Razpisani podiplomski tečaji


Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2 razpisuje v poletnem  semestru šol. leta 2018/2019 naslednje  podiplomske  tečaje:

-  JAVNO ZDRAVJE
-  JAVNO ZDRAVJE OTROK, MLADOSTNIC IN MLADOSTNIKOV
-  DRUŽINSKA DINAMIKA (uvodni)   

ad 1)  Na dvosemestrski podiplomski tečaj "JAVNO ZDRAVJE" se lahko prijavijo kandidati, ki so končali univerzitetni študij medicine, dentalne medicine, zdravstvene nege, sanitarnega inženirstva, veterine, biologije, farmacije, prava, ekonomije, sociologije in politologije oz. ustrezni podiplomski študij 2. stopnje ter diplomanti drugih univerzitetnih in podiplomskih študijev 2. stopnje, če so zaposleni v zdravstvenih zavodih ter drugih zavodih pri delih, povezanih z zdravstvenim varstvom. Število slušateljev in omejeno. Šolnina za en semester znaša predvidoma 1.500,00 EUR (+DDV). Predviden pričetek tečaja bo v marcu 2019.


ad 2) Osem tedenski podiplomski tečaj "JAVNO ZDRAVJE OTROK, MLADOSTNIC IN MLADOSTNIKOV" je namenjen  zdravnikom – specializantom pediatrije. Organiziran bo od 16. 8. 2019 do 11. 10. 2019. Na študij bo sprejetih 30 kandidatov. Predvidena kotizacija znaša 704 EUR in se refundira iz naslova obveznih tečajev v sklopu specializacije iz pediatrije. Več informacij na Katedri za pediatrijo (branka.kenda(at)mf.uni-lj.si)


ad 3) Enosemestrski podiplomski tečaj "DRUŽINSKA DINAMIKA (uvodni)« je namenjen kandidatom, ki so končali univerzitetni študij oz. magistrski študij II. stopnje  humanitarne smeri (psihologija, pedagogika, socialno delo…) in diplomantom medicine.  Sprejetih bo od 15 do 20 kandidatov. Kotizacija znaša predvidoma 1.000 € + DDV. Pričetek tečaja bo v marcu 2019. Več informacij na kat.psih(at)mf.uni-lj.si.


Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, Ljubljana  do 10. februarja  2019. Prijavi oziroma prošnji  priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine. Kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja.