Inštitut za biologijo celice

Raziskovanje

 

 

 

Inštitut za biologijo celice na MF je raziskovalna ustanova z najdaljšo tradicijo dela in raziskav na področju celične biologije v Sloveniji. Raziskovalno delo, ki je desetletja temeljilo na elektronski mikroskopiji, se je razvilo in razširilo na komplementarna področja, ki vključujejo niz sorodnih, dopolnilnih in v današnjem času obveznih metodoloških pristopov na področju celične biologije, kot so različne vrste svetlobne mikroskopije, novejše metode elektronske mikroskopije ter druge molekularno biološke metode dela. Razvoj sodobne molekularne celične biologije vključuje pristope, ki omogočajo čim natančnejšo detekcijo različnih molekul v celici. Pri tem pa je nujno ne samo slediti izražanju določenih molekul v celici, temveč je potrebno poznati njihovo natančno lokacijo v celici in kasnejšo supramolekularno organizacijo.

 

Poslanstvo Inštituta za Biologijo celice na Medicinski fakulteti je v tem, da doprinese s svojimi raziskovalnimi potenciali ter z opremo, ki jo imamo na inštitutu, oziroma nam je dostopna doma ali v tujini, čim kvalitetnejši prispevek k razvoju temeljnih in aplikativnih spoznanj na področju urotelijske celične biologije.

 

Na Inštitutu za biologijo celice se že desetletje ukvarjamo z vprašanji diferenciacije urotelijske celice. Pričujoča problematika vključuje študije oblikovanja končno diferencirane celice oziroma diferenciacije v eksperimentalnih ali določenih patoloških pogojih. Tovrstne študije potekajo v sodelovanju z raziskovalnimi centri v Evropi in drugje po svetu. Raziskave prvenstveno vključujejo vprašanja o izražanju in razporejanju za urotelijske celice specifičnih diferenciacijskih markerjev, kakršni so na primer transmembranski proteini uroplakini, citoskeletni elementi, stični proteini in v novejšem času proteini membranskih domen – membranskih raftov. Mnoge teh raziskav so izrazito klinično usmerjene.

 

Raziskovalni poudarki naše skupine so usmerjeni v naslednje sklope dela na uroteliju urinarnega trakta in sicer: v razvoj in vpeljavo novih metod, ki omogočajo subcelično lokalizacijo (na nivoju naprednih metod elektronske in svetlobne mikroskopije) za urotelijske celice specifičnih molekul in njihovo dinamiko v živih celicah; v proučevanje diferenciacije urotelijskih celic, zlasti v študije molekularnih sestavin ki tvorijo krvnourinsko bariero.

 

Poseben poudarek je namenjen proučevanju razlik v lastnostih med normalnimi in rakavo spremenjenimi urotelijskimi celicami, kar je osnova za razvoj novih molekularnih pristopov k selektivnemu tarčenju celic raka sečnega mehurja. Razen tega je delo usmerjeno tudi v medcelično komunikacijo med normalnimi in rakavimi celicami sečnega mehurja. V novejšem času v povezavi s kliničnimi oddelki za urologijo razvijamo avtologne tkivne nadomestke za pospešitev postoperativnega zdravljenja sečnega mehurja.

client-2.jpg
PREDSTOJNIK
Prof. dr. Peter Veranič, univ. dipl. biol.
TAJNIŠTVO INŠTITUTA
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 7680
F: +386 1 543 7681
E-POŠTA
peter.veranic(at)mf.uni-lj.si
icb(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
Tajništvo: 9:00 - 14:00
Predstojnik: po dogovoru preko e-pošte