Katedra za dermatovenerologijo

Predstavitev

Zgodovina katedre

Katedra za dermatovenerologijo deluje od leta 1945, ko je bila ustanovljena popolna Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Njeno delovanje je bilo vsa leta tesno povezano z dejavnostjo Dermatovenerološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer ima tudi svoj sedež. Prvi predstojnik katedre je bil prof. dr. Jernej Demšar, dr. med., ki je katedro vodil od leta 1945 do upokojitve leta 1948. Nasledil ga je prof. dr. Jože Jakša, dr. med., ki je bil predstojnik med letoma 1948 in 1954. Od leta 1954 do 1964 je prevzel vodenje katedre in Dermatovenerološke klinike akademik prof. dr. Fran Kogoj, dr. med., ki je bil več let tudi predstojnik Dermatološke klinike v Zagrebu. Leta 1964 ga je nasledil akademik prof. dr. Janez Fettich, dr. med., ki je bil med 1967. in 1969. letom tudi dekan UL Medicinske fakultete. Od 1987. do 1994. leta je bila predstojnica katedre prof. dr. Majda Lunder, dr. med.. Nasledila jo je doc. dr. Milena Kocijančič, dr. med., ki je katedro vodila do leta 1996, ko je umrla. Vsi omenjeni predstojniki katedre in mnogi njeni člani, učitelji dermatovenerologije, so bili tudi mednarodno priznani dermatovenerologi, ki so močno zaznamovali razvoj slovenske dermatovenerologije in so s svojim bolnikom predanim kliničnim delom, kot tudi pedagoško in raziskovalno dejavnostjo še danes naši vzorniki.

Od leta 1996 katedro vodijo dermatologi, ki so njeni sedanji člani. Od leta 1996 do 2002 je katedro vodil izr. prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., od leta 2002 do 2006 izr. prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med., in od leta 2006 do maja 2010 ponovno prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med.. Od leta 2010 je predstojnica katedre izr. prof. dr. Mateja Dolenc-Voljč, dr. med. Sedanji člani katedre za dermatovenerologijo imajo večletne strokovne izkušnje na področju bolnišničnega in ambulantnega zdravljenja kožnih bolezni, katere povezujejo s pedagoškim in raziskovalnim delom.

Zaposleni

Na katedri je sistemizirano eno učiteljsko mesto in šest asistentskih mest. Učitelj je prof. dr. Tomaž Lunder, asistentska mesta pa zasedajo: izr. prof. dr. Igor Bartenjev, izr. prof. dr. Mateja Dolenc-Voljč, doc. dr. Nada Kecelj-Leskovec, asist. dr. Mateja Starbek-Zorko in asist. Aleksandra Bergant Suhodolčan. Pri pouku na vajah sodelujejo tudi zunanji sodelavci, specialisti dermatovenerologije, ki so zaposleni na Dermatovenerološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Pedagoška dejavnost

V okviru dodiplomskega pouka katedra za dermatovenerologijo opravi 60 ur predavanj ter vaje za študente medicine (v 7. in 8. semestru). Od študijskega leta 2012/2013 dalje je pouk za študente Medicine in Dentalne medicine reformiran v sklopu Bolonjske reforme. Za študente dentalne medicine opravimo v 7.  semestru 20 ur predavanj, 7 ur seminarjev in klinične vaje. V okviru EMŠ programa Medicina opravimo v vsakem sklopu pouka 20 ur predavanj, 20 ur seminarjev in klinične vaje. Pouk izvajamo tudi za Erasmus+ študente. Vaje potekajo na bolniških oddelkih, različnih dermatoloških ambulantah in deloma v laboratorijih Dermatovenerološke klinike. Prisotnost študentov na vajah je obvezna, na predavanjih pa zelo priporočljiva. Za študente medicine izvajamo v 8. semestru tudi izbirni predmet, kjer so predstavljena nekatera aktualna področja dermatovenerologije za tiste študente, ki jih ta predmet posebej zanima. Nekateri člani katedre sodelujejo tudi pri pouku na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani in na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Na katedri izvajamo tudi pouk za študente Fakultete za farmacijo v okviru univezitetnega študijskega programa Kozmetologija, predmet Dermatovenerologija.

Na podiplomskem področju člani katedre sodelujejo kot neposredni in glavni mentorji specializantom dermatovenerologije in kot neposredni mentorji specializantom družinske medicine, medicine dela in plastične kirurgije v času kroženja iz dermatovenerologije. Nekateri so bili mentorji pri več magistrskih in doktorskih delih. Sodelujejo pri uveljavljanju sodobne doktrine na širšem področju slovenske dermatovenerologije in uvajanju novih diagnostičnih in terapevtskih metod. Svoje znanje nadgrajujejo na strokovnih izpopolnjevanjih v tujini. Aktivno sodelujejo na različnih domačih in tujih strokovnih srečanjih, svoje strokovne in raziskovalne dosežke so predstavili v številnih strokovnih revijah.


Novice

PREDSTOJNICA / HEAD
izr. prof. dr. Mateja Dolenc-Voljč, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 4161
E-POŠTA / E-MAIL
mateja.dolenc-voljc(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
po dogovoru