Javni razpis Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petek, 1. 7. 2022, objavilo Javni razpis Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, s katerimi se krepi sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju. V projektne aktivnosti se bodo vključili študenti pod mentorstvom pedagoških mentorjev, delovnih mentorjev oziroma strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju) in izvajanje prožnih oblik učenja.

OBRAZCI

Izjava o sodelovanju partnerja_sklop B

Izjava o sodelovanju partnerja_sklop A

Prijava projekta na sklop A

Prijava projekta na sklop B

OSNOVNE INFORMACIJE O RAZPISU

Prijavitelj: UL s skupno vlogo, v katero so vključeni vsi predlagani projekti članic.

Nosilec in izvajalec posameznega projekta: članica UL

Obdobje  upravičenih stroškov: od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2023.

18. 7. 2022: PODALJŠAN ROK za oddajo projektnih predlogov na PP UL: 25. september 2022

18. 7. 2022: PODALJŠAN ROK za oddajo predlogov  v predogled na PP UL do 8. septembra, vljudno prosimo za prijave na MF do četrtka, 1. 9. 2022.

Kontaktni osebi na MF: manca.necimer(at)mf.uni-lj.si, mateja.novak(at)mf.uni-lj.si

Razpis je razdeljen na dva sklopa:

 • Sklop A: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju s partnerji iz delovnega okolja (gospodarstvo), v katerega mora biti vključenih najmanj 6 in največ 10 študentov, ki so ves čas trajanja projekta vpisani na javno veljavni študijski program pod vodstvom vsaj 1 pedagoškega mentorja iz VIZ in vsaj 1 delovnega mentorja iz gospodarstva. Vsi vključeni partnerji (pedagoški mentor, delovni mentor iz gospodarstva in študenti) morajo v obdobju trajanja projekta (do 5 mesecev) opraviti skupaj najmanj 1450 ur.
 • Sklop B: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju s partnerji iz delovnega okolja (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), v katerega mora biti vključenih najmanj 4 in največ 8 študentov, ki so ves čas trajanja projekta vpisani na javno veljavni študijski program pod vodstvom vsaj 1 pedagoškega mentorja iz VIZ in vsaj 1 strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. Vsi vključeni partnerji (pedagoški mentor, strokovni sodelavec iz lokalnega/regionalnega okolja in študenti) morajo v obdobju trajanja projekta (do 3 mesece) opraviti skupaj najmanj 645 ur.

Sklop A

 • projekt lahko traja največ 5 mesecev (obdobje upravičenih stroškov je 1. 10. 2022 do 31. 8. 2023)
 • projektne aktivnosti v skupinah od 6 do 10 študentov, ki so ves čas trajanja projekta vpisani na javno veljavni študijski program
 • sodelovanje vsaj 1 pedagoškega mentorja
 • sodelovanje vsaj 1 delovnega mentorja iz gospodarstva
 • vključeni študentje različnih študijskih stopenj in smeri
 • vsi vključeni partnerji (pedagoški mentor, delovni mentor iz gospodarstva in študenti) morajo v obdobju trajanja projekta (do 5 mesecev) opraviti skupaj najmanj 1450 ur.

Sklop B

 • projekt lahko traja največ 3 mesece (obdobje upravičenih stroškov je 1. 10. 2022 do 31. 8. 2023)
 • projektne aktivnosti v skupinah od 4 do 8 študentov, ki so ves čas trajanja projekta vpisani na javno veljavni študijski program
 • vsaj 1 pedagoški mentor
 • vsaj 1 strokovni sodelavec iz negospodarskega in neprofitnega sektorja v lokalnem/regionalnem okolju
 • vključeni študentje različnih študijskih stopenj in smeri
 • vsi vključeni partnerji (pedagoški mentor, strokovni sodelavec iz lokalnega/regionalnega okolja in študenti) morajo v obdobju trajanja projekta (do 3 mesece) opraviti skupaj najmanj 645 ur.

 

Najvišje možno število predlaganih projektov na članico UL je določeno z JR, in sicer:

za Sklop A:

 • MF: do 3 projekte.

za Sklop B:

 • MF: 1 projekt.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

 • Skladnost s cilji in rezultati na ravni prednostne osi 10 in prednostne naložbe 10.1 OP EKP 20142020 (Prijavni obrazec rubrika B. SPLOŠNI PODATKI O OPERACIJI, točka 3);
 • Izkazovanje realne izvedljivosti operacije v obdobju, za katerega velja podpora in ustreznost ter sposobnost prijavitelja za izvedbo operacije (Prijavni obrazec rubrika B. SPLOŠNI PODATKI o OPERACIJI, točka 2 in 2.1);
 • Izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin (Prijavni obrazec rubrika B. SPLOŠNI PODATKI O OPERACIJI, točka 4);
 • Navedena in opisana je najmanj ena promocijska aktivnost za izmenjavo izkušenj, rezultatov in dobrih praks na regionalni in nacionalni ravni kot odziv izobraževalnega sistema za potrebe trga dela in pričakovanj mladih (Prijavni obrazec rubrika 1.C, ZASNOVA OPERACIJE, točka 1.C.5);
 • Načrtovana so izhodišča in navedena ter opisana je najmanj ena konkretna oblika, ki jo bo prijavitelj spremljal v okviru projektov (Prijavni obrazec rubrika II. DEL: SKLOPA, točka 4.A.1 in v primeru, da prijavitelj prijavi tudi Sklop B, točka III. DEL: SKLOP B, točka 6.B.1);
 • Operacija pri vsaj enem predlaganem projektu vključuje vsebine s prednostnega področja Slovenske strategije pametne specializacije (S4) (velja le v primeru Sklopa A) (Prijavni obrazec rubrika II. DEL: SKLOPA, točka 6.A).

Če je vloga po kateremkoli pogoju, vezanem na vlogo, ovrednotena z NE, jo komisija izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje, vloga prijavitelja pa se zavrne.

MERILA ZA IZBOR UPRAVIČENCEV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE (NAVEDBA, OPIS, OVREDNOTENJE MERIL)

l. DEL: SPLOSNO – Skupna merila[1]

Možno število točk

1.C          SPODBUJANJE VKLJUCEVANJA PRIJAVITELJA ZA IZVEDBO OPERACIJE IN DOSEGANJE REZULTATOV

0–18

1.C.1

Operacija vključuje sodelovanje prijavitelja, ki ni/je izvajal  operacije/projekte v okviru javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: JR) Po kreativni poti do znanja (PKP) in/ali v okviru JR Studentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) v obdobju 2016–2020

Prijavitelj ni izvajal nobene od operacij/projektov v okviru JR Po kreativni poti do znanja (PKP) in JR študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) v obdobju 2016–2020

3

   

Prijavitelj je izvajal operacije/projekte samo v okviru JR Po kreativni poti do znanja (PKP) ali samo v okviru JR š tudentsk i inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) v obdobju 2016–2020

2

Prijavitelj je izvajal operacije/projekte v okviru JR Po kreativni poti do znanja (PKP) in JR študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) v obdobju 2016–2020

1

1.C.2

Operacija vključuje samo Sklop A ali oba razpisana sklopa, Sklop A in Sklop B

Operacija vključuje le Sklop A

0

   

Operacija vključuje oba razpisana sklopa, Sklop A in Sklop B

3

1.C.2

Operacija vključuje samo Sklop A ali oba razpisana sklopa, Sklop A in Sklop B

Operacija vključuje le Sklop A

0

Operacija vključuje oba razpisana sklopa, Sklop A in Sklop B

3

1.C.3

Operacija vsaj pri enem predlaganem projektu vključuje vsebine, ki so povezane s prehodom na nizkoogljično krožno gospodarstvo oziroma na nizkoogljično družbo

Da (navedena in opisana je vsaj ena vsebina, ki je povezana s prehodom na nizkoogljično krožno gospodarstvo oziroma na nizkoogljično družbo)

5

Ne (Ni navedene in opisane nobene vsebine, ki je povezana s prehodom na nizkoogljično krožno gospodarstvo oziroma na nizkoogljično družbo)

0

1.C.4

Operacija se vsaj pri enemu predlaganemu projektu odziva na epidemiološke razmere povezane z izbruhom nalezljive bolezni koronavirus (SARS-CoV-2), ki povzroča COVID-19

Da (navedena in opisana je vsaj ena vsebina, kot odziv na epidemiološke razmere povezane z izbruhom nalezljive bolezni koronavirus (Sars-CoV-2))

3

Ne (navedene in opisane ni nobene vsebine, kot odziv na epidemiološke razmere povezane z izbruhom nalezljive bolezni koronavirus (Sars-CoV-2))

0

1.C.5

Promocijske aktivnosti za izmenjavo izkušenj, rezultatov in dobrih praks na regionalni in nacionalni ravni kot odziv izobraževalnega sistema za potrebe trga dela in pričakovanj mladih

Navedene in opisane so štiri ali več različnih promocijskih aktivnosti

4

Navedene in opisane so tri različne promocijske aktivnosti

2

Navedeni in opisani sta dve različni promocijski aktivnosti

1

Navedena in opisana je ena promocijska aktivnost

0

2.C ZAGOTAVLJANJE URAVNOTEZENEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

0–5

2.C.1

Operacija prispeva k uravnoteženemu regionalnemu razvoju

Aktivnost vsaj enega od predlaganih projektov se izvaja s partnerjem iz delovnega okolja, ki ima sedež na obmejnem problemskem območju, ki so opredeljena v Uredbi o določitvi obmejnih problemskih območij[2]

Da

5

Ne

0

3.C

PROMOCIJA ZA VKLJUCITEV PARTNERJEV IZ DELOVNEGA OKOLJA V NAČRTOVANE AKTIVNOSTI

0–5

3.C.1

Operacija predvideva različne pristope informiranja za vključitev partnerjev iz delovnega okolja v načrtovane aktivnosti

Navedeni in opisani so najmanj štirje različni pristopi informiranja.

5

Navedeni in opisani so največ trije različni pristopi informiranja.

3

Ni navedenih in opisanih pristopov informiranja.

0

Skupaj točke

28

Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezna vloga v okviru skupnih meril »l. DEL SPLOŠNO – Skupna merila« (merila pod zaporedno številko 1.C, 2.C in 3.C), je 28 točk.

Vloga se nato oceni po merilih za Sklop A »II. DEL: MERILA ZA SKLOP A«, če je v okviru skupnih meril »l. DEL: SPLOŠNO – Skupna merila« (merila pod zaporedno številko 1.C, 2.C in 3.C) skupaj dosegla najmanj 14 točk.

 

II. DEL: MERILA ZA SKLOP A

Možno število točk

 

4.A STRUKTURA AKTIVNOSTI OPERACIJE

28

 

4.A.1

Prijavitelj navede načrtovana izhodišča ter navede in opiše konkretne[3] oblike, ki jih bo spremljal v okviru projektov

Navedene in opisane so tri ali več konkretnih in različnih oblik

4

 

Navedeni in opisani sta dve različni in konkretni obliki

2

 

Navedena in opisana je samo ena konkretna oblika, ki jo bo spremljal v okviru projektov

0

 

4.A.2

Studenti bodo z vključitvijo v projektne aktivnosti operacije pridobili različne kompetence (splošne in/ali poklicno specifične)

Navedenih in opisanih je šest ali več različnih kompetenc

8

 

Navedenih in opisanih je pet različnih kompetenc

6

 

Navedene in opisane so štiri oziroma tri različne kompetence

3

 

   

Navedeni in opisani sta dve različni oziroma le ena oziroma ni navedene nobene kompetence

0

 

4.A.3

Operacija načrtuje najmanj en interdisciplinarni[4] projekt, v katerega bodo vključeni študenti iz več različnih študijskih področij po KLASIUS-P-16

V najmanj enem načrtovanem projektu so vključeni študenti iz pet ali več različnih študijskih področij

8

 

V najmanj enem načrtovanem projektu so vključeni študenti iz štirih različnih študijskih področij

5

 

V najmanj enem načrtovanem projektu so vključeni študenti iz treh oziroma iz dveh različnih študijskih področij

3

 

 

V načrtovanih projektih so vključeni študenti iz enega študijskega področja oziroma iz istega študijskega področja

0

 

4.A.4

Operacija načrtuje najmanj en binarni[5] projekt, v katerega bodo vključeni študenti iz univerzitetnega študijskega programa oziroma visokošolskega strokovnega programa

V najmanj enem načrtovanem projektu sta najmanj dva študenta iz univerzitetnega študijskega programa prve bolonjske stopnje in najmanj dva študenta iz visokošolskega strokovnega programa prve bolonjske stopnje, pri čemer je vsaj eden od ostalih študentov iz druge oziroma tretje bolonjske stopnje

8

 

 

V najmanj enem načrtovanem projektu je najmanj en študent iz univerzitetnega študijskega programa prve bolonjske stopnje in najmanj en študent iz visokošolskega strokovnega programa prve bolonjske stopnje, pri čemer je vsaj eden od ostalih študentov iz druge oziroma tretje bolonjske stopnje

5

 

V načrtovanih projektih so vključeni samo študenti iz univerzitetnega študijskega programa prve bolonjske stopnje ali samo študenti iz visokošolskega strokovnega programa prve bolonjske stopnje

0

 

5.A          SPODBUJANJE K INOVATIVNIM PRISTOPOM PRI IZVAJANJU OPERACIJE

0–4

 

5.A.1

Operacija bo pri predvidenih projektnih aktivnostih izkazovala uporabo inovativnih praks in/ali pristopov in/ali rešitev

Navedene in opisane so štiri ali več različne inovativne prakse in/ali pristopi in/ali rešitve

4

 

 

Navedene in opisane so tri različne inovativne prakse in/ali pristopi in/ali rešitve

3

 

Navedeni in opisani sta dve različni oziroma ena praksa in/ali pristop in/ali rešitev

1

 

Ni navedenih in opisanih nobenih inovativnih praks in/ali pristopov in/ali rešitev

0

 

Skupaj točke

32

 

 

Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezna vloga v okviru meril za Sklop A »II. DEL: MERILA ZA SKLOPA« (merila pod zaporedno številko 4.A in 5.A), je 32 točk.

Minimalno število točk, ki jih mora vloga prijavitelja, ki se prija vlja na Sklop A javnega razpisa, doseči za uvrstitev v sofinanciranje Sklopa A, je 16 točk v okviru meril »II. DEL: MERILA ZA SKLOPA« oziroma skup aj 30 točk (najmanj 14 točk v okviru meril »l. DEL: SPLOŠNO – Skupna merila« in najmanj 16 točk v okviru meril »II. DEL: MERILA ZA SKLOP A«).

Vloga prijavitelja, ki se prijavlja tudi na Sklop 8 oziroma na oba sklopa javnega razpisa (Sklop A in Sklop 8) se nato oceni po merilih za sklop 8 »III. DEL: MERILA ZA SKLOP 8« , če je vloga v okviru skupnih meril »l. DEL: SPLOŠNO – Skupna merila« (merila pod zaporedno številko 1.C, 2.C in 3.C) dosegla najmanj 14 točk.

 

III. DEL: MERILA ZA SKLOP B

Možno število točk

6.B STRUKTURA AKTIVNOSTI OPERACIJE

28

6.8.1

Prijavitelj navede načrtovana izhodišča ter navede in opiše konkretne[6] oblike, ki jih bo spremljal v okviru projektov

Navedene in opisane so tri ali več konkretnih in različnih oblik

4

Navedeni in opisani sta dve različni in konkretni obliki

2

Navedena in opisana je samo ena konkretna oblika, ki jo bo spremljal v okviru projektov

0

6.8.2

Studenti bodo z vključitvijo v projektne aktivnosti operacije pridobili različne kompetence (splošne in/ali poklicno specifične)

Navedenih in opisanih je šest ali več različnih kompetenc

8

Navedenih in opisanih je pet oziroma štiri različne kompetence

6

Navedene in opisane so tri različne kompetence

3

Navedeni in opisani sta dve različni oziroma le ena oziroma ni navedene nobene kompetence

0

6.8 .3

Operacija načrtuje najmanj en interdisciplinarni[7] projekt , v katerega bodo vključeni študenti iz več različnih študijskih področij po KLASIUS­P-16

v najmanj enem načrtovanem projektu so vključeni študenti iz pet ali več različnih študijskih področij

8

   

V najmanj enem načrtovanem projektu so vključeni študenti iz štirih različnih študijskih področij

5

V najmanj enem načrtovanem projektu so vključeni študenti iz treh ali dveh različnih študijskih področij

3

V načrtovanih projektih so vključeni študenti iz enega študijskega področja oziroma iz istega študijskega področja

0

6.B.4

Operacija načrtuje najmanj en binarni[8] projekt, v katerega bodo vključeni študenti iz univerzitetnega študijskega programa oziroma visokošolskega strokovnega programa

V najmanj enem načrtovanem projektu sta najmanj dva študenta iz univerzitetnega študijskega programa prve bolonjske stopnje in najmanj dva študenta iz visokošolskega strokovnega programa prve bolonjske stopnje, pri čemer je vsaj eden od ostalih študentov iz druge oziroma tretje bolonjske stopnje

8

V najmanj enem načrtovanem projektu je najmanj en študent iz univerzitetnega študijskega programa prve bolonjske stopnje in najmanj en študent iz visokošolskega strokovnega programa prve bolonjske stopnje, pri čemer je vsaj eden od ostalih študentov iz druge oziroma tretje bolonjske stopnje

5

V načrtovanih projektih so vključeni samo študenti iz univerzitetnega študijskega programa prve bolonjske stopnje ali samo študenti iz visokošolskega strokovnega programa prve bolonjske stopnje

0

7.8 SPODBUJANJE K INOVATIVNIM PRISTOPOM PRI IZVAJANJU OPERACIJE

0–4

7.B.1

Operacija bo pri predvidenih projektnih aktivnostih izkazovala uporabo inovativnih praks in/ali pristopov in/ali rešitev

Navedene in opisane so štiri ali več različnih inovativnih praks in/ali pristopov in/ali rešitev

4

Navedene in opisane so tri različne inovativne prakse in/ali pristopi in/ali rešitve

3

Navedeni in opisani sta dve različni oziroma ena praksa in/ali pristop in/ali rešitev

1

Ni navedenih in opisanih nobenih inovativnih praks in/ali pristopov in/ali rešitev

0

Skupaj točke

32

 

Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezna vloga v okviru meril za Sklop B »III. DEL: MERILA ZA SKLOP B« (merila pod zaporedno številko 6.B in 7.B), je 32 točk.

Minimalno število točk, ki jih mora vloga prijavitelja, ki se prijavlja tudi na Sklop B javnega razpisa, doseči za uvrstitev vloge v sofinanciranje Sklopa B, je 16 točk v okviru meril »III. DEL: MERILA ZA SKLOP B« oziroma skupaj 30 točk (najmanj 14 točk v okviru meril »l. DEL: SPLOŠNO- Skupna merila« in najmanj 16 točk v okviru meril »III. DEL: MERILA ZA SKLOP B«).

Vloge se razvrščajo v sofinanciranje ločeno za Sklop A in Sklop B, pri čemer je lahko prijavitelj izbran za oba sklopa, ali samo za izvajanje Sklopa A, ali samo za izvajanje Sklopa B.


[1] Vloga prijavitelja se oceni po skupnih merilih »l. DEL: SPLOŠNO – Skupna merila« tako v primeru prijave zgolj na Sklop A kot tudi v primeru prijave na oba razpisana sklopa (Sklop A in Sklop B).

[2] Glede na določbe prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnegarazvoja (Uradnilist RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in merila iz 2. in 3. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list ES št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20) ter ob upoštevanjunajnovejših razpoložljivih podatkov o vrednostih meril, se v obmejna problemska območja uvrstijo občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvekl a, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconc,i Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

[3] Npr. mehanizmi za pridobitev ažurnih in v prihodnost usmerjenih informacij o potrebah na trgu dela, smernice in mehanizmi za oblikovanje krajših oblik usposabljanj kot pomembne komponente vseživljenjskega učenja za oblikovanje obstoječih in novih študijskih programov ipd.

[4] Interdisciplinarnost: upošteva se interdisciplinarnost skupine vključenih študentov v celotni vlogi, ki bodo vključeni v projekte. Skupina je interdisciplinarna, če se izvaja s študenti, ki prihajajo iz več različnih študijskih področij po KLASIUS­P-16, ki ustreza štirimestni kodi).

[5] Binarnost: upošteva se binarnost študentske projektne skupine, ki bodo vključeni v posamezni projekt. Skupina je binarna, če:

 • vključuje študente univerzitetnega študijskega programa in študente visokošolskega strokovnega programa in
 • se projekt izvaja s študenti, ki prihajajo iz več različnih študijskih stopenj.

[6] Npr. mehanizmi za pridobitev ažurnih in v prihodnost usmerjenih informaci j o potrebah na trgu dela, smernice in mehanizmi za oblikovanje krajših oblik usposabljanj kot pomembne komponente vseživljenjskegaučenja za oblikovanje obstoječih in novih študijskih programov ipd.

[7] Interdisciplinarnost: upošteva se interdisciplinarnost skupine vključenih študentov v celotni vlogi, ki bodo vključeni v projekte. Skupina je interdisciplinarna, če se izvaja s študenti, ki prihajajo iz več različnih študijskih področij po KLASIUS­P-16, ki ustreza štirimestni kodi).

[8] Binarnost: upošteva se binarnost študentske projektne skupine, ki bodo vključeni v posamezni projekt. Skupina je binarna, če:

 • vključuje študente univerzitetnega študijskega programa in študente visokošolskega strokovnega programa in
 • se projekt izvaja s študenti, ki prihajajo iz več različnih študijskih stopenj.

 

OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA (PREDVIDENI DATUM ZAČETKA IN KONCA ČRPANJA SREDSTEV

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške nastale od 1. 10. 2022 do dne 31 . 8. 2023. Rok za dokončanje operacije (zaključek aktivnosti) je najkasneje do 31. 8. 2023.

VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE NA JAVNI RAZPIS

Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:

Priloga 1: Javni razpis za izbor operacij Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023

Priloga 2: Prijavni obrazec

Priloga 3: Finančni načrt operacije s časovno dinamiko

Priloga 4: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence

Priloga 5: Obrazec za oddajo vloge

Priloga 6: Navodila za pripravo vloge za javni razpis

Priloga 7: Ocenjevalni list

Priloga 8: Vzorec pogodbe o sofinanciranju

Priloga 9: Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa

Priloga 10: Seznam kazalnikov in dokazil za njihovo spremljanje

Priloga 11: Seznam števila vpisanih študentov na slovenskih visokošolskih zavodih na dan 30. 10. 2021

Priloga 12: Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/

Priloga 13: Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani:

https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila

Priloga 14: Priročnik za uporabo informacijskega sistema e-MA, dostopen na spletni strani:

https://navodila.ema.arr.gov.si/display/EUD/Navodila+za+uporabo+IS+e-MA