Razpis podiplomskih tečajev v zimskem semestru 2020/2021

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2 razpisuje v zimskem semestru šol. leta 2020/2021   naslednje podiplomske tečaje

-  JAVNO ZDRAVJE  
-  JAVNO ZDRAVJE OTROK, MLADOSTNIC IN MLADOSTNIKOV 
-  DRUŽINSKA DINAMIKA (nadaljevalni)

ad 1)  Na dvosemestrski podiplomski tečaj   "JAVNO ZDRAVJE" se lahko prijavijo kandidati, ki so končali univerzitetni študij medicine, dentalne medicine, zdravstvene nege, sanitarnega inženirstva, veterine, biologije, farmacije, prava, ekonomije, sociologije in politologije oz. ustrezni podiplomski študij 2. stopnje ter diplomanti drugih univerzitetnih in podiplomskih študijev 2. stopnje, če so zaposleni ali se nameravajo zaposliti v zdravstvenih zavodih ter drugih zavodih pri delih, povezanih z zdravstvenim varstvom. Število slušateljev ni omejeno.  Šolnina za en semester znaša 1.500,00 EUR (+DDV). Predviden pričetek tečaja bo v marcu 2021. 

ad 2) Osem tedenski podiplomski tečaj "JAVNO ZDRAVJE OTROK, MLADOSTNIC IN MLADOSTNIKOV" je namenjen  zdravnikom – specializantom pediatrije. Organiziran bo od 16. 8. 2021 do 15. 10. 2021. Na študij bo sprejetih 30 kandidatov. Predvidena kotizacija znaša 704 EUR in se refundira iz naslova obveznih tečajev v sklopu specializacije iz pediatrije. Več informacij na Katedri za pediatrijo (branka.kenda(at)mf.uni-lj.si)

ad 3) Enosemestrski podiplomski tečaj "DRUŽINSKA DINAMIKA II (nadaljevalni) je namenjen diplomantom univerzitetnih dodiplomskih študijev humanitarne smeri oz. diplomantom univerzitetnih študijskih programov 2. stopnje (medicina, psihologija, pedagogika, socialno delo) ter tudi diplomantom, na kateri od humanističnih smeri univerzitetnega študija oz. univerzitetnega študija 2. stopnje, ki delajo z ljudmi in ki so zaključili podiplomski tečaj DRUŽINSKE DINAMIKE I (uvodni). Sprejetih bo od 15 do 20 slušateljev. Kotizacija znaša predvidoma 1.000 EUR + DDV. Pričetek tečaja bo v mesecu februarju 2021. Več informacij na kat.psih(at)mf.uni-lj.si

Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana, in sicer do 15. januarja 2021. 

Prijavi oziroma prošnji  priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine. Kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja.