Razpis za mesto Mladega raziskovalca (m/ž) s področja nevrobiologije

Laboratorij za nevroendokrinologijo - molekularna celična fiziologija (LN-MCP) vabi kandidate, za mesto mladega raziskovalca (m/ž) na področju nevrobiologije. LN-MCP preučuje celično presnovo, mehanizme signaliziranja s sekundarnimi prenašalci, vlogo citoskeleta in znotrajceličnega transporta organelov v celicah živčnega in nevroendokrinega sistema v normalnih in patoloških razmerah. V letu 2019 razpisujemo tri mesta.


•    Mentorica doc. dr. Nina Vardjan (pilotni razpis MR+ 2019; nina.vardjan(at)mf.uni-lj.si): Presnova v astrocitih pri nevrodegeneraciji
Astrociti so celice glije v centralnem živčnem sistemu (CŽS) s številnimi homeostatičnimi funkcijami in tudi z vlogo presnovne podpore nevronov. Pri nevrodegeneraciji se v CŽS pojavijo presnovne motnje v obliki hipometabolizma. Namen raziskave bo ugotoviti, ali je v astrocitih med nevrodegeneracijo (npr. pri Alzheimerjevi bolezni) spremenjeno uravnavanje presnove, kar bi vplivalo na presnovno podporo nevronom (dostava hranil) in razvoj bolezni. Delo bo potekalo na celicah in vitro, in situ, in in vivo na živalskem modelu nevrodegeneracije s fluorescenčnimi nanosenzorji in mikroskopijo v realnem času.


•    Mentorica znan. sod. dr. Maja Potokar (maja.potokar(at)mf.uni-lj.si): Opredelitev vloge plektina, povezovalnega proteina citoskeleta, v celicah glije
Tema raziskave bo opredelitev vloge plektina, funkcionalno raznolikega, povezovalnega proteina citoskeleta v celicah glije CŽS – astrocitih. Plektin ima številna vezavna mesta in med seboj povezuje plazemsko membrano, organele in filamente citoskeleta. Motnje v izražanju in lokalizaciji citosleketa in plektina so prisotne pri različnih boleznih (npr. Alexandrova bolezen, amiotrofična lateralna skleroza), vendar so vzroki in posledice teh sprememb v živčnem tkivu še v veliki meri neraziskani. Pri raziskavi bomo uporabljali metode molekulske biologije, biokemije, mikroskopiranje (konfokalna mikroskopija in visokoločljivostne mikroskopije), kakor tudi elektrofiziologije.


•    Mentor prof. dr. Marko Kreft, somentorica izr. prof. dr. Helena H Chowdhury (marko.kreft(at)mf.uni-lj.si, helena.chowdhury(at)mf.uni-lj.si): Fiziološke lastnosti nevronov jedra Locus coeruleus
Nevroni jedra Locus coeruleus (LC) so primarni vir noradrenalina (NA) v CŽS in eden najbolj vplivnih modulatornih centrov. Izločanje NA je stimulirano z L-laktatom, ki ga v možganih sproščajo astrociti. Propadanje nevronov jedra LC je značilno pri razvoju različnih oblik demenc, pri čemer se poruši tudi velik del nevrotransmiterske signalizacije v možganih.  V nalogi bomo proučevali fiziološke učinke agonistov za laktatne receptorje in druge receptorje sklopljene s proteini G na primarnih kulturah nevronov in astrocitov iz jedra LC. Ti bi lahko nadomestili učinke NA, ki se s starostjo in z nevrološkimi boleznimi zmanjšuje. Raziskave bodo potekale z uporabo molekulskih (vnos plazmidne DNA), celičnih (primarne celične kulture, imunocitokemija) in optofizioloških metod (tehnike prenosa energije z resonanco fluorescence (FRET), fluorescenčna mikroskopija).


Mesta treh mladih raziskovalcev bo financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Vabimo delavne, samoiniciativne in visoko motivirane kandidate, ki so/bodo zaključili do predpisanega roka v septembru 2019 bolonjski študijskih program 2. stopnje naravoslovnih smeri, kot so biologija, biokemija, veterina, mikrobiologija, farmacija in medicina, da pošljejo kratek življenjepis in motivacijsko pismo na e-naslov mentorja(ev) in vodje LN-MCP (robert.zorec(at)mf.uni-lj.si). Kandidati bodo povabljeni na razgovor.


akad. Robert Zorec, vodja LN-MCP                                   Ljubljana, 15. 5. 2019

 

INŠTITUT ZA PATOLOŠKO FIZIOLOGIJO
Laboratorij za nevroendokrinologijo-molekularna celična fiziologija
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Zaloška 4, p.p. 2211, 1001 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 (1) 543 70 20, Fax: +386 (1) 543 70 21