ECTS Medicine Association

Belgium

Universiteit Antwerpen B  ANTWERP01


Faculty of Medicine
Universiteitsplein 1
B-2610 Antwerpen


Prof. Dr. Frans van Meir
Biomedical Sciences
Tel. +32 3 2180324
Fax +32 3 2180301
e-mail: frans.vanmeir(at)rua.ac.be

B  ANTWERP01 Fact Sheet 19

 

Université Libre de Bruxelles B  BRUXEL04


Faculté de Médecine
Campus Erasme - CP610
Route de Lennik, 808
1070 Brussels
Belgium

Prof. Georges Casimir
Erasmus Coordinator
e-mail: georges.casimir(at)huderf.be


Ms Marta Ribeiro
ERASMUS-communication
Tel. +32 2 555 67 97
e-mail: erasmus.medecine(at)ulb.ac.be

 

KU Leuven B  LEUVEN01


Inge De Prins
Stafmedewerker externe relaties & communicatie
Faculteit Geneeskunde | KU Leuven
Head of external relations & communication
Faculty of Medicine | KU LeuvenKatholieke Universiteit Leuven
O&N2, Box 400, Herestraat 49, B-3000 Leuven
Tel: 32 (0)16 37 72 64
e-mail: inge.deprins(at)kuleuven.be

B  LEUVEN01 Fact Sheet 19