica je člankov, ki predstavljajo novo statistično metodologijo, druga polovica je rezultat sodelovanja z raziskovalci v medicini.

2. prof. dr. Metka Volavšek, dr. med., redna profesorica za področje patologija 

Prof. dr. Metka Volavšek, dr.med., rojena 1962 v Celju, 1987 diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (MFUL); specialistka patologije 2003, magisterij 1998, doktorat 2003.Na Inštitutu za patologijo (IP) MFUL zaposlena od leta 1988; mesto asistenta 1995, učitelja 2018; prva izvolitev v naziv asistentke-področje patologije 1992, docentke 2003, izredne profesorice 2014, redna profesorica od 28.1.2020.V COBISSU >220 del (125 znanstveno/razisk., 33 z IF >0,1; citatov 349; h-index:12, vabljena predavanja doma/tujina; mentorica 3 doktorati, 4 specializacije-patologija); urednica/soavtorica monografije založbe Springer, prejela nagrado prof. Franceta Hribarja 2013, zlat kovanec občine Ivančna Gorica 2014, Častno Gallusovo značko 2019; predsednica Strokovnega sveta za patologijo, podpredsednica Združenja za patologijo in sodno medicino.Strokovno/razisk. usmerjena v urološko, gastrointestinalno, patologijo glave/vratu; na IP vodja laboratorija, skupine za kakovost (ISO9001:2015).

3. prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med., redna profesorica za področje javno zdravje 

Prof. dr.  Vesna Zadnik je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani habilitirana na področju javnega zdravja. Kot specialistka javnega zdravja na Onkološkem inštitutu Ljubljana vodi sektor Epidemiologija in register raka. Na INSERM-ovem inštitutu Antecipe Univerze v Caenu, Francija je bila daljši čas gostujoča raziskovalka in predavateljica. Usmerja in izvaja poglobljene epidemiološke raziskave o zbolevnosti za rakom, časovnih trendih, prostorski razporeditvi, preživetju bolnikov z rakom, uspešnosti presejalnih programov, idr. Njena bibliografija zajema 364 bibliografskih enot, objavila je 65 del v revijah s faktorjem vpliva, ima več kot 1000 čistih citatov in H indeks 22. Kot pedagog izvaja predmete na vseh treh stopnjah univerzitetnega študija in je mentorica pri magistrskih, doktorskih in specialističnih nalogah. Je članica številnih domačih in mednarodnih strokovnih in raziskovalnih skupin, med ostalim predstavlja evropske registre raka v zboru direktorjev Mednarodne zveze registrov raka ter je koordinatorica za področje spremljanja bremena raka v Strokovnem svetu Državnega programa za obvladovanje raka.

4. prof. dr. Ksenija Cankar, dr. med., redna profesorica za področje fiziologija 

Prof. dr. Ksenija Cankar je diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani smer Dentalna medicina. Na isti fakulteti je tudi doktorirala leta 2001. Od leta 1991 je zaposlena na Inštitutu za fiziologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, od leta 2015 na učiteljskem mestu. Sodeluje pri pouku s področja Fiziologije na Medicinski fakulteti, Fakulteti za farmacijo, Zdravstveni fakulteti in fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica pri enem doktoratu znanosti, petih študentskih fakultetnih Prešernovih nagradah in štirih priznanjih. Leta 2009 je zaključila specializacijo iz Zobnih bolezni in endodontije. Na raziskovalnem področju se ukvarja z reaktivnosti srca in ožilja pri zdravih ljudeh in pri ljudeh z različnimi bolezenskimi stanji. Ukvarja se tudi z oceno funkcije tkiv ustne votline. Objavila je 28 člankov v revijah z indeksom citiranosti in ima več kot 240 čistih citatov. Sodeluje tudi kot recenzentka v številnih revijah s faktorjem vpliva.

5. prof. dr. Simona Gaberšček, dr. med., redna profesorica za področje interna medicina 

Prof. dr. Simona Gaberšček je maturirala  na Gimnaziji Miloša Zidanška (sedanji II. gimnaziji Maribor) in na Srednji glasbeni šoli (sedanjem Konservatoriju Maribor). Diplomirala je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je na Kliniki za nuklearno medicino v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, od leta 2008 pa še na Katedri za interno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Magistrirala je leta 1991 z nalogo »Vpliv kalcija, serotonina in njune kombinacije na folikularne celice FRTL-5 in vitro«, doktorirala pa leta 1999 z nalogo »Vpliv litija na celični liniji FRTL-5 in CHO ter na humane ščitnične folikle in vitro«. Leta 1998 je postala specialistka interne medicine, leta 2005 pa še specialistka nuklearne medicine. Gostovala je na Medicinski fakulteti v Gradcu v Avstriji. Leta 2000 je bila izvoljena v naziv asistentke, leta 2004 v naziv docentke, leta 2014 v naziv izredne profesorice, 16. 6. 2020 pa v naziv redne profesorice za področje interna medicina. 

6. prof. dr. Jernej Pajek, dr. med., redni profesor za področje interna medicina 
Prof. dr. Jernej Pajek, dr.med. je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2000. Doktorsko delo »Biokompatibilnost raztopin za peritonealno dializo« je uspešno zagovoril leta 2006.  Leta 2008 in 2015 je opravil specialistična izpita iz interne medicine in nefrologije. Gostovanja in usposabljanja je opravljal na inštitutu Baxter Novum Institute, Karolinska Institutet, v univerzitetni bolnišnici Manchester Royal Infirmary, Manchester, Velika Britanija ter v Maastricht University Medical Centru+, Haart+Vaat Centrum, Nizozemska. Leta 2018 je pridobil certifikat Executive Healthcare Leadership, Cornell University, ZDA. Od leta 2000 dalje je zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer trenutno opravlja delo višjega zdravnika specialista in vodi Center za peritonealno dializo in kronično hemodializo. Od leta 2020 dalje je zaposlen na katedri za interno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. Raziskovalno deluje na področjih ledvičnih nadomestnih zdravljenj in nefarmakoloških zdravljenj kroničnih bolnikov.

7. prof. dr. Miha Arnol, dr. med., redni profesor za področje interna medicina 

Prof. dr. Miha Amol je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (MF UL) leta 2000. Dobil je dekanovo priznanje za odličen uspeh na dodiplomskem študiju. Od 2000 do 2003 je bil asistent na Inštitutu za fiziologijo, MF UL. Od leta 2004 je zaposlen na Kliničnem oddelku za nefrologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKCL). S pohvalo je opravil specialistična izpita iz inteme medicine in nefrologije. Doktoriral je leta 2008 na MF UL. Leta 2007 se je eno leto izpopolnjeval na Oregon Health & Science University, Portland, Oregon, ZDA. Leta 2014 (3 mesece) in 2015 (2 meseca) se je izpopolnjeval na Univerzi Charité v Berlinu. Klinično in raziskovalno se posveča transplantacijski medicini, predvsem optimizaciji imunosupresijskega zdravljenja, spremljanja srčno-žilnih dejavnikov tveganja po presaditvi ledvice in uporabi neinvazivnih označevalcev okvare presajene ledvice. Je vodja Centra za transplantacijo ledvic Kliničnega za nefrologijo, pomočnik strokovne direktorice UKCL za raziskovalno dejavnost in od leta 2019 predstojnik Kliničnega oddelka za nefrologijo UKCL.

8. prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., redna profesorica za področje onkologija 
Prof. dr. Janja Ocvirk je leta 1991 diplomirala na Medicinski fakulteti UL, leta 1997 postala specialist interne medicine.  Magistrirala je leta 1995 in doktorirala leta 2000. Odlična onkologinja ob svojem zahtevnem kliničnem delu vodi Sektor internistične onkologije OIL in je tudi vodja multidisciplinarnega tima za melanom in druge kožne rake, sodeluje v strokovnih telesih, kot so Komisija za razvrščanje na listo zdravil pri ZZZS, Strokovni svet programa Svit, Strateški svet za zdravila pri MZ RS  in drugih. Vodi pripravo različnih onkoloških izobraževanj, kot so Dnevi internistične onkologije, Šola o melanomu, tumorjev prebavil, Imunoterapija v onkologiji itd. Je članica uredniškega odbora Onkologije, in revije MEMO. Njeno glavno področje je sistemska terapija pri zdravljenju rakov kože in prebavil. Sodelovala je pri več mednarodnih raziskovalnih projektih in študijah. Objavila je vrsto raziskovalnih člankov v uglednih medicinskih revijah in nastopila kot govornica na več mednarodnih kongresih.

9. prof. dr. Matej Drobnič, dr. med., redni profesor za področje ortopedija 

Prof. dr.  Matej Drobnič je zaposlen na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana ter na Katedri za ortopedijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Doktoriral je leta 2006 na Interdisciplinarnem podiplomskem študiju Biomedicina Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je opravil specializacijo iz ortopedske kirurgije v UKC Ljubljana. Kot ortoped in učitelj je gostoval na Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary, University of London v Veliki Britaniji leta 2012. Pri ortopedskem delu se usmeril v rekonstrukcijske in regenerativne posege na spodnjih udih ter športne poškodbe. Je vodja Oddelka za rehabilitacijo in vodja dejavnosti za ortopedijo stopala na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana. Je tudi aktualni predstojnik Katedre za ortopedijo, Medicinske fakultete v Ljubljani. Sodeloval je pri 17 nacionalnih in 4 mednarodnih raziskovalnih projektih. Njegova akademsko udejstvovaje zajema preko 200 bibliografskih enot in preko 80 različnih predavanj. Bil je tajnik Združenja ortopedov Slovenije in je trenutni predsednik Društva za celično in tkivno inženirstvo Slovenije ter predsednik Stalnega strokovnega sveta za ortopedijo pri Slovenskem zdravniškem društvu. Je aktivni član več domačih in mednarodnih ortopedskih združenj ter član uredniškega odbora revije American Journal of Sports Medicine. Bil je mentor 15 zaključenim diplomskim delom ter štirim doktoratom. 

10. prof. dr. Ksenija Rener Sitar, dr. dent. med., redna profesorica za področje stomatološka protetika 

Prof. dr. Ksenija Rener Sitar je specialistka za stomatološko protetiko in specialistka za ustnoobrazno bolečio (ZDA). Od 2019 je predstojnica na Katedri za stomatološko protetiko, Medicinska fakulteta, UL. Opravila je dve gostovanji na Univerzi v Minnesoti, ZDA in imela šest vabljenih predavanj na tujih univerzah. Je avtorica ene patentne prijave. Je predsednica Sveta 3. letnika EMŠ Dentalna medicina in vabljena članica Komisije za študijske zadeve UL MF. Je članica International College of Dentists, Habilitacijske komisije na MF, Odbora za bolnišnično zdravstvo pri Zdravniški zbornici in nadzornega sveta Sekcije za stomatološko protetiko pri SZD ter uredniškega odbora pri dveh znanstvenih revijah s faktorjem vpliva. Področja raziskovanja: kakovost življenja, ustnoobrazna bolečina in uporaba plazme v stomatološki protetiki. Leta 2017 je dobila študentsko priznanje za »NAJ PROFESORICO«. Vzpostavila je bilateralno študentsko izmenjavo z Virginia Commonwealth University ter Univerzo v Minnesoti.