Razpis podiplomskih tečajev v zimskem semestru šol. leta 2019/2020

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2 razpi¬suje v zimskem  semestru šol. leta 2019/2020   naslednje  podiplomske  tečaje:

1. KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA –   smer elektromiografija (EMG)
2. DRUŽINSKA DINAMIKA II (nadaljevalni) 
3. MALI TEČAJ OTROŠKE NEVROLOGIJE (MTON)
4. BOLNIŠNIČNA HIGIENA 

Ad 1) Na enosemestrski  podiplomski tečaj »KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA  - smer elektromiografija (EMG)«  se  lahko prijavijo kandidati - specialisti s posameznih področij medicine. Sprejeta bosta dva kandidata.  Podiplomski tečaj  bo potekal od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2020.  Kotizacija bo predvidoma znašala 4.000,00 EUR. Več informacij o tečaju vam lahko posreduje  gospa Tanja Trdič, (tanja.trdic(at)kclj.si). 

ad 2) Enosemestrski podiplomski tečaj "DRUŽINSKA DINAMIKA II (nadaljevalni)« je namenjen diplomantom univerzitetnih dodiplomskih študijev humanitarne smeri oz. diplomantom univerzitetnih študijskih programov 2. stopnje (medicina, psihologija, pedagogika, socialno delo) ter tudi diplomantom, na kateri od humanističnih smeri univerzitetnega študija oz. univerzitetnega študija 2. stopnje, ki delajo z ljudmi in ki so zaključili podiplomski tečaj DRUŽINSKE DINAMIKE I (uvodni). Sprejetih bo od 15 do 20 kandidatov. Kotizacija znaša predvidoma 1.000 EUR + DDV. Pričetek tečaja bo v oktobru  2019. Več informacij na kat.psih(at)mf.uni-lj.si

ad 3) Na enosemestrski podiplomski tečaj »MALI TEČAJ OTROŠKE NEVROLOGIJE (MTON) se lahko prijavijo kandidati – specializanti pediatrije, otroške nevrologije in nevrologije. Sprejetih bo  30 kandidatov. Kotizacija bo predvidoma znašala 750,00 EUR. Predviden pričetek tečaja bo v novembru 2019. Več informacij na Katedri za pediatrijo (branka.kenda(at)mf.uni-lj.si)

ad 4) Na enosemestrski podiplomski tečaj »BOLNIŠNIČNA HIGIENA« (tečaj iz obvladovanja okužb in bolnišnične higiene za zdravnike in zobozdravnike, zaposlene v zdravstvenih ustanovah in specializante infektologije in klinične mikrobiologije) se lahko prijavijo kandidati s končanim študijem EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina oz. visokošolskim študijskim programom Medicine in Dentalne medicine. Na tečaj bo sprejetih  25  kandidatov. Kotizacija za semester bo predvidoma  1.850,00 €  (z DDV). Pričetek tečaja bo predvidoma  27. januarja 2020.    

Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana, in sicer:
- za podiplomski tečaj »KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA  - smer elektromiografija (EMG)« do 15. avgusta 2019, 
- za podiplomska tečaja: DRUŽINSKA DINAMIKA II (nadaljevalni) in MALI TEČAJ OTROŠKE NEVROLOGIJE (MTON)  do 31. avgusta 2019. 
- za podiplomski tečaj BOLNIŠNIČNA HIGIENA do 30. oktober 2019. 

Prijavi oziroma prošnji  priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine. Kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja.