Razpis podiplomskih tečajev

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, razpisuje v poletnem semestru šol. leta 2022/2023 naslednja podiplomska tečaja

- JAVNO ZDRAVJE
- JAVNO ZDRAVJE OTROK, MLADOSTNIC IN MLADOSTNIKOV
- KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA - SOMNOLOGIJA

 

ad 1) Dvosemestrski podiplomski tečaj »JAVNO ZDRAVJE« je namenjen kandidatom, ki so končali univerzitetni študij medicine, dentalne medicine, zdravstvene nege, sanitarnega inženirstva, veterine, biologije, farmacije, prava, ekonomije, sociologije in politologije oz. ustrezni univerzitetni študij 2. stopnje, ter diplomantom drugih univerzitetnih študijev, če so zaposleni ali se nameravajo zaposliti v zdravstvenih zavodih ter drugih zavodih pri delih, povezanih z zdravstvenim varstvom. Šolnina za en semester znaša 1.500 EUR (+DDV). Omejitve števila slušateljev ni. Predviden pričetek tečaja bo v marcu 2023. Več informacij na Katedri za javno zdravje (nina.kosir(at)mf.uni-lj.si).

ad 2) Osem tedenski podiplomski tečaj »JAVNO ZDRAVJE OTROK, MLADOSTNIC IN MLADOSTNIKOV« je namenjen zdravnikom – specializantom pediatrije. Organiziran bo od 14. 8. 2023 do 13. 10. 2023. Predvideno število slušateljev je 30. Predvidena kotizacija znaša 704,00 EUR in se refundira iz naslova obveznih tečajev v sklopu specializacije iz pediatrije. Več informacij na Katedri za pediatrijo (branka.kenda(at)mf.uni-lj.si).

ad 3) Enosemestrski podiplomski tečaj »KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA – SOMNOLOGIJA« je namenjen nevrologom, otroškim nevrologom in v posebnih primerih tudi specialistom ostalih specialnosti (npr. internistom-pulmologom). Organiziran bo od 3. 1. 2023 do 30. 6. 2023. Predvideno število slušateljev je 4. Šolnina za en semester znaša 4.000,00 EUR z DDV. Več informacij na Kliničnem inštitutu za klinično nevrofiziologijo (tanja.trdic(at)kclj.si).

 

Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana, in sicer do 31. januarja 2023, za podiplomski tečaj Klinična nevrofiziologija – somnologija do 21. decembra. 2022.

Prijavi oziroma prošnji priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine.

 

Kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja.