Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo

Predstavitev

Farmakološki inštitut je bil ustanovljen hkrati s popolno Medicinsko fakulteto leta 1945 in dobil začasne prostore v severozahodnem delu šempeterske kasarne. Za prvega predstojnika je bil kot vršilec dolžnosti imenovan prof. dr. Albin Seliškar. Po demobilizaciji leta 1947 je predstojništvo Farmakološkega inštituta prevzel prvi učitelj farmakologije doc. dr. Peter Lenče, ki je postavil temelje za raziskovalno delo in pouk farmakologije. Prof. Lenče je izdal tudi prva dva univerzitetna učbenika iz farmakologije in poskrbel za slovensko farmakološko izrazoslovje. Leta 1972 je predstojništvo Inštituta za farmakologij prevzel prof. dr. Franc Erjavec in poskrbel za raziskovalni in strokovni razcvet. V času njegovega mandata se je Inštitut preselil na zdajšnjo lokacijo, v četrto nadstropje  stavbe na Korytkovi 2. Pod predstojništvom prof. dr. Metke v Budihna (1996-2003) in prof. dr. Lovra Stanovnika (2003-2014) se je strokovno delo na Inštitutu prilagodilo novi regulativi na področju zdravil in kemikalij, pouk farmakoloških predmetov pa novi akademski reformi. Od leta 2014 Inštitut vodi prof. dr. Mojca Kržan.

PEDAGOŠKO DELO

Prva predavanja iz farmakologije so se začela takoj po ustanovitvi, jeseni 1945. Večino pedagoškega dela je opravil takrat doc. dr. Peter Lenče. Kljub neugodnim razmeram sta asistenta Mladen Est in Franc Erjavec prve vaje organizirala v akademskem letu 1949/50. Kasneje je FI prevzel še pouk farmakologije na Fakulteti za farmacijo, Biotehniški fakulteti, smer Biologija, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer Biokemija. V sedemdesetih letih je imel inštitut za farmakologijo 4 učitelje in 4 asistente, v devetdesetih letih 4 učitelje in 3 asistente; vsaka reforma pouka zmanjša obveznosti pri farmakologiji. Od leta 2013 farmakološke predmete na Medicinski fakulteti, Fakulteti za farmacijo ter Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Zdravstveni in Biotehniški fakulteti  tri visokošolske učiteljice in dva asistenta. Kljub prizadevanjem pa nam ni uspelo uvesti pouka klinične farmakologije.

RAZISKOVALNO DELO

Kljub neugodnim razmeram je prof. Lenče začel s prvimi poskusi in leta 1946 objavil prvi znanstveni članek, leta 1949 pa članek, v katerem je raziskal pomen diaminooksidaze in histamina pri podgani. Od takrat ostaja histamin raziskovalna prioriteta Inštituta za farmakologijo, raziskovali smo pa tudi glikozide digitalisa, kalcijeve antagoniste, nevrotrofčne dejavnike in citokine.

Pri raziskovalnem programu P3-0067 Farmakologija in farmakogenomika sodelujemo raziskovalci z Inštituta za farmakologijo Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani, ki pokrivamo farmakologijo, in raziskovalci z Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, ki pokrivajo farmakogenomiko. Na IFET se ukvarjamo predvsem s celično in molekularno farmakologijo:  V okviru celične farmakologije raziskujemo mehanizme sproščanja in privzema endogenih molekul (histamina, dopamina, bilirubina),  identifikacijo in funkcijo membranskih receptorjev, transportnih proteinov,  tumorskih markerjev ter vpliv različnih snovi z biološkim učinkom na izražanje, plazemsko koncentracijo in funkcijo omenjenih biomolekul. Pri molekularno farmakoloških raziskavah identificiramo signalne poti vključene v  aktivacijo receptorjev, rast in preživetje celic, tvorbo ATP, sproščanje citokinov, tvorbo ROS in mitohondrijski potencial. Imamo opremo za vzgojo in vzdrževanje celičnih kultur, preparacijo celic, pretočni citometer, sistem za PCR in prenos po Westernu, beta scintilacijski števec, spektrofluorometer, večfunkcijski čitalec mikrotiterskih ploščic, aparat za analizo celičnega metabolizma, tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) ter sisteme za delo z izoliranimi organi.

Sodelujemo s kolegi z Medicinske fakultete, Ginekološke klinike UKC,  Klinike za kirurgijo srca in ožilja UKC, Onkološkega inštituta, Veterinarske fakultete, Kemijskega inštituta in Inštituta Josef Stefan. Sodelovanje vključuje načrtovanje in izvedbo komplementarnih študij z metodami, ki jih izvajamo ali mi ali sodelavci ter delo na kliničnih vzorcih.


Novice

Privzeta slika predstojnika
PREDSTOJNICA / HEAD
Prof. dr. Metoda Lipnik Štangelj, dr. med., mag. farm.
NASLOV / ADDRESS
Korytkova 2, Ljubljana
TEL & FAX
Tel. 543 7330
Fax 543 7331
E-POŠTA / E-MAIL
metoda.lipnik-stangelj(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
po predhodnem dogovoru po e-pošti