Trojni kampus Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

UNIVERZA V LJUBLJANI MEDICINSKA FAKULTETA

1.            Kampus Vrazov trg KVT I:

Ocena: 84,7 mio € z DDV (tekoče cene)

Neto tlorisna površina: 21.065 m2  

Predviden zaključek: Q2 2026 in predaja uporabnikom konec 2026

Trenutno stanje in predvidene dejavnosti:

 • v teku je izvedba gradenj (izvedena so arheološka dela, rušitvena dela, zemeljska dela z izkopi, preseljen je montažni objekt, izvaja se zaščita gradbene jame, betonaža II. kleti)
 • v izdelavi in potrjevanju je načrt PZI tehnološke in laboratorijske opreme
 • pripravlja se javna naročila za splošno in za tehnološko opremo

 

Financiranje projekta KVT I: Načrta za okrevanje in odpornost (NOO - nepovratna sredstva), proračun RS, in lastna sredstva MF

 

Projekt poteka skladno s časovnico. V izvedbi so zemeljska dela, zaščita gradbene jame in betonažna dela temeljenja druge kleti. V izdelavi je izvedbena dokumentacija PZI za tehnološko in laboratorijsko opremo, v pripravi je razpisna dokumentacija za izvedbo JN opreme.  

IMG_20240710_122221_HDR.jpg

UNIVERZA V LJUBLJANI MEDICINSKA FAKULTETA

2.            Kampus Vrazov trg KVT II:

Ocena: 11,5 mio € z DDV (tekoče cene)

Neto tlorisna površina: 2.390 m2  

Predviden zaključek: Q4 2027 in predaja uporabnikom Q2 2028

Trenutno stanje in predvidene dejavnosti:

 • s strani ZVKDS so posredovane dopolnjene smernice za načrtovanje
 • v izdelavi je razpisna dokumentacija za JN projektiranja
 • pričetek projektiranja Q4 2024, predvidena pridobitev GD Q3 2025, predviden pričetek gradnje GOI dela Q1 2026, zaključek gradnje Q4 2027  in predaja uporabnikom Q2 2028

Financiranje projekta KVT II: sredstva iz naslova Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ) (Uradni list RS, št. 162/21) in  lastna sredstva UL MF.

 

Usmeritve ZVKDS so zahtevale zmanjšanje površin in s tem korekcijo programa, ki se ga bo umeščalo v objekt KVT II (dekanat, CMK, »Pajzl«, skupne tehnične površine in komunikacije). V izdelavi je razpisna dokumentacija za JN projektiranja za rekonstrukcijo stavbe in izgradnjo povezovalnega podzemnega dela v 1. kleti (navezava na KVT I).  

 

UNIVERZA V LJUBLJANI MEDICINSKA FAKULTETA

3.            Kampus Zaloška KZ:

Ocena: 119,5 mio € z DDV (tekoče cene)

Bruto tlorisna površina: 29.246 m2 (od tega 5.610 m2 podzemne garažne hiše)

Neto tlorisna površina: 20.090 m2 in 4.570 m2 (skupaj cca 24.660 m2)

Arhitekturni natečaj zaključen Q3 2024, projektiranje in pridobitev GD za celoto do Q4 2025

Pričetek gradnje in rušitvena dela sklop Z1 Q2 2027 – Q2 2030

Predviden zaključek I. etapa Q2 2030 in predaja uporabnikom Q3 2030

Pričetek gradnje in rušitvena dela sklop Z2 Q2 2031 – Q3 2032

Predviden zaključek II. etapa Q3 2032 in predaja uporabnikom Q4 2032

 

Trenutno stanje in predvidene dejavnosti:

 • V teku je izvedba arhitekturnega natečaja, objava natečaja januar 2024, zaključek natečaja julij 2024; https://zaps.si/natecaji/kampus-zaloska/
 • Pogajanja s projektanti avgust 2024
 • Predvideno je projektiranje po etapah, predviden je redni (integralni) postopek pridobivanja GD
 • Predvidena je izgradnja v dveh etapah, ki je delno vezana v I. etapi na selitev programa iz lokacije Zaloška na lokacijo KVT I in v II. etapi na preselitev dela programa (IMI) znotraj lokacije KZ

 

Financiranje projekta KZ: sredstva iz naslova Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ) (Uradni list RS, št. 162/21) in lastna sredstva UL MF.

​​​​​​​

kampus_2.png

 

Aktivnosti v zvezi s KZ potekajo skladno z načrtovano dinamiko. Na arhitekturni natečaj se je odzvalo osem natečajnikov, podeljene so bile tri nagrade in dve zvišani priznanje in eno priznanje. Naročnik bo izvedel pogajanja z vsemi nagrajenimi elaborati. V septembru se načrtuje podpis pogodbe s projektanti in  pričetek projektiranja.

 

UNIVERZA V LJUBLJANI MEDICINSKA FAKULTETA

4.            Kampus Korytkova KK1:

Ocena: 65,5 mio € z DDV (tekoče cene)

Bruto tlorisna površina: 17.602 m2 (rekonstrukcija) in 1.124 m2 nadzidava pritlične terase

Energetska prenova s statično sanacijo

Pridobitev GD za celovito prenovo Q2 2025

Pričetek gradnje I. faza (klet) Q3 2026 – Q2 2027

Predviden zaključek I. faza in predaja uporabnikom Q2 2027

Pričetek gradnje II. faza Q3 2028 – Q2 2030

Predviden zaključek II. faza in predaja uporabnikom Q2 2030

Pričetek gradnje III. faza Q3 2030 – Q2 2032

Predviden zaključek III. faza in predaja uporabnikom Q2 2032

 

Trenutno stanje in predvidene dejavnosti:

 • V teku je izdelava RD za projektiranje

 

V celovito energetsko prenovo in sanacijo stavbe na Korytkovi je vključena tudi protipotresna sanacija stavbe. Predvideno je pridobivanje gradbenega dovoljenja za celotno stavbo, z opredeljeno faznostjo del (štiri faze). V I. fazi se predvidi celovita sanacija kleti, v naslednjih fazah pa postopoma prenova ostalih delov stavbe in nadzidava pritlične terase.

 

​​​​​​​___________________________________________________________________________________________

Medicinska fakulteta UL uresničuje načrt prostorskega in infrastrukturnega razvoja – Trojni kampus UL Medicinske fakultete za obdobje 2018 – 2030. Cilj projektov kampus Vrazov trg, kampus Korytkova in kampus Zaloška je izgradnja in vzpostavitev sodobno infrastrukturo za pedagoško, strokovno-zdravstveno in znanstveno raziskovalno dejavnost ter zagotovi ustrezne prostorske razmere s potrebnimi kapacitetami za povečanje razpisnih mest za študijske programe.
 

Izgradnja Kampusa Vrazov trg


Projekt Kampus Vrazov trg (KVT) je namenjen vzpostavitvi sodobnega izobraževalnega središča - gradnja objekta v velikosti 23.423,26 m2 BTP ki bo:

 • povečal prostorsko in kadrovska kapaciteto, kar bo omogočilo znatno povečanje vpisa in sicer iz zdajšnjih 205 vpisnih mest za medicino in 55 vpisnih mest za dentalno medicino na 250 vpisnih mest medicino in 60 vpisnih mest za dentalno medicino s študijskim letom 2026/2027,
 • povečana prostorska in kadrovska kapaciteta UL MF bo rezultirala v večjem številu diplomantov (zdravnikov in zobozdravnikov), s čimer bomo prispevali k zadostnemu številu diplomantov, ki so potrebni za zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema, od leta 2026 bo v zdravstveni sistem na leto vstopilo 50 diplomantov, od leta 2031 pa 100 diplomantov več kot v letu 2022,
 • ustreznejši usposobljenosti diplomantov za zagotavljanje vse večjih potreb zdravstvenega sistema,
 • vzpostavitvi centra za učenje kliničnih veščin za zdravnike in zobozdravnike in zdravstvene delavce v izvenbolnišničnih pogojih in s tem omogočanje varnejše in kakovostnejše obravnave bolnikov v bolnišničnem okolju,
 • boljšim pogojem dela drugih zaposlenih.

 

Potek izgradnje Kampusa Vrazov trg

 

 • Arhitekturni natečaj – objava september 2021, zaključen marec 2022
 • Izbor projektanta – april 2022
 • Pridobljeno gradbeno dovoljenje za novogradnjo – marec 2023
 • Izdelana projektna dokumentacija PZI – marec 2023

 

KVT - Avditorij
KVT – Avditorij

 

KVT – Vhodna avla
KVT – Vhodna avla

 

KVT – Hodnik 1.nadstropje
KVT – Hodnik 1.nadstropje

 

KVT – Glavna avla
KVT – Glavna avla

 

 • Dokončana rušitvena dela – maj 2023
Potek rušitvenih del na območju KVT
Potek rušitvenih del na območju KVT

 

 • Objava JN za izbiro izvajalca GOI del – junij 2023
 • Predviden zaključek  investicije – junij 2026.


Odprtje razstave natečajnih elaboratov s predstavitvijo idejne zasnove Kampus Vrazov trg

 

Spoštovani!

Vljudno vabljeni na Otvoritev razstave natečajnih elaboratov s predstavitvijo idejne zasnove

Kampus Vrazov trg 

v organizaciji UL Medicinske fakultete in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

Dogodek bo potekal v sredo 1. junija 2022 s pričetkom ob 13:30 v Srednji predavalnici (kampus Korytkova):

 

PROGRAM

 • Uvodni nagovor koordinatorja projekta Kampus Vrazov trg UL MF – prof. dr. Tomaž Marš in podpredsednice ocenjevalne komisije javnega natečaja - prof. dr Maruša Zorec
 • Prostorska vizija UL Medicinske fakultete – prof. dr. Igor Švab, dekan
 • Javni enostopenjski natečaj Kampus Vrazov trg – prof. dr. Maruša Zorec, podpredsednica ocenjevalne komisije in Veronika Ščetinin, ZAPS
 • Nagovor in predstavitev avtorja prvonagrajenega elaborata in predstavitev idejne zasnove kampusa Vrazov trg – arh. Aleš Žnidaršič, Multiplan 

Nagovorom in predstavitvam bo sledila otvoritev razstave in pogostitev v avli (kampus Korytkova).


Vljudno vabljeni.

Prof. dr. Igor Švab, dr. med.
Dekan UL Medicinske fakultete

 

vabilo_kampus_VT.png


Več informacij o projektu novogradnje UL MF najdete tukaj.

 

Projekt financirata EU in MIZŠ.

 

MIZŠ logo.png                     EU logo.jpg